Ekim 2021 Meclis Kararları

KARAR 65
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2021 tarih ve 2343 sayılı yazılarında; Belediye
Başkanlığımız 2022 yılı hazırlık bütçesi gelir ve gider tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/n maddesi gereğince
Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini; Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu.
Meclis 1. Başkanvekili Cemal DEMİRDAĞ teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi.
Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 66
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01/10/2021 tarih ve 2370 sayılı yazılarında; Mali Hizmetler
Müdürlüğünce 2022 yılı fiyat tarifesi hazırlanmış yazımız ekinde sunulmuş olup Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere Belediye Meclisine
havalesini arz ederim. Denilmekte olup, Meclis 1. Başkanvekili Cemal DEMİRDAĞ teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere
havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 67
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 07/10/2021 tarih ve 2435 sayılı yazılarında; Adana İli,Karaisalı İlçesi,
Karapınar Mahallesi 239 ada 14 ve 17 parsellerde Belediye Hizmet Binası ve Hükümet Konağı Binası yapılması için gerekli kurum ve kuruluşlarla
protokol yapmaya, imza atmaya ve konu iş ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘ a yetki verilmesi hususun
da gerekli Meclis Kararı alınması Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde ;
, Adana İli,Karaisalı İlçesi, Karapınar Mahallesi 239 ada 14 ve 17 parsellerde Belediye Hizmet Binası ve Hükümet Konağı Binası yapılması
için gerekli kurum ve kuruluşlarla protokol yapmaya, imza atmaya ve konu iş ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Saadettin
ASLAN ‘ a (TC;13858256536) yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 68
Gündemde bulunan madde gereği; İlçemiz Çevlik Mahallesi Kızıldağ Yaylası 148 ada 65­66­67­68­69­70 parseller arasında kalan sokağın
ismi bulunmadığından söz konusu sokağa UMUT SOKAĞI isminin verilmesi ile ilgili dilekçeli talebi ekte sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince
görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim.Denilmekte olup, Meclis 2. Başkanvekili teklifin İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunda
görüşülmesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 69
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 8 nolu 2022 yılı Gelir gider bütçesi ile ilgili komisyon
raporu yazı ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek ve onaylanmak üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup,
komisyon raporunda aynen ;” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün
28/09/2021 tarih ve E.2343 sayılı yazıları ekinde komisyonumuza sunulan 2022 yılı Bütçesi gelir ve gider tablosu komisyonumuzca görüşülmek
üzere Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda 06/10/2021 tarihinde toplanmış olup, Komisyonumuzca 2022 Yılı Bütçesi gelir ve gider tabloları tek
tek incelenerek 35.000.000,00­TL ‘lik (OTUZBEŞMİLYONTÜRKLİRASI) bütçenin uygunluğuna, kararımızın Belediyemiz Meclisine
sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup , okunan karar oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan kararın kabulüne oy
birliği ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE
KARAR 70
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 9 nolu 2022 yılı Fiyat Tarifeleri ile ilgili komisyon
raporu yazı ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek ve onaylanmak üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup,

Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan komisyonumuza
sunulan 2022 yılı fiyat tarifeleri komisyonumuzca incelenmiş, aşağıdaki şekilde kararlaştırılmış olup, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına
oy birliği ile karar verildi.

KARAR 71
Gündem dışı gündeme alınan madde gereği; Belediyemiz Meclis Üyesi Abdullah KAÇAR ‘a ait Çakallı Mahallesi Çakallı Köprüsünün Şehit
Murat SOFUOĞLU KÖPRÜSÜ olarak ad verilmesi ile ilgili teklifi yazı ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek ve onaylanmak
üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif Meclis 2. Başkanvekili Osman KURDAK tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan
oylama neticesinde teklifin kabulüne; İlçemiz Çakallı Mahallesi ile Karaisalı Merkezi (Adana yolu) arasında mahalleyi bağlayan köprünün adının
ŞEHİT MURAT SOFUOĞLU olarak ad verilmesine , kararımızın Adana Büyükşehir Belediyesinde görüşülmek üzere gönderilmesine oy birliği ile
karar verildi.
KARAR 72
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 14/10/2021 tarih ve 2501 sayılı yazılarında; Çukurova Belediyeler Birliğince Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinde 21­25 KASIM 2021 tarihleri arasında düzenlenen KKTC Teknik Araştırma ve İnceleme Gezisine Belediye Başkanı Saadettin
ASLAN , Birlik Meclisi Üyeleri Osman KURDAK ile Mustafa ÖZKAYA ‘nın yol , iaşe vb. giderlerinin belediyemizce karşılanması ve söz konusu
araştırma gezisine katılım sağlaması için Belediyemizce karar alınması için havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Belediyemiz Meclisince
görüşüldü. Başkan teklifin idareden geldiği gibi kabul edilmesi için oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde ;
Çukurova Belediyeler Birliğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 21­25 KASIM 2021 tarihleri arasında düzenlenen KKTC Teknik
Araştırma ve İnceleme Gezisine Belediye Başkanı Saadettin ASLAN , Birlik Meclisi Üyeleri Osman KURDAK ile Mustafa ÖZKAYA ‘nın yol ,
iaşe vb. giderlerinin belediyemizce karşılanmak üzere söz konusu araştırma gezisine katılım sağlamasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 73
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 14/10/2021 tarih ve 2500 sayılı yazılarında; Adana Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu
koordinasyonunda yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Ana Eylem 2 Erasmus + Programı 2018­2TR 01­KA205­060888 Gençlik
Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında “The Enhancement Of Youth Entrepreneurship In Rural” (Kırsal Alanda Genç Girişimciliğin
Geliştirilmesi ) finanse edilen proje kapsamında Projenin ortakları ; Adana Valiliği (Başvuru sahibi), Karaisalı Belediyesi, Çukurova Kalkınma
Ajansı, Acd La Hoya (İspanya), Institute Of Entrepreneurship Development (Yunanistan) , Fundacja Autokreacja (Polonya) olup, Belediyemizde
bu projede yer almıştır. Söz konusu proje kapsamında Belediyemizi temsilen ;
01­05 KASIM 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Polonya toplantısına 13858256536 TC numaralı Belediye Başkanı Saadettin
ASLAN 15220213826 TC numaralı İdari İşler Amiri Kenan KÜÇÜK , ün görevlendirilmesini,
08­12 KASIM 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Yunanistan toplantısına; 13858256536 TC numaralı Belediye Başkanı Saadettin
ASLAN ile 11104349834 Kimyager Mehmet KARADUMAN ‘ın görevlendirilmesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup teklif Başkan
tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne;
Adana Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu koordinasyonunda yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Ana Eylem 2 Erasmus +
Programı 2018­2TR 01­KA205­060888 Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında “The Enhancement Of Youth Entrepreneurship In
Rural” (Kırsal Alanda Genç Girişimciliğin Geliştirilmesi ) finanse edilen proje kapsamında Projenin ortakları ; Adana Valiliği (Başvuru sahibi),
Karaisalı Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Acd La Hoya (İspanya), Institute Of Entrepreneurship Development (Yunanistan) , Fundacja
Autokreacja (Polonya) olup, Belediyemizde bu projede yer almıştır. Söz konusu proje kapsamında Belediyemizi temsilen ;
01­05 KASIM 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Polonya toplantısına 13858256536 TC numaralı Belediye Başkanı Saadettin
ASLAN 15220213826 TC numaralı İdari İşler Amiri Kenan KÜÇÜK , ün görevlendirilmesine,
08­12 KASIM 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Yunanistan toplantısına; 13858256536 TC numaralı Belediye Başkanı Saadettin
ASLAN ile 11104349834 TC numaralı Kimyager Mehmet KARADUMAN ‘ın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 74
Belediye Başkanlık Makamının 26/10/2021 tarih ve 2656 sayılı yazılarında ; Adana Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu
koordinasyonunda yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Ana Eylem 2 Erasmus + Programı 2018­2TR 01­KA205­060888 Gençlik
Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında “The Enhancement Of Youth Entrepreneurship In Rural” (Kırsal Alanda Genç Girişimciliğin
Geliştirilmesi ) finanse edilen proje kapsamında Projenin ortakları ; Adana Valiliği (Başvuru sahibi), Karaisalı Belediyesi, Çukurova Kalkınma
Ajansı, Acd La Hoya (İspanya), Institute Of Entrepreneurship Development (Yunanistan) , Fundacja Autokreacja (Polonya) olup, Belediyemizde
bu projede yer almıştır. Söz konusu proje kapsamında Belediyemizi temsilen ;
01­05 KASIM 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Polonya toplantısına 13858256536 TC numaralı Belediye Başkanı Saadettin
ASLAN 20932020648 TC numaralı Yazı İşleri Müdür V. İbrahim ÖZCAN , ın görevlendirilmesini,
08­12 KASIM 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Yunanistan toplantısına; 13858256536 TC numaralı Belediye Başkanı Saadettin
ASLAN ile 16174180288 TC numaralı Temizlik İşleri Müdürü Nurettin BULUT ‘un görevlendirilmesini, daha önce alınan 15/10/2021 tarih ve 73
nolu Meclis Kararının iptal edilmesi hususunda, Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde
teklifin kabulüne ,
01­05 KASIM 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Polonya toplantısına 13858256536 TC numaralı Belediye Başkanı Saadettin
ASLAN ile 20932020648 TC numaralı Yazı İşleri Müdür V. İbrahim ÖZCAN , ın görevlendirilmesine,
08­12 KASIM 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Yunanistan toplantısına; 13858256536 TC numaralı Belediye Başkanı Saadettin
ASLAN ile 16174180288 TC numaralı Temizlik İşleri Müdürü Nurettin BULUT ‘un görevlendirilmesine ,
15/10/2021 tarih ve 73 nolu Meclis Kararının iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.