Mart 2021 Meclis Kararları

KARAR 27
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/02/2021 tarih ve 469 sayılı yazılarında; Adana Büyükşehir Belediyesinin 07.10.2020 Tarih ve
2021/01 Altyapı Koordinasyon Merkezinde alınmış olan Kararlarda alt yapı ile ilgili kazı birim maliyet harçları ekli tabloda sunulmuştur.
24.12.2020 tarih ve 31344 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan olan alt yapı ile ilgili yönetmelik gereğince İlçe Belediyelerinde
bu fiyatları kendi meclisinde belirtmeleri gerekmektedir. Bu nedenle ekte sunulmuş olan tablodaki birim maliyet harçlarının kabul edilmesi için gerekli
Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz
aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyon başkanlığında görüşülmek üzere havalesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya
sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 28
Belediye Başkanlığımıza Tümenli Mahalle Muhtarı tarafından 15/02/2021 tarih ve 1 sayılı dilekçesinde ; Tümenli Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan
Kahyalar sokağın 5 km kuzeyinde bulunan 9 haneli yerleşim yerinin Cırıkrlı Sokak ile adlandırılması ile ilgili dilekçesi Belediyemiz Meclisince görüşüldü.
Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Tümenli Muhtarının vermiş olduğu dilekçeli teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 29
Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun kazı birim maliyeti harçları ile ilgili 2 nolu komisyon raporunda aynen ;

Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 23/02/2021 tarih ve E.469 sayılı
yazıları ile havale olunan , 24.12.2020 tarih ve 31344 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan alt yapı ile ilgili yönetmelik gereğince
Adana Büyükşehir Belediyesinin 07.10.2020 Tarih ve 2021/01 Altyapı Koordinasyon Merkezinde alınmış olan Kararlarda alt yapı ile ilgili kazı
birim maliyet harçları aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 30
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 03/03/2021 tarih ve 566 sayılı yazılarında; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinde Belediye,
belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat
hükümlerine göre sonuçlandırılır. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları
karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. Denilmekte olup, Belediyemizce yapılacak veya yaptırılacak olan hizmetlerin yerine
getirilmesi için Belediyemiz ile diğer belediye ve kamu kurum ve kuruluşları , TSK’ lar , Dernekler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Esnaf ve Sanatkarlar
Meslek Kuruluşları , Ticaret Odaları (İlgili Makamlardan İzin Alınmak Üzere) ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ a
yetki verilmesi hususunda Belediyemiz Meclisince karar alınmak üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif oylamaya sunuldu. Yapılan
oylama neticesinde teklifin idareden geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ

Yorum Kapalıdır.