Ekim 2020 Meclis Kararları

KARAR 48
Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 3 nolu, Belediye Başkanı Saadetin ASLAN’ a Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım Yapmak Üzere Yetki Verilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen ; Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinde uyarınca ; (Değişik İkinci Cümle:12/11/2012 ­ 6360/17 md.) ” Gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara teknik yönetici ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda Bankacılığı yapabilir.” denilmektedir. Yukarıda bahse konu kanun kapsamında Amatör Spor Kulübü Derneklerine Ayni ve Nakdi Yardımın yapılabilmesi için Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ a Yetki Verilmesi hususunu; Gereği için Bilgilerinize arz/rica ederim. Denilmekte olup komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme ve değerlendirme sonucunda; teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine, Karaisalı Belediye Spor Kulübüne gerçekleşen bütçe gelirinin binde beşi oranında ayni veya nakdi yardım yapılmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
KARAR 49
Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun Derneklerle işbirliği protokolü yapmak üzere Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi ile ilgili 4 nolu komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen; Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Karaisalı’ da Çeceli Sosyal Hizmetler Derneğinin 28/08/2020 tarihli ve bila sayılı dilekçesiyle Başkanlığımıza müracatta bulunarak, Derneklerine bağışlanan gerek Gıda Bankacılığı kapsamındaki yardımlarının gerekse diğer ayni yardımların taşınması, depolanması, muhtaç kişilerin tespit edilmesi, yeni müracaatların değerlendirilmesi ve yardımların dezavantajlı vatandaşlara buluşturulması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için: Belediyemizle yapılacak olan ortak bir protokol ve Proje kapsamında hizmet üretmek istemektedirler. Bu kapsamda: Belediyeler kanununun 75. maddesine göre Belediye Başkanına İş Birliği Protokolü yapma konusunda Yetki Verilmesi ve uygun görüldüğü takdirde gerekli Meclis Kararı alınması hususunu arz ederim. Denilmekte olup komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine , kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
KARAR 50
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2020 tarih ve 2362 sayılı yazılarında ; Belediye Başkanlığımız 2021 yılı hazırlık bütçesi gelir ve gider tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/b maddesi gereğince Belediyemiz Meclisince görüşülmek ve onaylanmak üzere havalesini; Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, ilgili teklif Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşüldü. Komisyon Raporunda aynen; Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2020 tarih ve E.2362 sayılı yazıları ekinde komisyonumuza sunulan 2021 yılı Bütçesi gelir ve gider tablosu komisyonumuzca görüşülmek üzere Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda 02/10/2020 tarihinde toplanmış olup, Komisyonumuzca 2021 Yılı Bütçesi gelir ve gider tabloları tek tek incelenerek 32.000.000,00­TL ‘lik (OTUZİKİMİLYONTÜRKLİRASI) bütçenin uygunluğuna, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi denilmekte olup, komisyon raporu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah KAÇAR söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Kapalıdır.