Eylül 2021 Meclis Kararları

KARAR 59
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünü 31/08/2021 tarih ve 2088 sayılı yazılarında; Belediye Başkanlığımıza bağlı Karaisalı Belediyesi Personel Limited
Şirketinin belediyemize kesmiş olduğu faturalar 2020 yılı içerisinde Temizlik İşleri Müdürlüğü üzerinden muhasebeleştirilir iken 2021 yılı şubat ayından sonra
Destek Hizmetleri Müdürlüğüne devredilmiştir. Dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğünde müteahhitlik hizmetleri 46.01.09.61_05.03.01.01_503.05.01.04 nolu
bütçe kaleminden Destek Hizmetleri Müdürlüğü müteahhitlik hizmetleri 46.010.9.23_1.03.09.01_5_03.05.01.04 nolu bütçe kalemine 4.500.000,00 TL bütçe
aktarımı yapılması için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu.
Üyelerden Abdullah KAÇAR söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi.
Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 60
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/08/2021 tarih ve 2037 sayılı yazılarında; Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 23.08.2021 Tarih
ve 3407 Sayılı yazısın da ; İlçemiz Karapınar Mahallesinde 2 adet alanda yatay­dikey yapılaşmalardan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve
devamlı bir şekilde karşılanabilmesi ve direk üstü trafoların yetersiz kalması nedeniyle, mevcut direk üstü trafoların 34,5 KV’lık monoblok köşk
(kompact tip)trafoya dönüştürülerek enerji ihtiyacının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla trafo yerine ihtiyaç duyulmaktadır.Bu nedenle elektrik
şebekesinin fiziki durumu göz önünde bulundurularak zeminde ve planda yapılan inceleme neticesinde tespit edilen ve teknik olarak trafo tesisine
uygun alan belirlenmiştir. Ekte planda gösterilen alana Şirketimizce hazırlanan alt yapı yatırım projeleri kapsamında trafo yapılması öngörülmekte ve
bu doğrultuda trafo yeri olarak talep edilmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli kontrolerin yapılarak trafo yeri
olarak plana işlenmesinin uygunluğunun kontrol edilmesi uygun görüldüğü taktirde plan tadilatının yapılarak trafo yeri olarak tahsis edilmesi talep
edilmektedir, denilmektedir.
Söz konusu olan İlçemiz Karapınar Mahallesi 245 ada 19 parsel ve 350 ada 5 parselde yapılması planlanan 2 adet trafo tesisi için
hazırlanan dosya ve paftalar Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucun da trafoların yapılmasında sakınca bulunmamıştır. İlçemiz
Karapınar Mahallesi 245 ada 19 parsel ve 350 ada 5 parsel de yapılması planlanan 2 adet trafo monoblok köşk ( kompact tip) yapılabilmesi için
gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah
KAÇAR söz aldı. Arkadaşlar teklifin İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif
oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 61
Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 04/08/2021 tarih ve 5 nolu biyogaz santrali kurulması ile ilgili komisyon raporu yazımız
ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederdim. Denilmekte olup, Komisyon Raporunda aynen ;
Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen; Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 02/08/2021 tarih ve 1814
sayılı yazısı; Kurulmak istenen tesis 3 Mw lık Biyogaz Santrali olarak adlandırılır. Biyogaz santralleri genel prensip olarak; hayvansal ve bitkisel
atıkların fermente edilerek metan gaz elde edilmesi, elde edilen gazın yakıt olarak kullanımı ile elektrik elde edilmesi ve nihai atık çamurunun da
kullanılarak organik ve/veya organomineral gübre haline dönüştürülmesi üzerine çalışılır.
Bu projenin iki önemli gelir kalemi vardır.
1.Elektirik üretimi
2.Organik ve /veya orgonomineral gübre üretimi enerji konusunun önemi değerlendirilirken şu şekilde ele almak gerekir;
Gelişen ve hızla büyüyen dünyada enerji hayatın devamlılığını vazgeçilmez bir parçası durumundadır.
Enerji ihtiyacının hızla artması alternatif kaynaklardan enerji üretmeyi zorunlu hale getirmiştir.
Ülkemizin cari açık oluşumunda en önemli kalemi enerji olması anlamında, ülke ekonomisine katma değer sağlamakta son derece önemlidir
geçirilmesi tam da bu noktada önem arz etmektedir.
Kurulacak olan tesisin bölgemize ve belediyemize sağlayacağı katkılar şöyledir;
Enerji üretimi
Atık yönetimi
Üretilecek gübre ile bölge çiftçisinin verim artışlarının sağlanması
Bölgemizim Yeşil Enerji üreten bir bölge olarak kamuoyuna duyurulması
Bölgede anlaşmalı ekim programı ile yüksek enerjili yem bitkilerinin ektirilmesi ve üreticinin daha y6üksek gelir elde etmesini sağlayacak
KARAR 62
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunun 4 nolu komisyon raporu yazımız ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek
üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, komisyon raporunda aynen; Belediyemiz Meclisinin komisyonumuzda görüşülmek üzere havale
ettiği; Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 23.08.2021 Tarih ve 3407 Sayılı yazısın da ; İlçemiz Karapınar Mahallesinde 2 adet alanda yatay­dikey
yapılaşmalardan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi ve direk üstü trafoların yetersiz kalması nedeniyle, mevcut direk
üstü trafoların 34,5 KV’lık monoblok köşk (kompact tip)trafoya dönüştürülerek enerji ihtiyacının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla trafo yerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu nedenle elektrik şebekesinin fiziki durumu göz önünde bulundurularak zeminde ve planda yapılan inceleme neticesinde tespit edilen ve teknik
olarak trafo tesisine uygun alan belirlenmiştir. Ekte planda gösterilen alana Şirketimizce hazırlanan alt yapı yatırım projeleri kapsamında trafo yapılması
öngörülmekte ve bu doğrultuda trafo yeri olarak talep edilmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli kontrollerin yapılarak trafo
yeri olarak plana işlenmesinin uygunluğunun kontrol edilmesi uygun görüldüğü taktirde plan tadilatının yapılarak trafo yeri olarak tahsis edilmesi talep
edilmektedir, denilmektedir. Söz konusu olan İlçemiz Karapınar Mahallesi 245 ada 19 parsel ve 350 ada 5 parselde yapılması planlanan 2 adet trafo tesisi için
hazırlanan dosya ve paftalar Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucun da trafoların yapılmasında sakınca bulunmamıştır. İlçemiz Karapınar
Mahallesi 245 ada 19 parsel ve 350 ada 5 parsel de yapılması planlanan 2 adet trafo monoblok köşk ( kompact tip) yapılması komisyonumuzca oybirliği ile
uygun bulunmuş olup, komisyon raporunun Meclise sunulmasına karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 63
Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 7 nolu kararı yazımız ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmesi hususunda
Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, komisyon raporunda aynen ; Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen; Belediyemiz
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/08/2021 tarih ve 2088 sayılı yazılarında ; Belediye Başkanlığımıza bağlı Karaisalı Belediyesi Personel Limited Şirketinin
belediyemize hakkediş karşılığı kesmiş olduğu faturalar 2020 yılı içerisinde Temizlik İşleri Müdürlüğü üzerinden muhasebeleştirilir iken 2021 yılı şubat ayından
sonra Destek Hizmetleri Müdürlüğüne devredilmiştir. Dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğünde müteahhitlik hizmetleri 46.01.09.61_05.03.01.01_503.05.01.04
nolu bütçe kaleminden Destek Hizmetleri Müdürlüğü müteahhitlik hizmetleri 46.010.9.23_1.03.09.01_5_03.05.01.04 nolu bütçe kalemine 4.500.000,00 TL
bütçe aktarımı yapılması ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşülmüş olup, idareden geldiği gibi kabul edilmesine, Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere
sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Başkan
okunan komisyon raporunu komisyondan geldiği gibi oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE
KARAR 64
Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 6 nolu kararı yazımız ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere
havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Komisyon Raporunda aynen; Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale
edilen; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 01/09/2021 tarih ve 2105 sayılı yazılarında ; İlçemiz 62 Mahalle de Yol ve Altyapı Yapım İşi için İller
Bankası A.Ş.’ den 3.500.000,00( Üç Milyon Beşyüz Bin ) TL Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri,
komisyon, vergi, resim, harç, ücret, v.s. ödemelerin İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile
Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (
%40’ın dışında ve %100’üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle
elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin , İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep
tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve ya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü
sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye , Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası
A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari
işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye , İller Bankası A.Ş’ nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik
çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.Maddesinde yer alan koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi
yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘ a yetki verilmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşülmüş olup, idareden geldiği gibi kabul
edilmesine oy birliği ile karar verildi. denilmekte olup, okunan komisyon raporunu Başkan oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde teklifin
kabulüne , daha önce alınan 05/01/2021 tarih ve 13 nolu Meclis kararının iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Yorum Kapalıdır.