Temmuz 2021 Meclis Kararları

KARAR 55
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 23/06/2021 tarih ve 1492 sayılı yazılarında; Karaisalı Kaymakamlığı SYDV Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğünün 22.06.2021 Tarih ve 84 Sayılı yazısında ; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait intifa hakkı SYDV Döner Sermaye İşletmesinde olan
İlçemiz Selampınar ( Çeceli Mahallesi) Mahallesi 359 ada 2 parsel üzerinde bulunan Spor kompleksinin intifa hakkının kaldırılması Yönetim
Kurulumuzca uygun görülmüş olup, İntifa hakkının kaldırılması için gerekli tapuya ait başvuru işlemlerinin başlanılması hususun da,
denilmektedir. Söz konusu olan Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait intifa hakkı SYDV Döner Sermaye İşletmesinde olan İlçemiz Selampınar
( Çeceli Mahallesi) Mahallesi 359 ada 2 parsel üzerinde bulunan Spor kompleksinin intifa hakkının kaldırılması için gerekli Meclis Kararının
alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı.
Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin
kabulüne, Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait intifa hakkı SYDV Döner Sermaye İşletmesinde olan İlçemiz Selampınar ( Çeceli Mahallesi)
Mahallesi 359 ada 2 parsel üzerinde bulunan Spor kompleksinin intifa hakkının kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 56
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 1546 sayılı yazılarında ; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 01 BC 708
plakalı BMC Fatih markalı akaryakıt tankerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/ e maddesi gereğince aracın bakım , onarım, sigorta vb. giderleri
Belediyemizce karşılanmak üzere Belediyemiz Akaryakıt İstasyonuna tahsis edilmesi için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim.
Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği
gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine ,
Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 01 BC 708 plakalı BMC Fatih markalı akaryakıt tankerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/ e maddesi
gereğince aracın bakım , onarım, sigorta vb. giderleri Belediyemizce karşılanmak üzere Belediyemiz Akaryakıt İstasyonuna tahsis edilmesine oy
birliği ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Yorum Kapalıdır.