Eylül 2020 Meclis Kararları

KARAR 40
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet üye seçilmesi için teklifimizin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Yapılan açık oylama neticesinde 5 adet Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapmak üzere Üyelerden Mustafa EKİCİ (15) oy, Saniye USTA (15) oy, Abdullah KAÇAR (15) oy , Cemal DEMİRDAĞ (15) oy, Ayhan IŞIK (15) oy alarak Plan ve Bütçe Komisyonunda 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 41
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız Tarım Orman ve Mahalle Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet üye seçilmesi için teklifimizin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Yapılan açık oylama sonucunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görev yapmak üzere Osman KURDAK(15) oy, Celalettin SÜRME (15) oy, Kudret DEMİRCİOĞLU (15) oy, Mustafa ÖZKAYA (15) oy, Ayhan IŞIK (15) oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 42
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet üye seçilmesi için teklifimizin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Yapılan açık oylama neticesinde Mustafa EKİCİ (15) oy, Ahmet GELEN (15) oy, Esat KÖSE (15) oy, Rifat KÖROĞLU (15) oy , Recep KOCA (15) oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 43
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız Eğitim Kültür ve Spor Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet üye seçilmesi için teklifimizin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Yapılan açık oylama sonucu Turgay BULUT (15) oy, Ahmet GELEN (15) oy, Mustafa ÖZKAYA (15) oy, Rifat KÖROĞLU (15) oy, Recep KOCA (15) oy alarak 1 yıl Eğitim Kültür ve Spor Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 44
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız Çevre Sağlık Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet üye seçilmesi için teklifimizin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Yapılan açık oylama neticesinde Saniye USTA (15) oy, Celalettin SÜRME (15) , Aydın NERGİZ (15) , Kudret DEMİRCİOĞLU (15) , Ayhan IŞIK (15) oy alarak Çevre ve Sağlık Komisyonunda 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 45
5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinde uyarınca ; (Değişik İkinci Cümle:12/11/2012 ­ 6360/17 md.) ” Gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara teknik yönetici ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda Bankacılığı yapabilir.” denilmektedir. Yukarıda bahse konu kanun kapsamında Amatör Spor Kulübü Derneklerine Ayni ve Nakdi Yardımın yapılabilmesi için Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ a Yetki Verilmesi hususunu;Gereği için Bilgilerinize arz ederim. Denilmekte olup, Teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 46
Karaisalı’ da Çeceli Sosyal Hizmetler Derneğinin 28/08/2020 tarihli ve bila sayılı dilekçesiyle Başkanlığımıza müracatta bulunarak, Derneklerine bağışlanan gerek Gıda Bankacılığı kapsamındaki yardımlarının gerekse diğer ayni yardımların taşınması, depolanması, muhtaç kişilerin tespit edilmesi, yeni müracaatların değerlendirilmesi ve yardımların dezavantajlı vatandaşlara buluşturulması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için: Belediyemizle yapılacak olan ortak bir protokol ve Proje kapsamında hizmet üretmek istemektedirler. Bu kapsamda :Belediyeler kanununun 75. maddesine göre Belediye Başkanına İş Birliği Protokolü yapma konusunda Yetki Verilmesi ve uygun görüldüğü takdirde gerekli Meclis Kararı alınması hususunu; gereği için bilgilerinize arz ederim. Denilmekte olup teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütce ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 47
Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ekte sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediye Başkanlığımızca alınan harçlardan ifraz ve tevhid harcı Belediye gelirleri Kanununun 84. Maddesine göre 3. Grup Belediyelerde konutlar için 0,07 TL/m2 işyei içinde 0,10­TL/m2 olarak belirlenmiştir. Tarımsal arazi ve arsalarda ifraz ve tevhid harcı olarak net bir rakam olmadığı için arsa, bağ, bahçe, tarla v.s. taşınmazlarda ifraz tevhid harcının belirlenmesi için gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ederim. Denilmekte olup, komisyonumuzca görüşüldü. Müzakere olundu. Müzakere neticesinde ; Bakanlar Kurulunun 13.04.2005 tarihli ve 2005/8730 sayılı kararına göre belediye grupları bazında alınması gereken ifraz ve tevhit harçları belirlenmiştir. Belediyemiz 3. Grup olarak belirlenmiş olup, komisyonumuza sunulan teklifin reddine , komisyon kararımızın görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, Başkan söz aldı. Arkadaşlar komisyon raporunu oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Yorum Kapalıdır.