Aralık 2020 Meclis Kararları

KARAR 58
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 25/11/2020 tarih ve 2879 sayılı yazılarında ; Görevi gereği Zabıta
Hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için Ulusal Bayram, Genel Tatil, Hafta Tatili ve günün 24 saatinde sürekli hizmet veren zabıtanın çalışma süresi ve
saatleri 657 Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süresi ve saatlerine bağlı kalmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak
şekilde düzenlenmiştir. Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, Bütçe Kanununun “K cetveli” ile belirlenen “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti”
ödenmektedir.
Belediyemiz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan zabıta personeline 2020 yılı için ödenecek mesai
ücretinin Bakanlar Kurulunun belirleyeceği tavan üzerinden ödenmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 51.maddesi gereğince Belediye Meclisince
gerekli kararın alınması hususunu arz ederim. Denilmekte olup teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı.
Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 59
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 12/11/2020 tarih ve 2777 sayılı yazılarında ;Belediye Başkanlığımıza ait Türkiye Vakıflar Bankası ve
Türkiye Ziraat Bankasında bulunan aşağıda IBAN Numaraları verilen hesaplar kamuya tahsisli proje hesapları olup, söz konusu hesaplara haciz
konulmaması için gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu.
Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi Teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , aşağıda Banka ve Proje Hesap numaralı yazılı banka hesaplarına haciz konulmamasına oy birliği ile
karar verildi.
KARAR 60
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/11/2020 tarih ve 2901 sayılı yazılarında;
Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde
belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre
hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Denilmektedir. İlgili yönetmelik gereğince Belediyemizde 167
adet memur kadrosu bulunduğundan Belediye Başkanlığımızca 2021 yılında 167×20/100= 34 34×12=408 adam/ay olarak geçici işçi çalıştırılmak
üzere vize alınması hususunda karar alınmak üzere Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz
isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum.
Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 61
Gündemde Bulunan Madde Gereği: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunun Adana ili Karaisalı ilçesi Karakılıç Mahallesi ve
Pozantı ilçesi Belemedik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Toros Hidroelektrik Santraline 1/1000 ölçekli imar Planı ile ilgili Komisyon Raporunun
Görüşülmesine geçildi. Başkan Saadettin ASLAN söz aldı. Arkadaşlar Söz konusu Adana ili Karaisalı ilçesi Karakılıç Mahallesi ve Pozantı ilçesi
Belemedik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Toros Hidroelektrik Santraline ait 12 hektar alanda hazırlanan imar planının Belediyemiz İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünce yeniden yerinde incelenmesi için komisyon raporunu tekrar görüşmek üzere komisyonda bırakılmasını teklif ediyorum. Dedi.
Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 62
Gündemde bulunan madde gereği; Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun 12/11/2020 tarih ve 7 nolu İller Bankasından Kredi borçlanması ile
ilgili komisyon raporunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi hususunu Olurlarınıza arz ederim denilmekte olup, komisyon raporunda aynen
“Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 02/11/2020 tarih ve 2660 sayılı
yazıları ve Belediyemiz Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 55 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen; İlçemiz 62 Mahalle de Yol ve Altyapı
Yapım İşi için İller Bankası A.Ş.’ den 7.500.000,00­TL ( Yedi Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak
anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret, v.s. ödemelerin İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz
gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına
bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin
karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin , İller Bankası A.Ş.ce talep
edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve ya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize
kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye , Belediyemiz
mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye
terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye , İller Bankası A.Ş’ nin mevcut mevzuatı ve
bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.Maddesinde yer alan koşullarının yerine getirilmesi
kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘ a yetki verilmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca
görüşüldü. Komisyonumuzca teklifin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. (Meclis üyelerinden Kabul oyu verenler; Rifat KÖROĞLU, Abdullah
KAÇAR, Mustafa ÖZKAYA, Cemal DEMİRDAĞ, Aydın NERGİZ, Esat KÖSE Red Oyu Verenler: Recep KOCA, Mustafa EKİCİ, Saniye
USTA, Celalettin SÜRME, Turgay BULUT 4 Meclis üyesi mazeretli olarak katılmamıştır.) denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz
isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Başkan söz aldı. Okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif
ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. Kabul oyu verenler; Saadettin
ASLAN, Rifat KÖROĞLU, Abdullah KAÇAR, Mustafa ÖZKAYA, Cemal DEMİRDAĞ, Aydın NERGİZ, Esat KÖSE Red Oyu Verenler:
Recep KOCA, Mustafa EKİCİ, Saniye USTA, Celalettin SÜRME, Turgay BULUT 4 Meclis üyesi mazeretli olarak katılmamıştır.)

Yorum Kapalıdır.