Ocak 2021 Meclis Kararları

KARAR 1
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2021 tarih ve 3233 sayılı yazılarında; Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2020 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Mühendis kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personellerin 2021 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda; gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında Tarım Orman ve Mahalle Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve 6 sayılı yazılarında; Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2020 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Tekniker kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personellerin 2021 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda; Olurlarınızı arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında Tarım Orman ve Mahalle Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2020 tarih ve 3232 sayılı yazılarında ; Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2020 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Programcı kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personellerin 2021 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında Tarım Orman ve Mahalle Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2020 tarih ve 3234 sayılı yazılarında ; Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2020 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Ekonomist kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personellerin 2021 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında Tarım Orman ve Mahalle Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2020 tarih ve 3238 sayılı yazılarında; Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2020 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Kimyager kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personellerin 2021 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda gereğini arz ederim.Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında Tarım Orman ve Mahalle Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 6
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2020 tarih ve 3240 sayılı yazılarında; Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2020 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Avukat kadrosunda yarı zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personellerin 2021 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında Tarım Orman ve Mahalle Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 3239 sayılı yazılarında ; Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2020 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Veteriner kadrosunda yarı zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personellerin 2021 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında Tarım Orman ve Mahalle Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verild
KARAR 8
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/12/2020 tarih ve 3236 sayılı yazılarında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur denilmekte olup, 2021 yılında oluşturulacak olan 5 adet Denetim Komisyon Üyesinin gizli oyla seçilmesi hususunda teklifin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, 2021 yılı içerisinde Denetim Komisyonunda görev yapacak Meclis Üyeleri için yapılan gizli oylamada Mustafa ÖZKAYA (15) oy, Celalettin SÜRME (15) oy, Aydın NERGİZ (15) oy , Kudret DEMİRCİOĞLU (15) oy ve Turgay BULUT (15) Oy alarak 2021 yılında Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 9
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03/01/2021 tarih ve 3 sayılı yazılarında; Belediyemiz Norm Kadrosuna ait değişiklik ihdas formu yazımız ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Belediyemiz Meclisince görüşüldü. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesine istinaden Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan 1 adet Veteriner Sağlık Teknikeri kadrosu ile 1 adet Veteriner Sağlık Teknisyeni kadrosunun kaldırılarak onun yerine Belediyemizin ihtiyacı olan 2 adet mühendis kadrosu ihdas edilmesi ile ilgili kadro değişiklik cetvelinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 10
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve 13 sayılı yazılarında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığının 25.12.2020 Tarih ve E­901188647­115.99­115818 sayılı yazısına istinaden Karaisalı İlçemizde yangın ve kurtarma olaylarına en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale de bulunarak can ve mal kaybının en aza indirilmesi maksadıyla yer tahsisi istenmektedir. Bu nedenle Karaisalı İtfaiye Amirliğine gerekli yer tahsisi için Meclis Kararı alınması hususunda, Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Belediyemiz Meclisince görüşüldü. İlçemiz merkezinde mevcut itfaiye binasından daha kullanışlı tahsis edilecek yer bulunmadığından mevcut itfaiye müdahale binasının şehir merkezinde ve olası yangın ve diğer vakalara daha yakın olduğundan itfaiye binasının tadilatının yapılarak daha kullanışlı hale getirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 11
Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve 16 sayılı yazılarında; Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu “Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması” kapsamında Belediyemizce hazırlanan “Murtçular Diyarında Trafiksiz Bir Hayat” isimli projemizin kabul edilmesi sonucu Belediyemize Şartlı Hibe Edilen 4 (Dört) Adet Bisikletin Hibesinin Karaisalı Belediyesi Meclisince kabulü hususunu gereği için bilgilerinize arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 12
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve 18 sayılı yazılarında; Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 30/12/2020 tarih ve 3474484 sayılı yazılarına istinaden Adana ili Karaisalı ilçesi Çeceli Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi belirlenmesi ile ilgili yazısı ekte sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince 6 adet bilirkişinin belirlenmesi hususunda Olurlarınızı arz ederim. Denilmekte olup, Adana ili Karaisalı İlçesi Çeceli Mahallesinde Kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere aşağıda bilgileri bulunan 6 adet kişinin kadastro bilirkişisi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

SIRA NO TC NUMARASI ADI SOYADI İKAMETGAHI
1 18358107xxx ABDULLAH DÖNMEZ ÇECELİ MAHALLESİ
2 13684264xxx MEHMET KÜÇÜKKÖKEN ÇECELİ MAHALLESİ
3 20653030xxx MEHMET SAPMAZ ÇECELİ MAHALLESİ
4 10933354xxx ALİ KÖŞKEROĞULLARI ÇECELİ MAHALLESİ
5 16387174xxx YAHYA KARAGÖZ ÇECELİ MAHALLESİ
6 10108381xxx İBRAHİM TOPAK ÇECELİ MAHALLESİ

KARAR 13
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve 17 sayılı yazılarında; İlçemiz 62 Mahalle de Yol ve Altyapı Yapım İşi için İller Bankası A.Ş.’ den 7.500.000,00 TL (YedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) TL Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret, v.s. ödemelerin İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin , İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve ya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye , Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye , İller Bankası A.Ş’ nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.Maddesinde yer alan alan koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘ a yetki verilmesi hususun da gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. (Kabul oyu verenler: Saadettin ASLAN, Esat KÖSE, Kudret DEMİRCİOĞLU, Rifat KÖROĞLU, Mustafa ÖZKAYA, Aydın NERGİZ, Abdullah KAÇAR, Ayhan IŞIK, Cemal DEMİRDAĞ, Red Oyu Verenler; Mustafa EKİCİ, Osman KURDAK, Celalettin SÜRME, Recep KOCA, Saniye USTA, Ahmet GELEN) (03/12/2020 tarih ve 62 Nolu Meclis Kararında yapılan oylamada meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığından tekrar oylama yapılmış olup, 03/12/2020 tarih ve 62 nolu kararın iptaline) GEREĞİ İÇİN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
KARAR 14
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve 19 sayılı yazılarında; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde ki taşınmazlarda ve açık alanlarda halihazırda kurulmuş olan GSM Baz İstasyonları, GSM Operatörleri ve benzeri tüm servis sağlayıcıları için mevcut olan aktarma istasyonlarının (Baz İstasyonları ve Small Cell planlamaları) incelemesinde, mevcut baz istasyonların kurulumlarının imar mevzuatına aykırı olduğu, 3194 sayılı İmar Kanununa göre yapı olarak kabul edildikleri halde imar harçlarını ödemedikleri, çeşitli ücretlerin alınabilir olmasına karşın alınmadığı, fiber optik kabinlerin işgal ettikleri alanlara ilişkin işgaliye bedellerinin yatırılmadığı, fiber optik kanallardan geçirilen kablolar için ilgili şirketlerden geçiş hakkı bedellerinin alınmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda alınmayan işgaliye bedeli ve geçiş hakkı bedellerinin hesaplanabilmesi için gereken teknik çalışmaların yapılması, ilgili Anayasa Mahkemesi kararları ve mer’ i mevzuat hükümlerine aykırı konumlandırılmış baz istasyonlarının tespiti ve bunlar ile ilgili yasal sürecin başlatılması, mevzuata, kent estetiğine ve kent dokusuna uygun yeni baz istasyonu sahalarının belirlenmesi konularında çözümler üretmek, projeler hazırlamak gerekiyorsa bu konularda ihale açılması ve sonuçlandırılması konuları ile yine bunlardan bağımsız ve bunlara ilave olarak kamu yararı gelir getirici değişik projeler hazırlanması ve belediyemize gelir kazandırılması için, konularında uzman kişi, danışman, şirket ve hukuk büroları ile sözleşme yapılmasına, gerektiğinde bu konular ile ilgili olarak ihale açılması ve sonuçlandırılmasına dair Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki verilmesine için gerekli Meclis Kararının alınması hususunu Olur’larınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 15
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonunun 04/11/2020 tarih ve 3 nolu komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ; Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 03/11/2020 tarih 54 nolu sayılı kararı ile havale edilen Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 27/10/2020 tarih ve 2611 sayılı yazılarında ; Bereket Enerji Üretim A.Ş. tarafından sunulan Adana İli, Karaisalı İlçesi, Karakılıç Mahallesi ve Pozantı İlçesi Belemedik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Toros Hidroelektrik Santrali için yaklaşık 12 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 13.02.2020 Tarih ve 36 Sayılı Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabul edilmiş, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.02.2020 Tarih ve 36 Sayılı kararında onaylandığı görülmüştür. 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanmış bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı komisyonumuzca incelenmiş, müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesi uygun bulunmuş olup, Komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisince sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
KARAR 16
Gündem Dışı Gündeme Alınan Madde Gereği ; Karaisalı ilçesi içerisinde belediyemize ait işyerlerinde kirada bulunan kahvehane , çay ocağı ve lokanta işletmecilerinin dünyada ve ülkemizde meydana gelen pandemi (Corona Virüs ) nedeni ile faaliyetleri durmuş kendileri ve aileleri zor durumda kalmışlardır. Bu gerekçe ile söz konusu esnaflarımızın 2020 yılı içerisinde belediyemize olan borçlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15/12/2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgeleri doğrultusunda 2021 yılı sonuna kadar ertelenmesi , 2021 yılı için kira bedellerinin ise yüzde elli olarak tahakkuk ettirilmesi için Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere gündeme alınmasını arz ve talep ederim Denilmekte olup, Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Karaisalı ilçesi içerisinde faaliyet gösterip pandemi nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan Belediyemize ait işyerlerinde kiracı olan kahvehane, sulu yemek yapan lokanta ve çay ocağı işletmecilerinin 2020 yılına ait borçlarının 2021 yılının sonuna kadar ertelenmesine, 2021 yılında tahakkuk ettirilecek yıllık tutarın ise yüzde elli olarak tahakkuk ettirilmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE
KARAR 17
Günden dışı gündeme alınan madde gereği; Karaisalı ilçesi içerisinde belediyemiz sorumluluk alanlarında kalan kahvehane, internet kafe, bilardo salonu ve çay ocağı işletmeleri dünyada ve ülkemizde meydana gelen pandemi (Corona Virüs ) nedeni ile faaliyetleri durmuş ilçe esnaflarımız ve aileleri zor durumda kalmışlardır. Bu gerekçe ile söz konusu esnaflarımıza belediye başkanlığımızca faal durumda olan ve belediyemizde kaydı bulunan işletmelere işletme başına 500­TL nakdi yardım yapılması hususunda Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere gündeme alınmasını arz ve talep ederim. Denilmekte olup, Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Yapılan Görüşme neticesinde ilçemizde pandemi dolayısı ile faaliyeti duran ve işyerlerini kapatmak zorunda kalan sulu yemek yapan lokanta, çay ocağı, internet kafe, kahvehane ve bilardo salonlarına işletme başına 500­TL (BEŞYÜZTÜRKLİRASI) nakdi yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE
KARAR 18
Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunun 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Mühendislere ek ödeme hariç olmak üzere aylık net 3.270­TL (ÜÇBİNİKİYÜZYETMİŞTÜRKLİRASI) ödenmesine karar verilmiş olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz İsteyen olmayınca komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Mühendislere ek ödeme hariç olmak üzere aylık net 3.270­TL (ÜÇBİNİKİYÜZYETMİŞTÜRKLİRASI) ödenmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 19
Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunun 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Teknikerlere ek ödeme hariç olmak üzere aylık net 3.120­TL (ÜÇBİNYÜZYİRMİTÜRKLİRASI) ödenmesine karar verilmiş olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz İsteyen olmayınca komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Teknikerlere ek ödeme hariç olmak üzere aylık net 3.120­TL (ÜÇBİNYÜZYİRMİTÜRKLİRASI) ödenmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 20
Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunun 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Programcılara ek ödeme hariç olmak üzere aylık net 3.270­TL (ÜÇBİNİKİYÜZYETMİŞTÜRKLİRASI) ödenmesine karar verilmiş olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz İsteyen olmayınca komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Programcılara ek ödeme hariç olmak üzere aylık net 3.270­TL (ÜÇBİNİKİYÜZYETMİŞTÜRKLİRASI) ödenmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞ
KARAR 21
Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunun 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Ekonomistlere ek ödeme hariç olmak üzere Maliye Bakanlığınca açıklanacak olan tavan ücretten ödenmesine karar verilmiş olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz İsteyen olmayınca komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Ekonomistlere ek ödeme hariç olmak üzere Maliye Bakanlığınca açıklanacak tavan ücretten aylık ödenmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 22
Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunun 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Kimyagere ek ödeme hariç olmak üzere aylık net 3.270­TL (ÜÇBİNİKİYÜZYETMİŞTÜRKLİRASI) ödenmesine karar verilmiş olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz İsteyen olmayınca komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Kimyagere ek ödeme hariç olmak üzere aylık net 3.270­TL (ÜÇBİNİKİYÜZYETMİŞTÜRKLİRASI) ödenmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 23
Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunun 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Avukatlara ek ödeme hariç olmak üzere Maliye Bakanlığınca açıklanacak tavan ücretten aylık ödenmesine karar verilmiş olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz İsteyen olmayınca komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Avukatlara ek ödeme hariç olmak üzere Maliye Bakanlığınca açıklanacak tavan ücretten aylık ödenmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 24
Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunun 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Veteriner Hekimlere ek ödeme hariç olmak üzere Maliye Bakanlığınca açıklanacak tavan ücretten aylık ödenmesine karar verilmiş olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz İsteyen olmayınca komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine 2021 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan Veteriner Hekimlere ek ödeme hariç olmak üzere Maliye Bakanlığınca açıklanacak tavan ücretten aylık ödenmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Kapalıdır.