Mayıs 2020 Meclis Kararları

KARAR 30
Belediyemiz personellerinin alacakları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi borçlarımız için İller Bankası A.Ş. ‘den 1.950.000-TL (BİRMİLYONDOKUZYÜZELLİBİNTÜRKLİRASI) kullanılmasına , krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri , komisyon, vergi, resim, harç, ücret, vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve % 100 ‘üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine , İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakları imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetinde her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş. ‘ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye , Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. ‘nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘ın (TC:13858256536) yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
KARAR 31
Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinde “Madde 20 — Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından gizli oyla Kanunda belirtilen sayıda encümen üyesini seçer. Seçilen bu üyeler gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapar ve her yıl o ayda encümen seçimleri yenilenir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.” denilmekte olup, Belediyemiz Meclisince 2 adet meclis üye seçiminin gizli oylama usulü ile yapılarak belirlenmesi için teklifin Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Yapılan gizli oylama sonucu meclis üyelerinden Aydın NERGİZ 12 oy , Saniye USTA 15 oy Recep KOCA iki oy aldı. iki tane tek isim yazılı oy çıktı. Yapılan Gizli oylama Encümen Üye seçiminde Saniye USTA (15) oy Aydın NERGİZ (12) oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçildiler.

Yorum Kapalıdır.