Ağustos 2021 Meclis Kararları

KARAR 57
Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 02/08/2021 tarih ve 1814 sayılı yazısı; Kurulmak istenen tesis 3 Mw lık Biyogaz Santrali olarak
adlandırılır. Biyogaz santralleri genel prensip olarak; hayvansal ve bitkisel atıkların fermente edilerek metan gaz elde edilmesi, elde edilen gazın yakıt
olarak kullanımı ile elektrik elde edilmesi ve nihai atık çamurunun da kullanılarak organik ve/veya organomineral gübre haline dönüştürülmesi üzerine
çalışılır.
Bu projenin iki önemli gelir kalemi vardır.
1.Elektirik üretimi
2.Organik ve /veya orgonomineral gübre üretimi enerji konusunun önemi değerlendirilirken şu şekilde ele almak gerekir;
Gelişen ve hızla büyüyen dünyada enerji hayatın devamlılığını vazgeçilmez bir parçası durumundadır.
Enerji ihtiyacının hızla artması alternatif kaynaklardan enerji üretmeyi zorunlu hale getirmiştir.
Ülkemizin cari açık oluşumunda en önemli kalemi enerji olması anlamında, ülke ekonomisine katma değer sağlamakta son derece önemlidir geçirilmesi
tam da bu noktada önem arz etmektedir.
Kurulacak olan tesisin bölgemize ve belediyemize sağlayacağı katkılar şöyledir;
Enerji üretimi
Atık yönetimi
Üretilecek gübre ile bölge çiftçisinin verim artışlarının sağlanması
Bölgemizim Yeşil Enerji üreten bir bölge olarak kamuoyuna duyurulması
Bölgede anlaşmalı ekim programı ile yüksek enerjili yem bitkilerinin ektirilmesi ve üreticinin daha y6üksek gelir elde etmesini sağlayacak biçimde
çalışmalar yapılması
İstihdam…gibi bir çok konuda katkı sağlayacak bir projedir.
Tarım Bakanlığının almış olduğu karar uyarınca Türkiye de kimseyi gübre kullanımın azaltılması bağlamında Avrupa Birliği normlarına uygun şekilde
çalışmalar başlatılacaktır.
Bu anlamda organik ve organomineral gübre kullanımının artırılması ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Kurulması planlanan tesiste organik ve
organomineral gübre üretilecek olması ülke tarımı açısından da önem arz etmektedir. Bu konu ile ilgili Avrupa Birliği almış olduğu karar uyarınca da
KARAR 58
Belediyemiz Başkanlık Makamının 02/08/2021 tarih ve 1815 sayılı yazılarında; İlçemiz tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunmak üzere
Karataş Yumurtalık Turizm Birliğine üye olunması, Belediyemizi temsilen 2 meclis üyesinin birlik üyesi olarak belirlenmesi için Belediyemiz Meclisince
karar alınmak üzere Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu.
Söz isteyen olmadığından Birlik üyesi seçimine geçildi. Yapılan seçim sonrasında üyelerden Celalettin SÜRME (14) oy ile Cemal DEMİRDAĞ (14)
oy alarak asil üye , Ayhan IŞIK ise yedek üye olarak Karataş Yumurtalık Turizm Birliğinde görev yapmak üzere seçildiler

Yorum Kapalıdır.