Kasım 2021 Meclis Kararları

KARAR 75
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/10/2021 tarih ve 2696 sayılı yazılarında; Fen İşleri Müdürlüğünce yol yapımında kullanmak
üzere 3.500.000,00­TL GES projesi ve sosyal tesis hizmetlerinde (kapalı pazar yeri ve üzeri GES yapımı ) kullanılmak üzere 3.500.000,00­TL
olmak üzere toplam 7.000.000,00­TL (YEDİMİLYONTÜRKLİRASI) ek bütçe talebinin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere Belediye
Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Meclis Başkanı teklifin Belediyemiz Plan Bütçe
ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklifin
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 76
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunun İlçemiz Çevlik Mahallesi Kızıldağ Yaylası 148 ada 65­66­67­68­69 arasında kalan
sokağa isim verilmesi ile ilgili komisyon raporu yazı ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek ve onaylanmak üzere havalesini
Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Komisyon Raporunda ” İlçemiz Çevlik Mahallesi Kızıldağ Yaylası 148 ada 65­66­67­68­69­70 parseller
arasında kalan sokağın ismi bulunmadığından söz konusu sokağa UMUT SOKAĞI isminin verilmesinde sakınca bulunmamıştır. İlçemiz Çevlik
Mahallesi Kızıldağ Yaylası 148 ada 65­66­67­68­69­70 parseller arasında kalan sokağın isminin Umut Sokağı verilmesine komisyonumuzca oy
birliği ile uygun bulunmuş olup, komisyon raporunun Meclise sunulmasına karar verildi.Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 77
Belediyemiz Plan Bütce ve Müşterek Komisyonunun 2021 Yılı Ek Bütçesi ile ilgili Komisyon Raporunda aynen; Belediyemiz Meclisince
komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/10/2021 tarih ve 2696 sayılı yazıları ekinde
komisyonumuza sunulan tekliflerinde Fen İşleri Müdürlüğünce yol yapımında kullanılmak üzere 3.500.000­TL GES projesi , ve sosyal tesis
hizmetlerinde (Kapalı Pazar yeri ve üzeri GES yapımı) kullanılmak üzere 3.500.000­TL olmak üzere toplam 7.000.000­TL
(YEDİMİLYONTÜRKLİRASI) ek bütçe teklifi komisyonumuzca görüşülmüş olup komisyonumuzca 2021 yılı ek bütçesinin uygunluğuna,
kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan
oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 78
Belediyemiz Meclis Üyelerinden Abdullah KAÇAR ‘ın gündem dışı teklifinde Belediyemiz Meclis Üyelerinin giderleri belediyemiz bütçesinden
karşılanmak üzere Yurt dışı araştırma ve inceleme gezisi (Makedonya­ Kosova­ Karadağ Ülkeleri) yapılması ile ilgili teklif ekte sunulmuş olup,
Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
neticesinde Belediyemiz Meclis Üyelerinin konaklama , ulaşım ve iaşe giderleri belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere Makedonya­ KosovaKaradağ Ülkelerine Yurt dışı araştırma ve inceleme gezisi yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.