Kasım 2020 Meclis Kararları

KARAR 51
İlçemiz Çakallı Mahallesi sakinlerinden Ersoy SOFUOĞLU nun Öz Çukurova İş Makinaları San. Tic. Ltd. şirketine ait 1986 model Komatsu
Marka 65482 şase , 84854 motor seri nolu Greyderi Belediyemiz hizmetlerinde kullanmak üzere Belediyemize hibe edilmesine ait dilekçe ve tescil
belgesi fotokopisi ekte sunulmuş olup Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup teklif
hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Cemal DEMİRDAĞ söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini
tekli ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne İlçemiz Çakallı Mahallesi sakinlerinden Ersoy
SOFUOĞLU nun Öz Çukurova İş Makinaları San. Tic. Ltd. şirketine ait 1986 model Komatsu Marka 65482 şase , 84854 motor seri nolu
Greyderi Belediyemiz hizmetlerinde kullanmak üzere Belediyemize hibe edilmesine oy birliği ile karar verildi.
GEREĞİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
KARAR 52
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2021 tarih ve 2613 sayılı yazılarında; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce 2021 yılı
fiyat tarifeleri hazırlanmış olup, Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup,
olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin plan bütçe ve müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif
ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 53
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 27/10/2020 tarih ve 2611 sayılı yazılarında ; Bereket Enerji Üretim A.Ş. tarafından sunulan Adana İli,
Karaisalı İlçesi, Karakılıç Mahallesi ve Pozantı İlçesi Belemedik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Toros Hidroelektrik Santrali için yaklaşık 12
hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 13.02.2020 Tarih ve 36 Sayılı Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabul
edilmiştir.Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.02.2020 Tarih ve 36 Sayılı kararında onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun
hazırlanmış bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ekte sunulmuş olup, Planın onayı hususun da gerekli Meclis Kararının alınmasını Olurlarınıza
arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin İmar
Şehircilik ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde
teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 54
Belediye Başkanlığımıza CİMER aracılığı ile Şehit Kadir GENÇ’in yakınları 2016 yılında Hendek Operasyonunda Şehit olan Kadir GENÇ
isminin yaşatılması için Karaisalı ‘da hastane, park cadde yada herhangi bir okula isminin verilmesi ile ilgili talepleri Belediyemizce değerlendirilmiş
olup, Karaisalı ­Adana yolu istikametinde Güvenç Mahallesine giren , mahalle içerisinden devam eden ve Karaisalı ­Adana istikametinden çıkan
caddenin şehidimizin de Güvenç Mahallesi sakinlerinden olması nedeniyle Şehit Kadir GENÇ Caddesi isminin verilmesi ve yaşatılması için teklifimizin
Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim.Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu.
Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar müdürlüğünden geldiği kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Başkan söz aldı. Arkadaşlar teklifin
“Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Genç Caddesi” olarak düzeltilerek kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan
oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 55
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 02/11/2020 tarih ve 2660 sayılı yazılarında; İlçemiz 62 Mahalle de Yol ve Altyapı Yapım İşi için İller
Bankası A.Ş.’ den 9.694.762,00( Dokuz Milyon Altı Yüz Doksan Dört Bin Yedi Yüz Altmış İki Türk Lirası) TL Kredi kullanılmasına, krediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret, v.s. ödemelerin İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak
Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir
kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin
ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin , İller Bankası A.Ş.ce
talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve ya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize
kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye , Belediyemiz
mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye
terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye , İller Bankası A.Ş’ nin mevcut mevzuatı ve
bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.Maddesinde yer alan koşullarının yerine
getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘ a yetki verilmesi hususun da gerekli Meclis
Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim.Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı.
Arkadaşlar teklifin plan bütçe ve müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan
oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 56
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 03/11/2020 tarih ve 2662 sayılı yazılarında ; Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yapılan Sıfır Atık
Proje yarışmasında Ülkemiz Genelinde ilk 30 Belediye arasına giren Belediyemiz tarafından yapılan projenin Ödülü olan 500.000,00 TL
(BeşyüzbinTürkLirası)’ nin Belediye Başkanlığımız hesaplarına aktarılması için Türkiye Belediyeler Birliği ile Belediyemiz Başkanlığımız arasında
yapılacak bütün işlemler için Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’ın yetkilendirilmesi için Meclis Kararı alınması hususunu; Olurlarınıza arz ederim.
Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği
gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
KARAR 57
Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 2021 yılı Fiyat Tarifeleri ile ilgili komisyon raporu ekte sunulmuş olup, Belediyemiz
Meclisince görüşülmesi hususunda Olurlarınızı arz ederim. Denilmekte olup, komisyon raporunda aynen;

Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan komisyonumuza
sunulan 2021 yılı fiyat tarifeleri komisyonumuzca incelenmiş, aşağıdaki şekilde kararlaştırılmış olup, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına
oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.