İmar İçin Gereken Belgeler

İnşaat Ruhsatı

Yapının İnşaat Alanı 200 M2 yi Geçmiyorsa

1-Başvuru Dilekçesi ve Vatandaşın T.C numarası

2-Aplikasyon Krokisi (son 6 aylık ) ve İmar Durumu (son 6 aylık )

3-Mimari Proje Statik Proje, Elektrik, Tesisat Projeleri, Zemin Etüd Raporu (CD ile birlikte gelecek),

4-Mimar, İnşaat Mühendisi ve Jeoloji Mühendisinin ilgili meslek odasından alınan müellif sicil durumu belgesi

5-T.U.S. dilekçeleri ve ilgili meslek odalarından alınan T.U.S. sicil durum belgesi

6-Numarataj belgesi, Plankote, İnşaat Harcı

7-Tapu hisseli ise diğer hissedarlardan noter onaylı muvafakat name ve hissedarları gösteren Tapu çıktısı (tarih güncel olacak)

Yapının İnşaat Alanı 200 M2 yi Geçiyorsa

(Yukarıdaki Evraklara ek olarak)

1-Yapı Denetim hizmet sözleşmesi,Proje Kontrol Formu

2-Yapı Denetim Taahhütnamesi

3-Müteahhit ile Yapı Denetim arasında sözleşme

4-Müteahhit ile Yapı sahibi arasında sözleşme

5-Yapı Denetim izin belgesi

6-Müteahhidin Vergi Levhası, İmza Sirküleri (noter onaylı) ve Ticaret Odası kayıt belgesi

7-Yapı Denetimi üstlenen denetçi mühendisin, Proje denetçisinin, Vatandaşın, Müteahhitin T.C. numaraları, Müteahhit Taahhütnamesi

8-Ticaret Sicil gazetesi

9-Vatandaşın Müteahhitliği üstlenmesi halinde oda sicil kayıt sureti, tescil ve ilan belgesi, ticaret sicil tasdiknamesi, kayıt Yapıldığına dair tebligat

10-Ruhsata esas alan 800 m2 yi geçen yerlerde bodrum katta sığınak, WC, LV, mutfak yapılması, üç kattan sonra yangın merdiveni ve asansör yapılması zorunludur. Tapu Alanı 1000 m2 yi geçen alanlarda ve 20 m li yollar ile daha geniş yollarda cephesi olan parsellerde peyzaj projesi yapılması zorunludur.

11-Şantiye şefliği hizmet sözleşmesi, şantiye şefi sicil durum belgesi

12-Yapı Denetim hizmet bedeli ödenmiş olacak

13-Yapıya ilişkin bilgi formu

 

İskan Ruhsatı

1-Başvuru dilekçesi

2-SGK borcu yoktur belgesi, Vergi dairesi ilişik kesme belgesi

3-Tapu fotokopisi, Kimlik fotokopisi, Yapı Ruhsatı fotokopisi

4-İnşaat yerinde uygunsa Uygunluk belgesi

5-ASKİ borcu hakkında belge, ASKI son vize hakkında belge, TEDAŞ kullanma izin belgesi

Mimari Plan Tadilatı

1-Başvuru dilekçesi

2-Tapu fotokopisi

3-Aplikasyon krokisi fotokopisi

4-İmar durumu ve tadilata giren kısma ait ruhsat eki projeleri

Temel Üstü

1-Proje

2-Temel Ruhsatı

Ruhsat İsim Değişikliği

1-Başvuru dilekçesi

2-Tapu Fotokopisi

3-Kimlik fotokopisi

4-Ruhsat fotokopisi

5-Projeler (Mimari, Betonarme)

Ruhsat Yenileme

5 Yılı Geçenler İçin

1-Başvuru dilekçesi

2-Kimlik fotokopisi

3-Tapu fotokopisi (son 1 aylık)

4-Ruhsat fotokopisi

5-Mimari projeler

6-Betonarme Projeleri (Güçlendirme Tahkik Raporu)

7-Karot,Profometre,Zemin Etüt,Sıhhi Tesisat,Elektrik Projesi

8-İnşaat Harcı

9-Adres Tespiti

5 Yılı Geçmeyenler İçin

a- İlk Başvuru

1-Başvuru dilekçesi

2-Kimlik fotokopisi

3-Tapu fotokopisi

4-Ruhsat fotokopisi

b-Uygundur Denildikten Sonra

1-Adres Tespiti

2-İmar Durumu

3-Mimari Projeler

4-Betonarme Projeleri

İmar Durumu Verilmesi

1-Başvuru dilekçesi

2-Tapu fotokopisi

3-Aplikasyon Krokisi

4-Emlak vergisi borcu yoktur belgesi

5-Gerekirse Vaziyet planı ve Ruhsat fotokopisi

İfraz ve Tevhit

1-Başvuru dilekçesi

2-İlgili belediye tarafından onaylanmış imar planı durumu

3-Kadastral durum

4-Yeni oluşum

5-Röleve ölçü krokileri

6-Koordinat özet çizelgesi (ölçü noktaları dâhil)

7-Alan hesapları (koordine özet cetveli dâhil)

8-Tescil beyannamesi

9-Ölçü noktaları röper krokileri

(Belediyemize 4 adet dosya verilmelidir)

10-CD Tahdit sınır haritası

Yol Terki

1-Başvuru Dilekçesi

2-İlgili belediye tarafından onaylanmış imar planı durumu

3-Kadastral durum

4-Yeni oluşum

5-Röleve ölçü krokileri

6-Koordinat özet çizelgesi (ölçü noktaları dahil)

7-Alan hesapları (koordine özet cetveli dahil)

8-Tescil beyannamesi

9-Ölçü noktaları röper krokileri

(Belediyemize 4 adet dosya verilmelidir)

10-CD Tahdit sınır haritası

Plankote

1- Başvuru dilekçesi

2-Tapu kaydı

3-İmar durumu

4-Aplikasyon krokisi

5-Subasman kotu tutanağı plankotesi

6-Koordinat özet cetveli

Adres Tespiti

1-Başvuru Dilekçesi

2-Tapu fotokopisi

 

Yorum Kapalıdır.