Nisan 2021 Meclis Kararları

KARAR 31
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/03/2021 tarih ve 793 sayılı yazılarında; İlçemiz Selampınar Mahallesi 222 ada 6 parselde
kayıtlı 826 m2 arsanın 199 m2 hissesi Belediye Başkanlığımıza ait olup; Karaisalı İlçe Müftülüğü merkez yatılı Erkek Kur’an kursu öğrencilerinin
istifadesine sunulmak üzere spor tesisi yapılması için Belediye Başkanlığımızın 222 ada 6 parseldeki 199 m2 lik hissesini Gençlik Hizmetleri ve spor İl
Müdürlüğüne tahsisi istenmektedir. Söz konusu 199 m2 hissenin tahsis yapılabilmesi için Belediye Meclisinde Görüşülmesini Oluudlarınıza arz
ederim. Denilmekte olup, Teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Teklifin İmar Bayındırlık ve
Müşterek Komisyonlarda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne
oy birliği ile karar verildi.
KARAR 32
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09/03/2021 tarih ve 2021/2 nolu genelgesi gereğince Meclis Katibi Üye
Seçimi 2021NİSAN
ayında yapılması belirtilmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesinde; Madde 19Belediye
meclisi, seçim
sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla
meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı
yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. ” denilmekte olup, Belediyemiz Meclisinde görev yapmak üzere 2 katip üye seçimi
yapılması için teklifin Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, gizli oylama ile yapılan 2 Adet Meclis Üye
Katip Üye Seçimi sonrası üyelerden Turgay BULUT (15) oy, Mustafa ÖZKAYA (15) oy alarak Meclis Katip Üyesi olarak görev yapmak üzere
seçildiler.
T.C.
ADANA KARAİSALI İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
Başkan
KARAR 33
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 09/03/2021 tarih ve 2021/2 nolu Genelgesi gereğince Encümen Üye Seçimi 2021NİSAN
ayında yapılması
belirtilmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33/b maddesinde; Madde 33/b; Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri
arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye
olmak üzere beş kişiden oluşur” Denilmekte olup, Belediyemiz Encümeninde görev yapmak üzere 2 adet Encümen Üyesi seçimi için teklifimizin
Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, yapılan gizli oylama neticesinde Esat KÖSE (15) Oy, Ahmet GELEN (15) oy alarak
1 yıl Encümen Üyesi olarak görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 34
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 09/03/2021 tarih ve 2021/2 sayılı genelgesi gereği Meclis 1. ve 2. Başkanvekili seçimleri 2021NİSAN
ayında yapılacağı belirtilmiş olup; 5393 Belediye Kanunun Madde 19Belediye
meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün
belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en
az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idarelerseçimlerine
kadar görev yapar. ” Denilmekte olup, Belediyemiz Meclis 1. ve 2. Başkanvekili seçimi yapılmak üzere teklifin Belediyemiz Meclisine havalesini arz
ederim. Denilmekte olup, yapılan gizli oylama neticesinde ; Üyelerden Cemal DEMİR (15) oy alarak Meclis Birinci Başkanvekili , Osman
KURDAK (15) oy alarak İkinci Başkanvekili olarak görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 35
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/03/2021 tarih ve 768 sayılı yazılarında; Belediye Başkanlığımızca 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmek
üzere meclisimize havalesini arz ederim. Denilmekte olup, 2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Meclis 1. Başkanvekili Cemal DEMİRDAĞ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘ın yerine geçerek Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi.
Meclis 1. Başkanvekili Cemal DEMİRDAĞ Belediyemizce hazırlanan 2020 yıl faaliyet raporunun okunmasını teklif etti. Hazırlanan faaliyet raporu tek tek
okundu. Okunan 2020 Yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Belediyemiz 2020 yılı Faaliyet Raporunun kabul edilmesine oy birliği
ile karar verildi.
T.C.
ADANA KARAİSALI İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
Başkan
KARAR 36
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/03/2021 tarih ve 773 sayılı yazılarında ; Belediye Başkanlığımızca 2020 yılı İç denetim raporunun
görüşülmek üzere meclisimize havalesini arz ederim. Denilmekte olup, Belediyemiz Denetim Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi
gereğince hazırlamış olduğu 2020 yılı Denetim Raporu tek tek okunarak görüşüldü.
KARAR 37
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09/03/2021 tarih ve 2021/2 nolu genelgesi gereğince; 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet üye seçilmesi için
teklifimizin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup yapılan açık oylama seçim sonucu Esat
KÖSE (15) OY, Kudret DEMİRCİOĞLU (15) oy, Celalettin SÜRME (15) oy , Turgay BULUT (15) ve Ayhan IŞIK (15) oy alarak Plan ve
Bütçe Komisyonunda 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 38
vre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09/03/2021 tarih ve 2021/2 nolu genelgesi gereğince5393 Sayılı
Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız Çevre Sağlık Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet üye seçilmesi için
teklifimizin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, yapılan açık oylama sonucu Kudret
DEMİRCİOĞLU (15) , Cemal DEMİRDAĞ (15) Saniye USTA (15) , Ahmet GELEN (15) Oy ile Recep KOCA (15) alarak 1 yıl Çevre ve
Sağlık Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 39
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09/03/2021 tarih ve 2021/2 nolu genelgesi gereğince 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız Eğt. Kültür ve Spor Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet üye seçilmesi
için teklifimizin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, yapılan açık oylama seçimi sonucu
Mustafa ÖZKAYA (15) , Aydın NERGİZ (15) oy, Mustafa EKİCİ (15) , Turgay BULUT (15) oy, Ayhan IŞIK (15) oy alarak 1 yıl Eğitim Kültür
ve Spor Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
T.C.
ADANA KARAİSALI İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
Başkan
KARAR 40
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09/03/2021 tarih ve 2021/2 nolu genelgesi gereğince 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet üye seçilmesi
için teklifimizin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, yapılan açık oylama seçimi sonucu
Meclis Üyelerinden Abdullah KAÇAR (15) , Rifat KÖROĞLU (15) Saniye (15), Celalettin SÜRME (15) Recep KOCA (15) oy alarak 1 yıl
İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler
KARAR 41
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09/03/2021 tarih ve 2021/2 nolu genelgesi gereğince 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız Tarım Orman ve Mahalle Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet üye
seçilmesi için teklifimizin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, yapılan açık oylama seçimi
sonucunda Aydın NERGİZ (15) , Mustafa EKİCİ (15) , Mustafa ÖZKAYA (15) , Osman KURDAK (15) , Ayhan IŞIK (15) oy alarak 1 yıl
Tarım Orman ve Mahalle Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 42
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/03/2021 tarih ve 772 sayılı yazılarında; 24.12.2020 Tarih ve 31344 Sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Altyapı ile ilgili yönetmelik gereğince İlçe Belediyelerince bu yönetmeliği kendi meclisinde belirtmeleri gerekmektedir. Bu
nedenle Müdürlüğümüzce hazırlanan ekte sunulmuş olan, Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Altyapı Koordinasyon Birimi
(AYKOB) Yönetmeliğinin kabul edilmesi için gerekli Meclis Kararı alınmasını Olur’larınıza arz ederim. Denilmekte olup, Belediyemiz Meclisince görüşüldü.
Altyapı Koordinasyon Birimi (AYKOB) Yönetmeliğinin idareden geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 43
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/04/2021 tarih ve 814 sayılı yazılarında ; Belediyemiz Denetim Komisyonunda görev almak üzere
yapılan gizli oylama seçimi sonucunda Meclis Üyelerinden Mustafa ÖZKAYA, Celalettin SÜRME, Aydın NERGİZ, Turgay BULUT ve Ayhan
IŞIK denetim komisyonuna seçilmişlerdi. Sehven 05/01/2021 tarih ve 8 nolu Meclis Kararında Meclis Üyesi Ayhan IŞIK yerine Kudret
DEMİRCİOĞLU yazılmış olup, Kararın düzeltilmesi için Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte
olup, Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediyemiz Denetim Komisyonunda görev yapacak üyelerin Mustafa
ÖZKAYA, Celalettin SÜRME, Aydın NERGİZ, Turgay BULUT ve Ayhan IŞIK olarak düzeltilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 44
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/04/2021 tarih ve 815 sayılı yazılarında; Belediyemiz İmar Bayındırlık ve Müşterek Komisyonunun 1
nolu tahsis ile ilgili Komisyon Kararının Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ve onaylanması için Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim.
Denilmekte olup, Komisyon Raporunda aynen;” Belediyemiz Meclisinin komisyonumuzda görüşülmek üzere havale ettiği Belediyemiz Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünün 30/03/2021 tarih ve 793 sayılı yazılarında “ İlçemiz Selampınar Mahallesi 222 ada 6 parselde kayıtlı 826 m2 arsanın 199 m2
hissesi Belediye Başkanlığımıza ait olup; Karaisalı İlçe Müftülüğü merkez yatılı Erkek Kur’an kursu öğrencilerinin istifadesine sunulmak üzere spor
tesisi yapılması için Belediye Başkanlığımızın 222 ada 6 parseldeki 199 m2 lik hissesini Gençlik Hizmetleri ve spor İl Müdürlüğüne tahsisi
istenmektedir. Söz konusu 199 m2 hissenin tahsis yapılabilmesi için Belediye Meclisinde Görüşülmesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup,
teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine , mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 222 ada 6 parseldeki 199 m2 lik hissesini Gençlik
Hizmetleri ve spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup okunan komisyon raporu hakkında
söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul
edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e
maddesi uyarınca mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 222 ada 6 parseldeki 199 m2 lik hissesini Gençlik Hizmetleri ve spor İl Müdürlüğüne tahsis
edilmesine oy birliği ile karar verildi.
T.C.
ADANA KARAİSALI İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
Başkan

Yorum Kapalıdır.