Ocak 2020 Meclis Kararları

KARAR 1
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizce 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Mühendislere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizce 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Teknikerlere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizce 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Programcıya ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizce 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Ekonomiste ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizce 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Kimyagere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 6
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizce 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Kısmi Zamanlı Avukata ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizce 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Kısmi Zamanlı Veteriner Hekim ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 8
Gündemde bulanan madde gereği ; 5393 Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince 2020 yılı Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere 4 adet denetim komisyon üyesi seçimi için gizli oylama yapıldı. Yapılan gizli oylamada Aydın NERGİZ (1) oy , Mustafa ÖZKAYA (14) oy Esat KÖSE (15) oy, Osman KURDAK (15) oy, Turgay BULUT (15) oy almış olup, en fazla oy alan Mustafa ÖZKAYA (14) oy Esat KÖSE (15) oy, Osman KURDAK (15) oy, Turgay BULUT (15) oy almış olup, 2020 yılı Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 9
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan Adana İli, Karaisalı İlçesi, Hacımusalı Mahallesi, 107 ada 281 parsel nolu, 2.254,70 M2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın mezarlık olarak 5393 Sayılı ” Diğer Kuruluşlarla İlişkiler ” başlıklı 75. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendi gereğince ücretsiz olarak Adana Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi için Meclis de görüşülmesi hususun da OLUR’ larınıza arz ederim. Denilmekte olup, Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 10
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin  borçlarından dolayı banka hesaplarımızın tamamına haciz , icra, blokeleri konulmakta olup, bu da Belediyemizi zor durumda bırakmaktadır. Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun Madde 15 ‘de ” (Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (…)(1) . On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (…)(1) şekilde yapılamaz.(1) ” denilmekte ve ayrıca 6552 Sayılı Kanunda da “MADDE 121 – 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “arsa” ibaresi “taşınmaz” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
        “İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.”
MADDE 123 – 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8 – 15 inci maddenin son fıkrası hükümleri, devam eden her türlü icra takipleri hakkında da uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılmış icra takipleri gereğince konulan tüm hacizler, söz konusu fıkra hükümleri dikkate alınarak kaldırılır.” denilmekte olup, Belediye Başkanlığımıza ait çeşitli bankalarda açılan mevcut proje hesapları ile yeni açılacak olan proje hesaplarına  yukarıda izah edildiği üzere haciz konulamaz kararının alınması hususunda, Meclise havalesini arz ederim.Denilmetke olup, teklifi hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , Belediye Başkanlığımıza ait çeşitli bankalarda açılan mevcut proje hesapları ile yeni açılacak olan proje hesaplarına  yukarıda izah edildiği üzere haciz konulamamasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 11
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlçemiz  Karapınar Mahallesi 238 ada 6 parsel de bulunan  sahaya kapalı semt pazarı yapılarak pazarcı esnafı ve halkın, daha güvenli ve sağlıklı olarak alışveriş yapmasına imkan sağlayacak; yazın sıcak, kışın ise soğuk havalardan  etkilenmeden alışverişin yapılabilmesi planlanmıştır.
         Pazaryerinin üstünün Güneş Enerjisi Santrali olarak uygulanması planlanmıştır. Bu planlama ile Belediyeye ait 18 adet  elektrik aboneliğinin harcadığı elektrik üretilerek Belediye bütçesine katkı sağlanacaktır.  
         Kapalı pazaryeri ve GES projelerinin ortalama maliyetleri 2.000.000 TL civarındadır. 
        Bu çaplı projenin uygulanması için gerekli proje bedelleri, uygulama bedelleri vs’ler için, Belediyenin Yatırım planlamasına alınması;
Kapalı Semt Pazarı ve GES-ÇATI projesi ile ilgili olarak; İller Bankası, Kamu Kurumları, İç ve dış kaynaklı kredilendirme veya hibe programlarından Belediye adına finans temini için Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ’ a Kredilendirme ve  GES-ÇATI projelerini onaylama  Yetkisinin verilmesi için gerekli Meclis Kararının alınmasını OLUR’ larınıza arz ederim. Denilmekte olup, Teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , Kapalı Semt Pazarı ve GES-ÇATI projesi ile ilgili olarak; İller Bankası, Kamu Kurumları, İç ve dış kaynaklı kredilendirme veya hibe programlarından Belediye adına finans temini için Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ’ a Kredilendirme ve  GES-ÇATI projelerini onaylama  Yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 12
İlçemizin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını daha ileri seviyelere çekebilmek ve ilçemizde vatandaşlarımızın istihdama katılımlarının artırılması için uygulanacak projelerin dış kaynak imkânı ile hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.
Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından “2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı” adında hibe çağrısı yayınlanmıştır. İlgili hibe programına Aladağ İlçe Belediyesi başvuru sahibi olarak “Kuzey Adana Kalkınma Programı Projesi” adıyla ilgili hibe programına proje hazırlamışlardır. Proje bakanlık tarafından kabul edilmiştir. Bu proje kapsamında ADANA-Aladağ, ADANA-Feke, ADANA-Karaisalı, ADANA-Pozantı, ADANA-Saimbeyli ve ADANA-Tufanbeyli ilçelerinde İstihdam eğitim merkezleri kurulması öngörülmektedir. Bu hususta “Kuzey Adana Kalkınma Programı Projesinde” Belediyemizin ortak olarak katılmasına, Belediyemizin projede belirlenen eş finansman bedeli olan 42.000,00 TL’nin proje hesabına yatırılmasına ve projenin uygulanmasına karar verilmiş olup; bahsi geçen proje kapsamında Belediyemizi temsil ve ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya, Belediye Başkanı “Saadettin ASLAN” a yetki kılınması için gerekli Meclis Kararının alınmasını OLUR’larınıza arz ederim.Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , yukarıda açıklanan proje kapsamında Belediyemizi temsil ve ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya, Belediye Başkanı “Saadettin ASLAN” a yetki kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 13
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2020 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine geçildi Komisyon raporunda “Belediye Başkanlığımızca 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan Mühendislere net 2.920,00-TL (İKİBİNDOKUZYÜZYİRMİTÜRKLİRASI) ücret verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı sorulu. Üyelerden Abdullah KAÇAR söz aldı Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunulu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 14
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2020 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine geçildi Komisyon raporunda “Belediye Başkanlığımızca 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan Teknikerlere net 2.785,00-TL (İKİBİNYEDİYÜZSEKSENBEŞTÜRKLİRASI) ücret verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı sorulu. Üyelerden Abdullah KAÇAR söz aldı Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunulu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 15
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2020 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine geçildi Komisyon raporunda “Belediye Başkanlığımızca 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan Programcılara net 2.920,00-TL (İKİBİNDOKUZYÜZYİRMİTÜRKLİRASI) ücret verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı sorulu. Üyelerden Abdullah KAÇAR söz aldı Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunulu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 16
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2020 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine geçildi Komisyon raporunda “Belediye Başkanlığımızca 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan Kimyager net 2.920,00-TL (İKİBİNDOKUZYÜZYİRMİTÜRKLİRASI) ücret verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı sorulu. Üyelerden Abdullah KAÇAR söz aldı Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunulu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 17
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2020 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine geçildi Komisyon raporunda “Belediye Başkanlığımızca 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan Avukatlara Maliye Bakanlığınca açıklanacak tavan ücretten verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı sorulu. Üyelerden Abdullah KAÇAR söz aldı Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunulu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 18
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2020 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine geçildi Komisyon raporunda “Belediye Başkanlığımızca 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan Veteriner Hekimlere Maliye Bakanlığınca açıklanacak tavan ücretten verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı sorulu. Üyelerden Abdullah KAÇAR söz aldı Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunulu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 19
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2020 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine geçildi Komisyon raporunda “Belediye Başkanlığımızca 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan Ekonomistlere e Maliye Bakanlığınca açıklanacak tavan ücretten verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı sorulu. Üyelerden Abdullah KAÇAR söz aldı Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunulu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 20
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonunun 06/01/2020 tarih ve 1 nolu komisyon raporunda ; Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 03/01/2020 tarih ve 9 sayılı kararı ile havale edilen Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan Adana İli, Karaisalı İlçesi, Hacımusalı Mahallesi, 107 ada 281 parsel nolu, 2.254,70 M2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın mezarlık olarak 5393 Sayılı ” Diğer Kuruluşlarla İlişkiler ” başlıklı 75. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendi gereğince ücretsiz olarak Adana Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan Adana İli, Karaisalı İlçesi, Hacımusalı Mahallesi, 107 ada 281 parsel nolu, 2.254,70 M2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı ” Diğer Kuruluşlarla İlişkiler ” başlıklı 75. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendi gereğince süresiz olarak Adana Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesine ,kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah KAÇAR söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.