Haziran 2021 Meclis Kararları

KARAR 50
Adana Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 27/01/2021 tarih ve 269516 sayılı yazılarında; ”31/12/2021 Tarihli Türkiye İstatislik
Kurumu verilerine göre tüm illerde nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerleri ” şeklinde; Kırsal Mahalle ise ”Köy veya belde belediyesi iken
mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo­ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine
erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye
meclisinin en geç doksan gün içerisinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler” olarak tanımlanmaktadır,
denilmektedir.
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin değerlendirme
çalışmalarında kullanılmak üzere İlçemiz ;
”Akçalı, Altınova,Aşağıbelemedik,Aşağıyörükler,Ayakkıf, Barakdağ, Bekirli, Beydemir (0 Ada 902 Parsel Sanayi kuruluşuna ait
olduğundan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan statüsüne alınmaması Beydemir Mahallesinde belirtilen ada ve parsel dışında kalan alanların ise
kırsal yerleşik alan olmasına ) Bolacalı, Bucak,Çakallı, Çevlik, Çocuklar, Çorlu, Çukur (101 Ada 9 Parsel , 139 Ada 1 Parsel, 141 Ada 1 Parsel
103 Ada 55 Parsel Sanayi kuruluşuna ait olduğundan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan statüsüne alınmaması Çukur Mahallesinde belirtilen
adalar ve parseller dışında kalan alanların ise kırsal yerleşik alan olmasına) Demirçit (0 Ada 379 Parsel Sanayi kuruluşuna ait olduğundan Kırsal
Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan statüsüne alınmaması Demirçit Mahallesinde belirtilen ada ve parsel dışında kalan alanların ise kırsal yerleşik alan
olmasına), Döşekevi, Durak,Eğlence (103 Ada 55 Parsel Sanayi kuruluşuna ait olduğundan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan statüsüne
alınmaması Eğlence Mahallesinde belirtilen ada ve parsel dışında kalan alanların ise kırsal yerleşik alan olmasına),Emelcik,Etekli, Fettahlı, Filikli,
Gildirli, Gökhasanlı,Gülüşlü,Hacılı, Hacımusalı,Kaledağ,Karahasanlı,Karakılıç (110 Ada 36 Parsel Sanayi kuruluşuna ait olduğundan Kırsal Mahalle
ve Kırsal Yerleşik Alan statüsüne alınmaması Karakılıç Mahallesinde belirtilen ada ve parsel dışında kalan alanların ise kırsal yerleşik alan olmasına),
Karakuyu,Kıralan,Kırıklı,Körüklü, Kuşçusofulu, Kuyucu, Kuzgun (281 Ada 4 Parsel Sanayi kuruluşuna ait olduğundan Kırsal Mahalle ve Kırsal
Yerleşik Alan statüsüne alınmaması Kuzgun Mahallesinde belirtilen ada ve parsel dışında kalan alanların ise kırsal yerleşik alan olmasına),Maraşlı,
Merkez Boztahta, Murtçukuru, Nergizlik (101 Ada 1 Parsel Sanayi kuruluşuna ait olduğundan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan statüsüne
alınmaması Nergizlik Mahallesinde belirtilen ada ve parsel dışında kalan alanların ise kırsal yerleşik alan olmasına),Nuhlu, Ömerli, Sadıkali, Tatık,
Topaktaş, Topkaralı, Torunsolaklı, Tümenli, Yazıbaşı ” Mahallelerimiz Kırsal Mahalle statüsüne giren alanlar tanımına giren yerler olduğuna dair
gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan
oylama neticesinde , Teklifin Müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine daha önce alınan 17/05/2021 tarih ve 46 sayılı Meclis Kararının iptal
edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 51
Karaisalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 03/06/2021 tarih ve 1296 sayılı yazısı ile Adana ili Karaisalı İlçesi Selampınar Mahallesi 65 ada
7,8,9,10, 68 ada 22-28, parsel, 69 ada 7-8-14-15-16-17-18-19-20-21-26 parsel 87 ada 1-3 parsel 88 ada 1 parsel de bulunan alanda
Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına , aynı şekilde tarım ve orman bakanlığı tarıma dayalı ihtisas sanayi ve organize kurulması için bölge olarak
başlatılmasına yer tespiti yapılması ile ilgili teklif okundu. Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Üyelerden Abdullah KAÇAR söz aldı. Arkadaşlar teklifin
İmar Şehircilik ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde
teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 52
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek komisyonunun Organize Sanayi Bölgesi kurulması ile ilgili 04/06/2021 tarih ve 3 nolu komisyon
raporunun görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Komisyon raporunda aynen;
Belediyemiz Meclisinin komisyonumuzda görüşülmek üzere havale ettiği; Karaisalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 03/06/2021 tarih ve
1296 sayılı yazısı ile Adana ili Karaisalı İlçesi Selampınar Mahallesi 65 ada 7,8,9,10, 68 ada 22­28, parsel, 69 ada 7­8­14­15­16­17­18­
19­20­21­26 parsel 87 ada 1­3 parsel 88 ada 1 parsel de bulunan alanda Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına , aynı şekilde tarım ve
orman bakanlığı tarıma dayalı ihtisas sanayi ve organize kurulması için bölge olarak başlatılmasına yer tespiti yapılması ile ilgili teklif
komisyonumuzca görüşüldü. İlçemizde organize sanayinin bulunmaması nedeniyle bu alanda faaliyet gösteren işyerlerinin ilçemize ve ilçemiz
sakinlerinin daha sağlıklı ,düzenli bir işletme anlayışı ile Adana ili Karaisalı İlçesi Selampınar Mahallesi 65 ada 7,8,9,10, 68 ada 22­28, parsel,
69 ada 7­8­14­15­16­17­18­19­20­21­26 parsel 87 ada 1­3 parsel 88 ada 1 parsel de bulunan alanda Organize Sanayi Bölgesi
kurulmasına , aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı tarıma dayalı ihtisas sanayi ve organize kurulması için bölge olarak başlatılmasına yer
tespiti olarak bu alanın ayrılmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verili. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 53
Adana ili Karaisalı İlçesi Ayakkıf Mahallesinde Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere Belediyemiz Meclisinin 18/05/2020 tarih ve
29 sayılı kararı ile belirlenen 6 adet bilirkişi içerisinde bulunan 20050050114 TC numaralı Erdoğan ŞİRİN ile 17356139926 TC numaralı Şaban
YALÇINKAYA isimli kişilerin bilirkişi olarak görev yapması uygun bulunmamış olup, adı geçenlerin yerine görev yapmak üzere 16144180386 TC
numaralı Ayakkıf Mahallesinde ikamet eden Fevzi KAPLAN (Telefon:05369364973))ile 20659029856 TC numaralı Ayakkıf Mahallesinde
ikamet eden Osman ŞARASLAN ‘ın (Telefon; 05373767299) bilirkişi olarak görev yapmak üzere belirlenmesi için gerekli Meclis Kararının
alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca teklif oylamaya
sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 54
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 15/06/2021 tarih ve 1419 sayılı yazılarında; Belediye Başkanlığımızca hazırlatılıp,Çukurova Kalkınma
Ajansına, AB programları Hibelerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile hibe veren kuruluşlara Belediye Başkanlığımızca yapılacak olan proje
başvurularımızı takip etmeye, ön fizibilite çalışmalarının desteklenmesi, turizmin geliştirilmesi, küçük ölçekli alt yapı programı desteği, rekabet gücünün
geliştirilmesi, turzime yatırımı yapılacak projeler, kırılgan grupların güçlendirilmesi küçük ölçekli alt yapı projeleri ve diğer projeleri hazırlatmaya,
proje ile ilgili olarak Belediyemizi temsile ve imzası ile Belediyemizi İlzama, proje aktarmaya, proje ile ilgili harcamaları yapmaya AB Programları
Hibeleri, Çukurova Kalkınma Ajansı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile proje sözleşmesini imzalamaya, projeyi uygulamaya Belediye Başkanı
Saadettin ASLAN’ın yetkili kılınması için Belediye Meclisince gerekli kararın alınmasını , Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Adana Şubesinde proje hesabı
olarak açılan TR450021000000055529600001 nolu hesaba 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 maddesi gereğince haciz konulmaması için karar
alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı.
Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde ;
Belediye Başkanlığımızca hazırlatılıp, Çukurova Kalkınma Ajansına, AB programları Hibelerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile hibe
veren kuruluşlara Belediye Başkanlığımızca yapılacak olan proje başvurularımızı takip etmeye, ön fizibilite çalışmalarının desteklenmesi, turizmin
geliştirilmesi, küçük ölçekli alt yapı programı desteği, rekabet gücünün geliştirilmesi, turizme yatırımı yapılacak projeler, kırılgan grupların
güçlendirilmesi küçük ölçekli alt yapı projeleri ve diğer projeleri hazırlatmaya, proje ile ilgili olarak Belediyemizi temsile ve imzası ile Belediyemizi
İlzama, proje aktarmaya, proje ile ilgili harcamaları yapmaya AB Programları Hibeleri, Çukurova Kalkınma Ajansı ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile proje sözleşmesini imzalamaya, projeyi uygulamaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ın yetkili kılınmasına, Vakıf Katılım Bankası
A.Ş. Adana Şubesinde proje hesabı olarak açılan TR450021000000055529600001 nolu hesaba 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 maddesi
gereğince proje hesabı olduğundan dolayı haciz konulmamasına oy birliği ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Kapalıdır.