Ağustos 2020 Meclis Kararları

KARAR 37
Belediye Başkanlığımız Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 24/07/2020 tarih ve E.1641 sayılı yazılarında ; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ ne ait
olan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Belediyemiz Meclisince görüşülerek Onaylanması hususunda havalesini arz ederim. Denilmekte olup,
yönetmelik okundu. Yönetmelikte aynen;
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç:
MADDE 1: “Bu yönetmeliğin amacı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir. Belediyemizin Mal ve Hizmet ihtiyaçlarını ilgili kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, genelge ve tebliğler çerçevesinde temin etmek
üzere çalışmaları yürütmek, hizmet binalarının / ünitelerinin bakımını, onarımını, tesisat işlerini, araç havuzunu yönetsel ve teknik süreçleri günün
koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek. Belediyemize bağlı birimlere, hizmetlerinin ifası için gerekli demirbaş malzeme, tüketim
malzemesi, kırtasiye v.b.gibi gerekli ihtiyaçları birimlerin teklifi ve mali yılı bütçelerinde tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa,
yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin etmek ve ilgili birime teslim etmenin yanı sıra, edinilen demirbaş ve malzemelerinin kayıt ve saklanmasını ve
Belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan kendisine ait stok durumlarının izlenmesini sağlamak.
Kapsam:
MADDE 2: Bu Yönetmelik, Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile 5018 sayılı Kanunun
60.maddesinin ikinci fıkrası gereğince harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin mali işlemleri destek
hizmetleri birimi olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhalesi Sözleşmeleri Kanunun’ nun hükümleri çerçevesinde temin
ederek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
Hukuki dayanak:
MADDE 3: Destek Hizmetleri Müdürlüğü yürüttüğü tüm iş ve işlemlerde aşağıdaki mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. 5393 sayılı Belediye
Kanunu, 5216 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5366 sayılı Tebligat Kanunu, 832 Sayılı Sayıştay Kanunu, 232 Sayılı Karayolları Trafik
Kanunu ile tüm bu yasaların uygulama yönetmelikleri ve ilgili tüm yasal mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.
Tanımlar
MADDE 4: Bu yönetmelikte geçen; Belediye: İlçe Belediyesi’ni Büyükşehir: İl Büyükşehir Belediyesi’ni, Başkanlık: İlçe Belediye Başkanlığı’nı,
Başkan: İlçe Belediye Başkanı’nı Müdürlük: Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü Çalışanlar: Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik
elemanları, memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personeli Yönetmelik: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık Teşkilat
MADDE 5: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. Müdür Şef Memurlar Kadrolu İşçiler Sözleşmeli
memurlar Diğer personel Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. Müdür İdari amir İdari işler birimi Satın alma ve ihale birimi Ulaştırma birimi
Temizlik hizmetleri birimi Güvenlik hizmetleri birimi Santral hizmetleri birimi
Bağlılık
MADDE 6: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya
görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk Müdürlüğün görevleri
MADDE 7: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı
Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali 3 Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5366 sayılı Tebligat Kanunu, 832 Sayılı Sayıştay Kanunu, 232 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer
ilgili mevzuat ile Belediye Başkanı ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, stratejik plan, yıllık performans programı, yatırım
programı, bütçesine uygun, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;
Satınalma işlemlerini
Küçük onarımlar da dâhil olmak üzere yapıma ilişkin onarımlarla makine ve ekipmanın bakım ve onarım işlemlerini
Araç havuzunun yönetimi işlemlerini yürütmekle yükümlü olup;
Görevleri:
Belediyenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri yürütmek ve temin etmek
Belediye Başkanlığı binalarının bakımonarımı
ve haberleşme v.b. gibi işlemlerinin yapılması,
Belediye hizmetlerinde kullanılan araçların temini ve araç havuzunun yönetilmesi gibi hizmetleri görevleri arasındadır.
Müdürlük yetkisi
MADDE 8: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca
kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün sorumluluğu
MADDE 9: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkan veya Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda
belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle, kendisine verilen görevleri yürütürken, işlemlerini kanun, tüzük, yönetmelik,
kararname, genelge ve tebliğlere uygun olarak yapmak ve neticelendirmekten sorumludur.
Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 10:
Destek Hizmetleri Müdürlüğünü başkanlık makamına karşı temsil eder.
Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını denetler. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve
Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin Amiridir. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerinin kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlar.
Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlar.
Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri gerekli araştırmalar, ön incelemeler yaptırarak idareye sunar, maliyet hesapları yaptırarak onaylanan
projelerin hayata geçirilmesini sağlar.
Tahakkuku yapılan faturaları kontrol eder ve onaylar.
Haftalık faaliyet raporlarını hazırlanmasını sağlar ve bu raporların kontrolünü yapar.
Mal, hizmet ve danışmanlık alımlarının yapılma sürecinde gerekli yazışmaların, araştırmaların yapılmasını sağlar.
Kaliteli mal ve hizmetlerin rekabet ortamı içerisinde ucuza alınmasını sağlar, bu işleri organize eder.
Vatandaş şikâyet ve taleplerini değerlendirir.
Birim müdürleri toplantısına katılır.
Birim içi haftanın değerlendirme toplantısını yürütür.
Haftalık rapor hazırlanmasını sağlar.
Dosya kontrolünün yapar.
Hak ediş kontrolünü yapar ve onaylar.
İşçi personel ile aylık değerlendirme toplantısı yapar.
Yazışmaların kontrolünü yapar.
Belediye dışı kurumların taleplerini değerlendirip çözümler.
Diğer müdürlüklerle koordineli bir şekilde çalışır.
Müdürlük personelinin devam/devamsızlığını kontrol eder.
Personelin disiplin ve sicil amirliği görevini yerine getirir.
Harcama yetkilisi olarak müdürlüğün ihtiyaçlarının temini, harcamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolünü sağlar.
Müdürlük bütçe ve faaliyet raporunu hazırlatır.
Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.
İdari İş ve İşlemler Birimi:
MADDE 11:
İDARE AMİRİN GÖREVLERİ:
Belediye’ye ait tüm bina ve tesislerin temizlik, aydınlanma, ısıtma, bakım, onarım ile güvenlik hizmetlerinin aksatılmaması için kontrol ve takip ederek
eksiklikleri gidermek.
Belediye binasına vatandaş geliş gidişlerinin sürekli denetimi ve kat sekretaryalarının çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak.
Belediye binalarında bulunan çay ocaklarının aksaklıklarını gidermek.
Belediye binalarının tüm tesisatlarının güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak, her türlü bakımını ve onarımını yaptırmak.
Belediye binasının asansörlerinin periyodik fenni muayenelerinin yapımını takip etmek.
Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
Hizmetlerin aksamaması için gerekli yedek parça, malzeme ve bilgi akışını takip edilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak.
Birimi tarafından yapılamayan bakım ve onarım çalışmalarının dışarıda yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını
sağlamak.
Bakım ve onarım hizmetlerinin azami verim, asgari fire ile eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak.
Ortak kullanılan Makine ve teçhizat arızalarının en kısa zamanda giderilmesini sağlamak.
Sevk ve idaresindeki araçların en ekonomik kullanılması için gerekli tedbirleri almak, takip ve kontrol etmek.
Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar yapmak.
Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe
bildirmek.
Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif etmek ve çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde,
sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek.
Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunmak.
Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları
halletmek.
Üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat etmek.
Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol etmek.
Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunmak.
Müdürlüğün kendisine verilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırmak.
İDARİ İŞLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ
MADDE 12: Müdürlük hizmetleri ile ilgili kanunlar çerçevesinde hizmetleri zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak. Müdürün tayin
edeceği konularda yönetime yardımcı olmak, önerilerde bulunmak. Verilen yetki çerçevesinde evrak havale etmek. Bağlı personelin iş ve
işleyişlerindeki organizasyon ve koordinasyonu sağlamak. Sorumluluk alanındaki personelin çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp
programlayarak müdüre sunmak. Çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini takip edip denetlemek, müdüre bilgi vermek. Tüm işleri usulüne
uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını, verilen görevlerin gereğine uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek. Kendisine bağlı personellerin
arasında iş ilişkisini kurmak, iş birliği ve koordinasyondaki aksaklıkları giderici tedbirler almak ve uygulanmasını sağlamak. Sorumlu personellere
müdürün emir, talimat ve isteklerini aktarmak. Müdürlük dışı birimlerde iş birliği ve koordinasyonu sağlamak. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde
ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için müdüriyet makamına önerilerde bulunmak. Birim yazışmalarında paraf ve müdürce uygun
görülen imza yetkisini kullanmak. Merkez yazışmaları takip etmek. Tüm personelin mesai dâhilinde iş başında olup olmadıklarını takip etmek.
Müdürlüğe rapor etmek. Birim tüm gider faturalarının doğruluğunu tetkik etmek. Müdürlük tarafından verilen diğer yetkileri kullanmak.
SATIN ALMA VE İHALE BİRİMİNİN GÖREVLERİ
MADDE 13: Kamu ihale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde harcama birim Müdürlüklerinden gelen talepleri; Limit içinde ise piyasa
araştırması yaparak 4734 sayılı Kanununun Doğrudan Temin Usulü ile temin etmek ve satın alınan mal ve hizmetlerin faturalarının tahakkuklarını
hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesini sağmak, Limit üzerinde ise İhale yolu ile teminini sağlamak. Belediyenin ihtiyaç duyduğu
mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri; yürütmek ve temin etmek, Belediyenin ve müdürlüklerin ihtiyaçlarını temin etmek. 6 Satın alınacak, üretilecek
ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatarak; teknik şartnameye göre alım
yapmak. Mali Yılbaşında ilgili birimlerce talep edilen veya senesi içerisinde yeniden gereksinim duyulan mal ve hizmetleri İç ve Dış Piyasalardan
mevcut yasa ve yönetmelikler dâhilinde temin etmek. Müdürlüklerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden kontrole tabi
tutmak. Tahmini bedel tespiti yapmak ve teklif almak. Yurt içi ve yurt dışı ilanlar yapmak Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri İdari ve
Teknik Şartnameleri dâhilinde tetkik ve karşılaştırarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve dokümanlarla birlikte ihale komisyonuna arz etmek. İhale
Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yapmak, sözleşmeler hazırlamak ve sonuçlarını talep etmek. İhale öncesi, ihale anı ve ihale
sonrasına ait iş ve yazışmaları doğru ve zamanında yapmak ve/veya yaptırmak. İlgili birimlerin talepleri doğrultusunda teknik ve idari şartnameler, ihale
ilanı, ihaleyi gerçekleştirecek yazışmaları ve ihale sonrası işlemleri neticelendirmek. Gerekli ödeme evrakını hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne
göndermek Alımların doğru ve zamanında yapılabilmesi için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğleri günlük takip etmek ve piyasa hakkında bilgiye
sahip olmak için her açıdan gelişmeleri takip etmek. Gerek dış piyasadan ve gerekse iç piyasadan temin edilen malzemenin teknik şartnameler
uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmak. Birimin
hizmet alanına giren çalışmaları zamanında tamamlamak.
ULAŞTIRMA BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
MADDE 14: Baş Şoförün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Belediye faaliyetlerinde kullanılan araçların ilgili birimlere süreli/süresiz tahsis etmek. Araç
havuzu tarafından sağlanan ulaşım hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli biçimde yürütülebilmesine yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek. Servis ve
hizmet araçlarının sevk ve idaresinde araçları ve şoförleri görevlendirmek. Servis ve hizmet araçlarının sevk ve idaresini sağlanmasının takibi ve
kontrolünü yapmak araçların aylık kilometre bakımlarını kontrol etmek. Şoförler ile Destek Hizmetleri Müdürü arasında iletişimi sağlamak. Üstlerinden
aldığı emirleri yerine getirmek. Şoförlere zimmetli araçların temizliğini ve bakımlarını kontrol etmek. Belediyemiz birimleri ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının talepleri doğrultusunda hizmet aracı ihtiyacının karşılanabilmesi için planlama yapmak. Kendisine bağlı araçların akaryakıtlarını, km.lerini,
aşırı hızlarını ve şehir dışına çıkışlarını aylık rapor haline getirerek Destek Hizmetleri Müdürüne sunmak, Kendisine bağlı araçların sigorta ve vize
bilgilerini takip ve koordinasyonunu sağlamak. Araç Takip Sisteminin etkin ve verimli kullanımını sağlayıp, gerekli denetimleri gerçekleştirerek, aykırı
uygulamalara yönelik yaptırımları belirleyip Destek Hizmetleri Müdürüne sunmak. Günlük iş programı doğrultusunda kat edilen kilometre, yakıt veya
harcama ile taşıtın kullandığı süre hakkında istenilen bilgiyi amirine sunmak. Kazalarda oluşan maddi hasar bedellerinin sigorta şirketlerinden tahsili için
gerekli prosedürleri yerine getirmek ve işlemlerin takibini yapmak. Şoförün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Aracın bakımını, temizliğini ve
korunmasını sağlamak. Taşıtın günlük ve haftalık bakımını aksatmadan ve sürekli olarak yerine getirmek. Taşıtın kullanılmasında, 237 Sayılı Taşıt
Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uymak. Amirinin mevzuata uygun verdiği talimatlar doğrultusunda taşıtın hizmette kullanılması için görev yapmak.
Aracı özel işlerde kullanmaz veya kullandırmaz, personel olmayanı aracına alamamak ve bu konuda gerekli özeni göstermek. Aracın arıza ve
bakımlarını zamanında yapmak, her zaman sağlam ve çalışır durumda bulunmasını sağlamak. Aracın sigorta ve vize işlemlerinin takip ve kontrolünü
yaparak faaliyetini sürdürmek. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
TEMİZLİK HİZMETLERİ BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
MADDE 15: Temizlik Elemanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları; Müdürlük hizmet binası, faaliyet merkezleri ve diğer hizmet veren yerlerin
temizliğini yapmak. Günlük, haftalık, aylık olarak genel temizlik yapmak. Ofis temizliğine özen göstermek. Belediye Hizmet Binasının ve bağlı bulunan
dış hizmet binalarının temizlik hizmetlerini yürütmek, sağlıklıtemiz
çalışma ortamı temin etmek. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
GÜVENLİK HİZMETLERİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE GÜVENLİK AMİRİNIN GÖREVLERİ:
MADDE 16: İç güvenliği ile gece güvenliğini disiplinli bir şekilde planlamak ve düzenlemek. Güvenlik görevlerinin nöbet çizelgelerini hazırlamak.
Güvenlik personelini gece nöbeti esnasında ani denetimini yapmak. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmektir.
Belediyenin sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma; belediyede bulunanları zorla işten alıkoyma sağlıklarını ve vücut bütünlüklerini tehdit ve
tehlikelere karşı korumak. Belediyeye giriş ve çıkışları ve gerektiğinde kimlik kontrolü yapmak, girilmesi izne bağlı olan yerlere görevli ve yetkili
olmayanların girmesini engellemek. Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları, genel kolluk kuvvetlerine bildirmek; kolluk kuvvetleri
gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmektir.
SANTRAL HİZMETLERİ BİRİMİ SANTRAL GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ:
MADDE 17: Telefon haberleşme hizmetlerinin süratli, verimli, düzenli ve ekonomik olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. Belediye
personelinin şehirlerarası görüşmelerinin bağlanmasından ve dışarıdan gelen aramaların ilgili belediye personeline aktarılmasından sorumludur. Telefon
görüşmelerinde; arayan ve aranan vatandaşla düzgün bir diksiyon ile kibar şekilde konuşmaya dikkat etmek
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası Görevin planlanması
MADDE 18: Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. Görevin yürütülmesi
MADDE 19: Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak
zorundadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon Müdürlük birimleri arasında işbirliği
MADDE 20: Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin
ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti
altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma
işlemleri yapılmaz.
Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 21: Müdürlükler arası yazışmalar ilgili başkan yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik,
Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı
Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
MADDE 22: Müdürlüğe gelen evraklar elektronik ortamda incelenerek Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini
zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele sistem üzerinden kullanıcı hesaplarına gönderilir. Gelen ve giden evraklar ilgili
kayıt sayılarına göre işlem görür ve diğer müdürlüklere ait evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt
işlemleri elektronik ortamda yapılır.
Arşivleme ve dosyalama
MADDE 23: Müdürlükler arasında yapılan tüm yazışmalar elektronik ortamda yapıldığı için arşivleme sistemi içinde otomatik olarak yapılmaktadır.
Daha önceki yıllara ait olan ve basılı olarak hazırlanan evrak ve dokümanlar birim ve kurum arşivlerinde muhafaza edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri
MADDE 24: Destek Hizmetleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Destek Hizmetleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak
disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür. Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi,
ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, önce yürürlükte olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve çalışma Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 26: İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Yürürlük
MADDE 27: Bu yönetmelik Belediye Meclis Kararının kesinleştiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme
MADDE 28: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah KAÇAR söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği
gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 38
Belediye Başkanlığımız Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27/07/2020 tarih ve E.1695 sayılı yazılarında; Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ ne ait
olan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Belediyemiz Meclisince görüşülerek Onaylanması hususunda havalesini arz ederim. Denilmekte olup,
yönetmelik okundu. Yönetmelikte aynen;
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç:
MADDE 1: “Bu yönetmeliğin amacı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir. Belediyemizin Mal ve Hizmet ihtiyaçlarını ilgili kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, genelge ve tebliğler çerçevesinde temin etmek
üzere çalışmaları yürütmek, hizmet binalarının / ünitelerinin bakımını, onarımını, tesisat işlerini, araç havuzunu yönetsel ve teknik süreçleri günün
koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek. Belediyemize bağlı birimlere, hizmetlerinin ifası için gerekli demirbaş malzeme, tüketim
malzemesi, kırtasiye v.b.gibi gerekli ihtiyaçları birimlerin teklifi ve mali yılı bütçelerinde tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa,
yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin etmek ve ilgili birime teslim etmenin yanı sıra, edinilen demirbaş ve malzemelerinin kayıt ve saklanmasını ve
Belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan kendisine ait stok durumlarının izlenmesini sağlamak.
Kapsam:
MADDE 2: Bu Yönetmelik, Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile 5018 sayılı Kanunun
60.maddesinin ikinci fıkrası gereğince harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin mali işlemleri destek
hizmetleri birimi olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhalesi Sözleşmeleri Kanunun’ nun hükümleri çerçevesinde temin
ederek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
Hukuki dayanak:
MADDE 3: Destek Hizmetleri Müdürlüğü yürüttüğü tüm iş ve işlemlerde aşağıdaki mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. 5393 sayılı Belediye
Kanunu, 5216 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5366 sayılı Tebligat Kanunu, 832 Sayılı Sayıştay Kanunu, 232 Sayılı Karayolları Trafik
Kanunu ile tüm bu yasaların uygulama yönetmelikleri ve ilgili tüm yasal mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.
Tanımlar
MADDE 4: Bu yönetmelikte geçen; Belediye: İlçe Belediyesi’ni Büyükşehir: İl Büyükşehir Belediyesi’ni, Başkanlık: İlçe Belediye Başkanlığı’nı,
Başkan: İlçe Belediye Başkanı’nı Müdürlük: Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü Çalışanlar: Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik
elemanları, memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personeli Yönetmelik: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık Teşkilat
MADDE 5: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. Müdür Şef Memurlar Kadrolu İşçiler Sözleşmeli
memurlar Diğer personel Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. Müdür İdari amir İdari işler birimi Satın alma ve ihale birimi Ulaştırma birimi
Temizlik hizmetleri birimi Güvenlik hizmetleri birimi Santral hizmetleri birimi
Bağlılık
MADDE 6: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya
görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk Müdürlüğün görevleri
MADDE 7: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı
Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali 3 Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5366 sayılı Tebligat Kanunu, 832 Sayılı Sayıştay Kanunu, 232 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer
ilgili mevzuat ile Belediye Başkanı ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, stratejik plan, yıllık performans programı, yatırım
programı, bütçesine uygun, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;
Satınalma işlemlerini
Küçük onarımlar da dâhil olmak üzere yapıma ilişkin onarımlarla makine ve ekipmanın bakım ve onarım işlemlerini
Araç havuzunun yönetimi işlemlerini yürütmekle yükümlü olup;
Görevleri:
Belediyenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri yürütmek ve temin etmek
Belediye Başkanlığı binalarının bakımonarımı
ve haberleşme v.b. gibi işlemlerinin yapılması,
Belediye hizmetlerinde kullanılan araçların temini ve araç havuzunun yönetilmesi gibi hizmetleri görevleri arasındadır.
Müdürlük yetkisi
MADDE 8: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca
kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün sorumluluğu
MADDE 9: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkan veya Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda
belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle, kendisine verilen görevleri yürütürken, işlemlerini kanun, tüzük, yönetmelik,
kararname, genelge ve tebliğlere uygun olarak yapmak ve neticelendirmekten sorumludur.
Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 10:
Destek Hizmetleri Müdürlüğünü başkanlık makamına karşı temsil eder.
Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını denetler. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve
Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin Amiridir. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerinin kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlar.
Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlar.
Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri gerekli araştırmalar, ön incelemeler yaptırarak idareye sunar, maliyet hesapları yaptırarak onaylanan
projelerin hayata geçirilmesini sağlar.
Tahakkuku yapılan faturaları kontrol eder ve onaylar.
Haftalık faaliyet raporlarını hazırlanmasını sağlar ve bu raporların kontrolünü yapar.
Mal, hizmet ve danışmanlık alımlarının yapılma sürecinde gerekli yazışmaların, araştırmaların yapılmasını sağlar.
Kaliteli mal ve hizmetlerin rekabet ortamı içerisinde ucuza alınmasını sağlar, bu işleri organize eder.
Vatandaş şikâyet ve taleplerini değerlendirir.
Birim müdürleri toplantısına katılır.
Birim içi haftanın değerlendirme toplantısını yürütür.
Haftalık rapor hazırlanmasını sağlar.
Dosya kontrolünün yapar.
Hak ediş kontrolünü yapar ve onaylar.
İşçi personel ile aylık değerlendirme toplantısı yapar.
Yazışmaların kontrolünü yapar.
Belediye dışı kurumların taleplerini değerlendirip çözümler.
Diğer müdürlüklerle koordineli bir şekilde çalışır.
Müdürlük personelinin devam/devamsızlığını kontrol eder.
Personelin disiplin ve sicil amirliği görevini yerine getirir.
Harcama yetkilisi olarak müdürlüğün ihtiyaçlarının temini, harcamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolünü sağlar.
Müdürlük bütçe ve faaliyet raporunu hazırlatır.
Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.
İdari İş ve İşlemler Birimi:
MADDE 11:
İDARE AMİRİN GÖREVLERİ:
Belediye’ye ait tüm bina ve tesislerin temizlik, aydınlanma, ısıtma, bakım, onarım ile güvenlik hizmetlerinin aksatılmaması için kontrol ve takip ederek
eksiklikleri gidermek.
Belediye binasına vatandaş geliş gidişlerinin sürekli denetimi ve kat sekretaryalarının çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak.
Belediye binalarında bulunan çay ocaklarının aksaklıklarını gidermek.
Belediye binalarının tüm tesisatlarının güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak, her türlü bakımını ve onarımını yaptırmak.
Belediye binasının asansörlerinin periyodik fenni muayenelerinin yapımını takip etmek.
Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
Hizmetlerin aksamaması için gerekli yedek parça, malzeme ve bilgi akışını takip edilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak.
Birimi tarafından yapılamayan bakım ve onarım çalışmalarının dışarıda yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını
sağlamak.
Bakım ve onarım hizmetlerinin azami verim, asgari fire ile eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak.
Ortak kullanılan Makine ve teçhizat arızalarının en kısa zamanda giderilmesini sağlamak.
Sevk ve idaresindeki araçların en ekonomik kullanılması için gerekli tedbirleri almak, takip ve kontrol etmek.
Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar yapmak.
Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe
bildirmek.
Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif etmek ve çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde,
sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek.
Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunmak.
Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları
halletmek.
Üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat etmek.
Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol etmek.
Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunmak.
Müdürlüğün kendisine verilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırmak.
İDARİ İŞLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ
MADDE 12: Müdürlük hizmetleri ile ilgili kanunlar çerçevesinde hizmetleri zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak. Müdürün tayin
edeceği konularda yönetime yardımcı olmak, önerilerde bulunmak. Verilen yetki çerçevesinde evrak havale etmek. Bağlı personelin iş ve
işleyişlerindeki organizasyon ve koordinasyonu sağlamak. Sorumluluk alanındaki personelin çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp
programlayarak müdüre sunmak. Çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini takip edip denetlemek, müdüre bilgi vermek. Tüm işleri usulüne
uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını, verilen görevlerin gereğine uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek. Kendisine bağlı personellerin
arasında iş ilişkisini kurmak, iş birliği ve koordinasyondaki aksaklıkları giderici tedbirler almak ve uygulanmasını sağlamak. Sorumlu personellere
müdürün emir, talimat ve isteklerini aktarmak. Müdürlük dışı birimlerde iş birliği ve koordinasyonu sağlamak. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde
ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için müdüriyet makamına önerilerde bulunmak. Birim yazışmalarında paraf ve müdürce uygun
görülen imza yetkisini kullanmak. Merkez yazışmaları takip etmek. Tüm personelin mesai dâhilinde iş başında olup olmadıklarını takip etmek.
Müdürlüğe rapor etmek. Birim tüm gider faturalarının doğruluğunu tetkik etmek. Müdürlük tarafından verilen diğer yetkileri kullanmak.
SATIN ALMA VE İHALE BİRİMİNİN GÖREVLERİ
MADDE 13: Kamu ihale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde harcama birim Müdürlüklerinden gelen talepleri; Limit içinde ise piyasa
araştırması yaparak 4734 sayılı Kanununun Doğrudan Temin Usulü ile temin etmek ve satın alınan mal ve hizmetlerin faturalarının tahakkuklarını
hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesini sağmak, Limit üzerinde ise İhale yolu ile teminini sağlamak. Belediyenin ihtiyaç duyduğu
mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri; yürütmek ve temin etmek, Belediyenin ve müdürlüklerin ihtiyaçlarını temin etmek. 6 Satın alınacak, üretilecek
ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatarak; teknik şartnameye göre alım
yapmak. Mali Yılbaşında ilgili birimlerce talep edilen veya senesi içerisinde yeniden gereksinim duyulan mal ve hizmetleri İç ve Dış Piyasalardan
mevcut yasa ve yönetmelikler dâhilinde temin etmek. Müdürlüklerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden kontrole tabi
tutmak. Tahmini bedel tespiti yapmak ve teklif almak. Yurt içi ve yurt dışı ilanlar yapmak Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri İdari ve
Teknik Şartnameleri dâhilinde tetkik ve karşılaştırarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve dokümanlarla birlikte ihale komisyonuna arz etmek. İhale
Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yapmak, sözleşmeler hazırlamak ve sonuçlarını talep etmek. İhale öncesi, ihale anı ve ihale
sonrasına ait iş ve yazışmaları doğru ve zamanında yapmak ve/veya yaptırmak. İlgili birimlerin talepleri doğrultusunda teknik ve idari şartnameler, ihale
ilanı, ihaleyi gerçekleştirecek yazışmaları ve ihale sonrası işlemleri neticelendirmek. Gerekli ödeme evrakını hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne
göndermek Alımların doğru ve zamanında yapılabilmesi için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğleri günlük takip etmek ve piyasa hakkında bilgiye
sahip olmak için her açıdan gelişmeleri takip etmek. Gerek dış piyasadan ve gerekse iç piyasadan temin edilen malzemenin teknik şartnameler
uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmak. Birimin
hizmet alanına giren çalışmaları zamanında tamamlamak.
ULAŞTIRMA BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
MADDE 14: Baş Şoförün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Belediye faaliyetlerinde kullanılan araçların ilgili birimlere süreli/süresiz tahsis etmek. Araç
havuzu tarafından sağlanan ulaşım hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli biçimde yürütülebilmesine yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek. Servis ve
hizmet araçlarının sevk ve idaresinde araçları ve şoförleri görevlendirmek. Servis ve hizmet araçlarının sevk ve idaresini sağlanmasının takibi ve
kontrolünü yapmak araçların aylık kilometre bakımlarını kontrol etmek. Şoförler ile Destek Hizmetleri Müdürü arasında iletişimi sağlamak. Üstlerinden
aldığı emirleri yerine getirmek. Şoförlere zimmetli araçların temizliğini ve bakımlarını kontrol etmek. Belediyemiz birimleri ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının talepleri doğrultusunda hizmet aracı ihtiyacının karşılanabilmesi için planlama yapmak. Kendisine bağlı araçların akaryakıtlarını, km.lerini,
aşırı hızlarını ve şehir dışına çıkışlarını aylık rapor haline getirerek Destek Hizmetleri Müdürüne sunmak, Kendisine bağlı araçların sigorta ve vize
bilgilerini takip ve koordinasyonunu sağlamak. Araç Takip Sisteminin etkin ve verimli kullanımını sağlayıp, gerekli denetimleri gerçekleştirerek, aykırı
uygulamalara yönelik yaptırımları belirleyip Destek Hizmetleri Müdürüne sunmak. Günlük iş programı doğrultusunda kat edilen kilometre, yakıt veya
harcama ile taşıtın kullandığı süre hakkında istenilen bilgiyi amirine sunmak. Kazalarda oluşan maddi hasar bedellerinin sigorta şirketlerinden tahsili için
gerekli prosedürleri yerine getirmek ve işlemlerin takibini yapmak. Şoförün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Aracın bakımını, temizliğini ve
korunmasını sağlamak. Taşıtın günlük ve haftalık bakımını aksatmadan ve sürekli olarak yerine getirmek. Taşıtın kullanılmasında, 237 Sayılı Taşıt
Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uymak. Amirinin mevzuata uygun verdiği talimatlar doğrultusunda taşıtın hizmette kullanılması için görev yapmak.
Aracı özel işlerde kullanmaz veya kullandırmaz, personel olmayanı aracına alamamak ve bu konuda gerekli özeni göstermek. Aracın arıza ve
bakımlarını zamanında yapmak, her zaman sağlam ve çalışır durumda bulunmasını sağlamak. Aracın sigorta ve vize işlemlerinin takip ve kontrolünü
yaparak faaliyetini sürdürmek. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
TEMİZLİK HİZMETLERİ BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
MADDE 15: Temizlik Elemanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları; Müdürlük hizmet binası, faaliyet merkezleri ve diğer hizmet veren yerlerin
temizliğini yapmak. Günlük, haftalık, aylık olarak genel temizlik yapmak. Ofis temizliğine özen göstermek. Belediye Hizmet Binasının ve bağlı bulunan
dış hizmet binalarının temizlik hizmetlerini yürütmek, sağlıklıtemiz
çalışma ortamı temin etmek. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
GÜVENLİK HİZMETLERİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE GÜVENLİK AMİRİNIN GÖREVLERİ:
MADDE 16: İç güvenliği ile gece güvenliğini disiplinli bir şekilde planlamak ve düzenlemek. Güvenlik görevlerinin nöbet çizelgelerini hazırlamak.
Güvenlik personelini gece nöbeti esnasında ani denetimini yapmak. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmektir.
Belediyenin sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma; belediyede bulunanları zorla işten alıkoyma sağlıklarını ve vücut bütünlüklerini tehdit ve
tehlikelere karşı korumak. Belediyeye giriş ve çıkışları ve gerektiğinde kimlik kontrolü yapmak, girilmesi izne bağlı olan yerlere görevli ve yetkili
olmayanların girmesini engellemek. Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları, genel kolluk kuvvetlerine bildirmek; kolluk kuvvetleri
gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmektir.
SANTRAL HİZMETLERİ BİRİMİ SANTRAL GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ:
MADDE 17: Telefon haberleşme hizmetlerinin süratli, verimli, düzenli ve ekonomik olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. Belediye
personelinin şehirlerarası görüşmelerinin bağlanmasından ve dışarıdan gelen aramaların ilgili belediye personeline aktarılmasından sorumludur. Telefon
görüşmelerinde; arayan ve aranan vatandaşla düzgün bir diksiyon ile kibar şekilde konuşmaya dikkat etmek
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası Görevin planlanması
MADDE 18: Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. Görevin yürütülmesi
MADDE 19: Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak
zorundadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon Müdürlük birimleri arasında işbirliği
MADDE 20: Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin
ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti
altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma
işlemleri yapılmaz.
Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 21: Müdürlükler arası yazışmalar ilgili başkan yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik,
Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı
Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
MADDE 22: Müdürlüğe gelen evraklar elektronik ortamda incelenerek Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini
zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele sistem üzerinden kullanıcı hesaplarına gönderilir. Gelen ve giden evraklar ilgili
kayıt sayılarına göre işlem görür ve diğer müdürlüklere ait evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt
işlemleri elektronik ortamda yapılır.
Arşivleme ve dosyalama
MADDE 23: Müdürlükler arasında yapılan tüm yazışmalar elektronik ortamda yapıldığı için arşivleme sistemi içinde otomatik olarak yapılmaktadır.
Daha önceki yıllara ait olan ve basılı olarak hazırlanan evrak ve dokümanlar birim ve kurum arşivlerinde muhafaza edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri
MADDE 24: Destek Hizmetleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Destek Hizmetleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak
disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür. Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi,
ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, önce yürürlükte olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve çalışma Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 26: İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Yürürlük
MADDE 27: Bu yönetmelik Belediye Meclis Kararının kesinleştiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme
MADDE 28: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
Denilmekte olup, Üyelerden Abdullah KAÇAR söz istedi. Arkadaşlar okunan yönetmeliğin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif
ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 39
Belediyemiz Başkanlık Makamının 30/07/2020 tarih ve E.1720 sayılı yazılarında; İlçemiz Adana iline yakın olması , Kızıldağ Yaylası, Dokuz
Oluk Mesire alanı , Yerköprü ,Mesire alanı Karapınar dinlenme parkı, Varda Köprüsü gibi yerlerin rağbet görmesi ile iç ve dış turizmin hızlı bir
şekilde artması, Belediyemiz sorumluluk alanının coğrafi konum olarak Adana iline ait ilçeler arasında ikinci en büyük toprağa sahip olması ve kırsal
alan yerleşim yerlerinin dağınık olması sebebiyle Belediyemiz ilçemiz sakinlerine ve ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli hizmet
vermeyi hedeflemiştir. Belediye Başkanlığımızca ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlere ve ilçemiz halkına daha kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet
vermek , Belediyemizce uygulanacak projelerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla Adana ili Yüreğir Belediyesi ve Sarıçam Belediyesi ile
Karaisalı Belediye Başkanlığımız arasında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. 15 ve 75. maddelerine istinaden (yardım talebi ve birlikte festival
Sosyal Kültürel Etkinlikler , Projeler yapma ve yürütme araçgereç
yardımı , çocuk oyun grubu talebi, park yapım talebi , çöp konteyneri , talebi, yol
yapımı ve yol yapımında kullanılan malzeme talebi vb.) protokol yapılması , yapılacak olan protokollerde Belediyemizi temsil etmek ve protokol
imzalamak üzere Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’ a yetki verilmesi için Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz
ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Celalettin SÜRME söz aldı. Arkadaşlar teklifin
müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile
kabul edildi.

Yorum Kapalıdır.