Etik Kurulu

ETİK KURULU

KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KOMİSYONU KURULMASI

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 üncü maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyon oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde  “ Etik Günü” , aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasının kararlaştırılmıştır.

ETİK TANIMI:

 Etik, genellikle haklar, yükümlülükler, topluma yararları, adalet veya belirli erdemler anlamında insanların yapması gerekenleri belirleyen köklü doğru ve yanlış standartlara dayanır.

 

 

 

ETİK KÜLTÜRÜ NEDİR

Hesap verebilirlik, yönetime katılma, bilgi edinme ve saydamlık, güven ve vatandaş memnuniyeti gibi ilke ve değerler, vatandaşların kamu yönetimi karşısındaki konumunu daha da güçlendirmiş bulunmaktadır. Bu ilke ve değerler, aynı zamanda etik davranış ilkelerini oluşturmaktadır.

ETİK KAVRAMI

Etik, bireylerin gruplarla, toplumla, örgütlerle ve birbirleriyle doğru ilişkiler kurma yöntemlerini araştıran ve bunlarla ilgilenen bir disiplin dalıdır. Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü olarak ifade edilebilir. Başka bir ifade ile etik, insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’’ belirlemede yardımcı olan yol gösterici değerler, ilkeler ve standartlardır.

Kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü olarak ifade edilmektedir.

Etik Davranış İlkeleri

1.Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci

2.Halka Hizmet Bilinci

3.Hizmet Standartlarına Uyma

4.Amaç ve Misyona Bağlılık

5.Dürüstlük ve Tarafsızlık

6.Cinsiyet Eşitliği Bilinci

7.Saygınlık ve Güven

8.Nezaket ve Saygı

9.Yetkili Makamlara Bildirim

10.Çıkar Çatışmasından Kaçınma

11.Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması

12.Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı

13.Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı Esasları

14.Bilgi ve Belgelerin Muhafazası Gizliliğin Korunması Bağlayıcı Açıklama Yapmama ve Gerçek Dışı

15.Beyanda Bulunmama

16.Bilgi Verme Saydamlık Ve Katılımcılık

17.Yönetim Sorumluluğu Çerçevesinde Hesap Verme

18.Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler

19.Mal Bildiriminde Bulunma

20.Adil İş Yükü Dağılımı

21.İç Mevzuat Hükümlerine Uyma

22.Kılık ve Kıyafetle İlgili Kurallar

23.Çalışma Ortamı

24.İdare Personeli Hakkındaki Şikâyetler ve Personelin Kişisel Saygınlığının Korunması

 

 

MEVZUAT

1- Etik Kurulunun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2-5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

3-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

Başkanlık Makamının 25.11.2022 tarih ve E-6849 sayılı OLUR’ları ile kurulmuştur.

1- Hamdi ÇOPUR – Başkan Yardımcısı

2- Nurettin BULUT – Temizlik İşleri Müdürü

3- Cumali IŞIK – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

 

Etik Komisyonu ilk yapılacak mahalli idareler genel seçimlerine kadar görevlerini sürdürecektir.

Etik Komisyonunun GÖREVLERİ

1-Kurum içi etik seminerleri vermek,

2-Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,

3-Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak,

4-Etik uygulamaları değerlendirmek,

ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 üncü maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyon oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde  “ Etik Günü” , aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasının kararlaştırılmıştır.

FAALİYETLERİ

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Ek: 1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.

Ayrıca yeni göreve başlayan Aday Memurlara “Adaylık süresinde verilen hizmetiçi eğitimlerde” Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili eğitim verilmektedir.

  1. 25.5.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 inci maddelerine dayanılarak hazırlanıp 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Kurumsal Etik İlkeleri başlıklı 26 ınci Maddesi gereğince yürütmekte olduğumuz hizmetle ilgili olarak etik davranış ilkelerinin tespitine yönelik Başkanlığımız birimlerinin görüş ve önerilerini almak üzere belediyemizde çalışma başlatılmıştır.
  2. Belediye Başkanlığımızda çalışan tüm personelin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullerin en iyi şekilde uygulanabilmesini sağlamak ve aynı zamanda Etik Davranış ilkeleri ile ilgili bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Belediyemiz çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim seminer ve programlarının düzenlenmesi çalışması yapılacaktır.

 

 

 

EK: 1

KARAİSALI  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

Kamu hizmetlerinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

1- Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

2- Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

3- Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

4- Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

5- Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

6- Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

7-Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

 

Adı :                                                                                                        Tarih : ….. /….. / ……..

Soyadı:

İmza:

Sicil No:

 

 

EK:2

ŞİKAYET BAŞVURU ŞARTLARI

 

Karaisalı Belediyesi Etik Komisyonuna başvuru, Karaisalı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvurunuzu, 5176 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapabilmek için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

1- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.

2- Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz.

3- Etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla, Belediyemiz kamu görevlileri hakkında etik ihlal başvurularınızı, kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere Karaisalı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapınız.

4- İnceleme sırasında yargıya intikal ettiği anlaşılan başvurular işleme konulmayacaktır.

5- Kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular işleme alınmayacaktır.

6- Etik davranış ilkelerine aykırı uygulama olduğu iddianızı; kişi (Unvanıyla birlikte), zaman ve yer belirterek somut biçimde gösteriniz. İddianızı destekleyen mevcut bilgi ve belgeleri başvurunuzu ekleyiniz.

7- Tüzel kişiler tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

8- Oluştuğu tarihten itibaren 2 yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

9- Başvuru yaparken kimliğinizin gizli tutulmasını istediğiniz takdirde bunu belirtiniz.

İLETİŞİM

Karaisalı Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu iletişim bilgileri

Tel   : 0322 551 32 80 – 81

Faxs : 0322 551 32 87

Saadettin ASLAN

                            Belediye Başkanı

Yorum Kapalıdır.