Ocak 2022 Meclis Kararları

KARAR 1
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2021 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Mühendis kadrosunda tam zamanlı olarak
çalıştırılmakta olan personellerin 2022 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda; Gereğini arz ederim. Denilmekte olup, Teklifin
Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere havalesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan Oylama neticesinde oy birliği ile karar
verildi.
KARAR 2
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Tekniker kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmak
üzere alınacak olan personellerin 2022 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda; Gereğini arz ederim. Denilmekte olup teklifin
Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere havalesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul
edildi.
KARAR 3
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2021 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Mimar kadrosunda tam zamanlı olarak
çalıştırılmakta olan personellerin 2022 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda; Gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklif
plan ve bütçe müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havalesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul
edildi.
KARAR 4
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2021 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Programcı kadrosunda tam zamanlı olarak
çalıştırılmakta olan personellerin 2022 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda; Gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklifin
Plan Bütçe ve Müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havalesi teklif edildi. Teklif oylayama sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklif oy birliği ile
kabul edildi.
KARAR 5
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2021 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Ekonomist kadrosunda tam zamanlı olarak
çalıştırılmakta olan personellerin 2022 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda; Gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklifin
Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere havalesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne
oy birliği ile karar verildi.
KARAR 6
Belediye Başkanlığımızca 2022 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince tam zamanlı olarak çalıştırılmaya devam edilecek
olan Kimyagere ödenecek ücretin belirlenmesi için Meclise havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda
görüşülmek üzere havale edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2021 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Avukat kadrosunda yarı zamanlı olarak
çalıştırılmakta olan personellerin 2022 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda; Gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklif
Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne
oy birliği ile karar verildi.
KARAR 8
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2021 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Veteriner Hekimi kadrosunda yarı zamanlı
olarak çalıştırılmakta olan personellerin 2022 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda; Gereğini arz ederim. Denilmekte olup
teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesi teklif edildi. Yapılan oylamaya neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile
karar verildi.
KARAR 9
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Peyzaj Mimarı kadrosunda tam zamanlı olarak
çalıştırılmak üzere alınacak olan personellerin 2022 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda; Gereğini arz ederim. Denilmekte
olup, teklif Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere havalesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 10
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı
toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve
üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki
üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur denilmekte olup, 2022 Yılında Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet
Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi için Belediyemiz meclisince görüşülmek üzere Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, yapılan gizli oylama
seçimi sonucunda Saniye USTA (15) oy, Ayhan IŞIK (15) OY, Esat KÖSE (15) oy, Kudret DEMİRCİOĞLU (15) oy, Turgay BULUT (15) oy
alarak Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 11
Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 15/12/2021 tarih ve 3416961 sayılı yazılarında Adana ili Karaisalı ilçesi Çakallı Mahallesinde yapılacak olan
Kadastro Çalışmalarında görev yapmak üzere 6 adet bilirkişisinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi için havalesini Olurlarınıza arz ederim.
Denilmekte olup, teklifin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesi teklif edildi. Teklif oylamaya koyuldu.
Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 12
Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 15/12/2021 tarih ve 3416989 sayılı yazılarında ; Adana ili Karaisalı İlçesi Çocuklar Mahallesinde yapılacak
olan kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin belirlenmesi için Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim.
Denilmekte olup, Teklifin İmar ve Şehircilik Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 13
Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2022 tarih ve 1 nolu kararında Meclis Üyesi Başkan Yardımcısına ödenecek
ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinde “Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı
bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde
bir, nüfusu 50.001200.000
arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001500.000
arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan
belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye
başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik
kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak
teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden
karşılanır. ” denilmekte olup, Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısına okunan ilgili madde gereği aylık ücret ödenmesine komisyonumuzca oy
birliği ile karar verildi. Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon kararının komisyondan
geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 14
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2022 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine geçildi.
Kararda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2022 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye
kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Mühendislere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif
komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2022 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi
gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan Mühendislere aylık net 4.300,00TL
(DÖRTBİNÜÇYÜZTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç)
ödenmesi , ikinci yarıyılda (1 Temmuz 2022 tarihi itibari ile ) memurlara yapılacak maaş artışlarının da maaşlara yansıtılması komisyonumuzca uygun
bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Meclis Birinci Başkan Vekili söz aldı.
Arkadaşlar Komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi
KARAR 15
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2022 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine geçildi.
Kararda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2022 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye
kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Teknikerlere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif
komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2022 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi
gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan Teknikerlere aylık net 4.300,00TL
(DÖRTBİNÜÇYÜZTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç)
ödenmesi , ikinci yarıyılda (1 Temmuz 2022 tarihi itibari ile ) memurlara yapılacak maaş artışlarının da maaşlara yansıtılması komisyonumuzca uygun
bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Meclis Birinci Başkan Vekili söz aldı.
Arkadaşlar Komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi
KARAR 16
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2022 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine geçildi.
Kararda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2022 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye
kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Mimarlara ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif
komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2022 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi
gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan Mimarlara aylık net 4.300,00TL
(DÖRTBİNÜÇYÜZTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariçö)denmesi ,
ikinci yarıyılda (1 Temmuz 2022 tarihi itibari ile ) memurlara yapılacak maaş artışlarının da maaşlara yansıtılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Meclis Birinci Başkan Vekili söz aldı. Arkadaşlar Komisyon
raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy
birliği ile karar verildi
KARAR 17
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2022 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine geçildi.
Kararda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2022 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye
kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Peyzaj Mimarına ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif
komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2022 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi
gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan Peyzaj Mimarına aylık net 4.300,00TL
(DÖRTBİNÜÇYÜZTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç)
ödenmesi , ikinci yarıyılda (1 Temmuz 2022 tarihi itibari ile ) memurlara yapılacak maaş artışlarının da maaşlara yansıtılması komisyonumuzca uygun
bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Meclis Birinci Başkan Vekili söz aldı.
Arkadaşlar Komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi
KARAR 18
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2022 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine geçildi.
Kararda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2022 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye
kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Ekonomiste ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif
komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2022 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi
gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan Ekonomiste aylık net 5.100,00TL
(BEŞBİNYÜZTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç)ödenmesi ,
ikinci yarıyılda (1 Temmuz 2022 tarihi itibari ile ) memurlara yapılacak maaş artışlarının da maaşlara yansıtılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Meclis Birinci Başkan Vekili söz aldı. Arkadaşlar Komisyon
raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy
birliği ile karar verildi
KARAR 19
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2022 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine
geçildi. Kararda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2022 yılı içerisinde 5393 sayılı
Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Kimyagere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili
teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2022 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi
gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan Kimyagere aylık net 4.816,00TL
(DÖRTBİNSEKİZYÜZONALTI ÜRKLİRASI) (ek ödeme
hariç) ödenmesi , ikinci yarıyılda (1 Temmuz 2022 tarihi itibari ile ) memurlara yapılacak maaş artışlarının da maaşlara yansıtılması komisyonumuzca
uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Meclis Birinci Başkan Vekili söz aldı.
Arkadaşlar Komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi
KARAR 20
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2022 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine
geçildi. Kararda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2022 yılı içerisinde 5393 sayılı
Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Programcılara ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili
teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2022 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi
gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan Programcılara aylık net 4.616,00TL
(DÖRTBİNALTIYÜZONALTITÜRKLİRASI) (ek ödeme
hariç) ödenmesi , ikinci yarıyılda (1 Temmuz 2022 tarihi itibari ile ) memurlara yapılacak maaş artışlarının da maaşlara yansıtılması komisyonumuzca
uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Meclis Birinci Başkan Vekili söz aldı.
Arkadaşlar Komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi
KARAR 21
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2022 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine
geçildi. Kararda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2022 yılı içerisinde 5393 sayılı
Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Kısmi Zamanlı Avukata ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif
komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2022 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi
gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan Avukata aylık net 2.900,00TL
(İKİBİNDOKUZYÜZTÜRKLİRASöId)e nmesi komisyonumuzca
uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Meclis Birinci Başkan Vekili söz aldı.
Arkadaşlar Komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi
KARAR 22
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2022 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine
geçildi. Kararda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2022 yılı içerisinde 5393 sayılı
Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Kısmi Zamanlı Veteriner Hekime ödenecek ücretin belirlenmesi ile
ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2022 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.
Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan Veteriner Hekime aylık net 2.900,00TL
(İKİBİNDOKUZYÜZTÜRKLİRASöId)e nmesi
komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Meclis Birinci Başkan
Vekili söz aldı. Arkadaşlar Komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan
oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi
KARAR 23
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunun 06/01/2022 tarih ve 1 nolu kararında ; Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 15/12/2021
tarih ve 3416961 sayılı yazılarında Adana ili Karaisalı ilçesi Çakallı Mahallesinde ikamet eden Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı kadastro
kanununun 3. maddesi gereğince yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6 kişi Bilirkişi belirlenmesi ile ilgili teklif
komisyonumuzca görüşülmüş olup, aşağıda TC numarası , Adı Soyadı, Telefon Numarası ve ikamet adresi yazılı kişilerin bilirkişi olarak
görevlendirilesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
SIRA NO ADI SOYADI TC NUMARASI TELEFON NO ADRESİ
1. ASIM SOFUOĞLU 1071XXXX882 0505XXXX546 Çakallı Mahallesi /KARAİSALI ADANA
2. MESUT APAYDIN 1978XXXX754 0506XXXX655 ”
3. İSMET KARACAOĞLU 2119XXXX762 0532XXXX622 ”
4. MURAT BÜLBÜL 1624XXXX720 0535XXXX564 ”
5. AHMET KALAĞASIOĞLU 2061XXXX184 0545XXXX534 ”
6. ARİF ALİ ÇOPUROĞLU 1790XXXX464 0538XXXX472 ”
Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile
karar verildi.
KARAR 24
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunun 06/01/2022 tarih ve 2 nolu kararında ; Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 15/12/2021
tarih ve 3416989 sayılı yazılarında Adana ili Karaisalı ilçesi Çocuklar Mahallesinde ikamet eden Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı kadastro
kanununun 3. maddesi gereğince yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6 kişi Bilirkişi belirlenmesi ile ilgili teklif
komisyonumuzca görüşülmüş olup, aşağıda TC numarası , Adı Soyadı, Telefon Numarası ve ikamet adresi yazılı kişilerin bilirkişi olarak
görevlendirilesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
SIRA NO ADI SOYADI TC NUMARASI TELEFON NO ADRESİ
1. AHMET ÖLMEZ 1946XXXX596 0535XXXX8756 Çocuklar Mahallesi KARAİSALI/ADANA
2. ALİ EROĞLU 2031XXXX220 0537XXXX735 ”
3. FETHİ ÖLMEZ 1952XXXX492 0534XXXX626 ”
4. SAİT KOLKIRAN 1900XXXX938 0539XXXX780 ”
5. BEKİR SAPMAZ 2053XXXX758 0531XXXX930 ”
6. OSMAN SAPMAZ 2054XXXX466 0538XXXX591 ”
Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile
karar verildi.
KARAR 25
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14/01/2022 tarih ve 3399 sayılı yazılarında; Adana İli, Karaisalı İlçesi, Selampınar Mahallesi 65
ada 7,8,9,10 parsel 68 ada 22,28 parsel,69 ada 7,8,14,15,16,17,18,19,20,21,26 parsel ,87 ada 1,3 parsel 88 ada 1 parsellerin bulunduğu alanda;
Sera , Tarım ve Orman Bakanlığı tarıma dayalı ihtisas sanayi ve organize kurulması için gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim.
Denilmekte olup, okunan teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin idareden geldiği gibi kabul edilmesine; Adana İli, Karaisalı
İlçesi,Selampınar Mahallesi 65 ada 7,8,9,10 parsel 68 ada 22,28 parsel,69 ada 7,8,14,15,16,17,18,19,20,21,26 parsel ,87 ada 1,3 parsel 88 ada
1 parsellerin bulunduğu alanda; Sera , Tarım ve Orman Bakanlığı tarıma dayalı ihtisas sanayi ve organize kurulmasına , Belediyemiz adına Belediye
Başkanı Saadettin ASLAN’ ın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 26
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14/01/2022 tarih ve 3400 sayılı yazılarında; Adana İli, Karaisalı İlçesi,Selampınar Mahallesi 65 ada
7,8,9,10 parsel 68 ada 22,28 parsel,69 ada 7,8,14,15,16,1 7, 18, 19, 20,21,26 parsel ,87 ada 1,3 parsel 88 ada 1 parsellerin bulunduğu alanda;
Büyükbaş hayvancılık entegre tesisi kurulması için, gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama neticesinde tekilin idareden geldiği gibi kabul edilmesine , Adana İli, Karaisalı İlçesi,Selampınar Mahallesi 65 ada 7,8,9,10 parsel 68
ada 22,28 parsel,69 ada 7,8,14,15,16,1 7, 18, 19, 20,21,26 parsel ,87 ada 1,3 parsel 88 ada 1 parsellerin bulunduğu alanda; Büyükbaş
hayvancılık entegre tesisi kurulmasına Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘ ın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 27
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14/01/2022 tarih ve 3401 sayılı yazılarında; Adana İli, Karaisalı İlçesi, Selampınar Mahallesi 65
ada 7,8,9,10 parsel 68 ada 22,28 parsel,69 ada 7,8,14,15,16,17,18,19,20,21,26 parsel ,87 ada 1,3 parsel 88 ada 1 parsellerin bulunduğu alanda;
Küçükbaş hayvancılık entegre tesisi kurulması için, gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim.Denilmekte olup , teklif oylamaya
sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin idareden geldiği gibi kabul edilmesine Adana İli, Karaisalı İlçesi, Selampınar Mahallesi 65 ada 7,8,9,10
parsel 68 ada 22,28 parsel,69 ada 7,8,14,15,16,17,18,19,20,21,26 parsel ,87 ada 1,3 parsel 88 ada 1 parsellerin bulunduğu alanda; Küçükbaş
hayvancılık entegre tesisi kurulmasına, Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 28
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14/01/2022 tarih ve 3402 sayılı yazılarında ; Adana İli, Karaisalı İlçesi,Selampınar Mahallesi 65
ada 7,8,9,10 parsel 68 ada 22,28 parsel,69 ada 7,8,14,15,16,17, 18,19,20, 21,26 parsel ,87 ada 1,3 parsel 88 ada 1 parsellerin bulunduğu
alanda; Kanatlı hayvan yetiştirme entegre tesisi kurulması için, gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, okunan
teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin idareden geldiği gibi kabul edilmesine , Adana İli, Karaisalı İlçesi,Selampınar Mahallesi
65 ada 7,8,9,10 parsel 68 ada 22,28 parsel,69 ada 7,8,14,15,16,17, 18,19,20, 21,26 parsel ,87 ada 1,3 parsel 88 ada 1 parsellerin bulunduğu
alanda Kanatlı hayvan yetiştirme entegre tesisi kurulmasına , Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ın yetkili kılınmasına oy
birliği ile kabul edildi.
KARAR 29
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14/01/2022 tarih ve 3403 sayılı yazılarında ; Adana İli, Karaisalı İlçesi, Selampınar Mahallesi 65
ada 7,8,9,10 parsel 68 ada 22,28 parsel,69 ada 7,8,14,15,16,17, 18,19, 20, 21,26 parsel ,87 ada 1,3 parsel 88 ada 1 parsellerin bulunduğu
alanda; Küçük sanayi sitesi kurulması için, gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif oylamaya
sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin idareden geldiği gibi kabul edilmesine Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ ın
yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 1
KARAR 1
KARAR 1
KARAR 1

Yorum Kapalıdır.