Temmuz 2020 Meclis Kararları

KARAR 32
Gündemde bulunan madde gereği; 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi uyarınca hazırlanan Belediyemiz 2019 yılı Kesin Hesapları maddeler halinde tek tek okunarak 2019 Kesin Hesaplarının Belediyemiz Encümeninin 18/04/2019 tarih ve 22 sayılı kararı ile görüşüldüğü, 2019 yılı bütçesi 30.000.000,00-TL (OTUZMİLYONTÜRKLİRASI) olup, 2019 yılı net geliri 19.543.731,62-TL olduğu , gerçekleşme oranı % 65,14 olduğu gider hesabı 23.199.473,94-TL olup, gerçekleşme oranı % 77,33 olduğu ,Gelirin gideri karşılama oranı % 84,24 olduğu incelenmiş olup , Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan 2019 yılı Kesin Hesabının müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 32
Gündemde bulunan madde gereği ; 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Meclis 1. Başkanvekili Mustafa EKİCİ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘ın yerine geçerek Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. 1. Başkanvekili Mustafa EKİCİ Belediyemizce hazırlanan 2019 yıl faaliyet raporunun okunmasını teklif etti. Hazırlanan faaliyet raporu tek tek okundu. Okunan 2019 Yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Belediyemiz 2019 yılı Faaliyet Raporunun kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 34
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Denetim Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince hazırlamış olduğu 2019 yılı Denetim Raporu tek tek okunarak görüşüldü.
KARAR 35
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 08/05/2020 tarih ve 918 sayılı yazılarında ; Çevre Şehircilik Bakanlığının şartlı nakdi yardım yolu ile satın alınan 2020 model, Isuzu marka, 01 AEF 157 plakalı, NNANPR6BH02000410 şase nolu Kamyonun (Çöp Aracı) üzerine rehin haciz işlemi yapılamayacağı hususun da gerekli meclis kararının alınmasını; Olurlarınıza arz ederim.
denilmekte olup Başkan söz aldı gündem maddesi ilgili bir düşünce teklif var mı dedi. Meclis Üyelerinden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Teklifin Müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Başkan söz aldı. Teklifi oylamaya sunuyorum. Dedi teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu teklif. Oy birliği ile kabul edildi
KARAR 36
Karaisalı Kaymakamlığı Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma  Vakfı Döner Sermaye  İşletme Müdürlüğü tarafından 18.06.2020 Perşembe günü saat:10.00’da   2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca   Açık Teklif Usulü İle ihale edilen ve  7.260,00 TL + %18 KDV  bedelle Belediyemiz uhdesinde kalan Adana İli Karaisalı İlçesi Selampınar Mahallesi 510 Ada 13 Parsel üzerinde bulunan toplam 225,00 metrekare 2 adet dükkanın 3 yıllığına kiralaması işi için Karaisalı Kaymakamlığı Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma  Vakfı Döner Sermaye  İşletme Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında sözleşme imzalanacak olup; sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’ a Belediyemiz Meclisi tarafından yetki verilmesi hususunu Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Meclis Başkanı söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi, Karaisalı Kaymakamlığı Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma  Vakfı Döner Sermaye  İşletme Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a (TC:13858256536) yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.