Aralık 2019 Meclis Kararları

KARAR 61
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 29/11/2019 tarih ve E.3703 sayılı yazılarında; Görevi gereği Zabıta Hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için Ulusal Bayram ,Genel Tatil, Hafta Tatili ve günün 24 saatinde sürekli hizmet veren zabıtanın çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süresi ve saatlerine bağlı kalmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, yılı Bütçe Kanununun “K cetveli” ile belirlenen “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” ödenmektedir.
Belediyemiz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan zabıta personeline 2020 yılı için ödenecek mesai ücretinin Bakanlar Kurulunun belirleyeceği tavan üzerinden ödenmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 51.maddesi gereğince Belediye Meclisince gerekli kararın alınması hususunu arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Başkan söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sun8uldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 62
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğünün 29/11/2019 tarih ve E.3701 sayılı yazılarında; Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Denilmektedir. İlgili yönetmelik gereğince Belediyemizde 167 adet memur kadrosu bulunduğundan Belediye Başkanlığımızca 2020 yılında 167×20/100= 34 34×12=408 adam/ay olarak geçici işçi çalıştırılmak üzere vize alınması hususunda karar alınmak üzere Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin plan bütçe ve müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 63
Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29/11/2019 tarih ve 3700 sayılı yazılarında ; İlçemizde yediden yetmişe her vatandaşın yararlanacağı gençlik ve kültür evleri bulunmaktadır. Belediye Başkanlığımız önderliğinde yaşam alanlarının zenginleştirilmesi , kültürün ve sanatın her alanda ulaşabileceği sağlıklı bir kent olma gelişiminin sağlanarak zenginleştirilmesi , bütünleştirici , geliştirici , katılımcı bir anlayış tesis etmek için gençlik ve kültür evlerinin açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Gençlik ve kültür evlerinin çalışma ilkleri aşağıdaki gibi olması amaçlanmıştır.
HEDEF GRUP
A) Yediden Yetmişe tüm Karaisalı vatandaşlar, çevre ilçe ve illerdeki vatandaşlar
B) Mesleki beceri kazandırıcı proğramlar ile öncelikle işsiz gençlerin beceri kabiliyetlerini artırabilmeleri ve kendi işini kurmaları yönünde girişimci gençler
C) Karaisalı ilçesinin sosyo kültürel yapısı doğrultusunda ev hanımlarının katılımı
D) İlköğretim lise , üniversiteye giden ve mezun olan gençlerin eğitimine destek olmak hedeflenmektedir.
AMAÇ
a) Gençlerin karar alma süreçlerine ve toplumsal yaşamda etkin katılımlarını sağlamak
b) Gençlerin sosyal gelişimlerini desteklemek ve mesleki becerilerini geliştirmek
c) Gençlerin toplumsal sorunlar karşısında duyarlılığını artırarak toplumsal bir aktör işlevi görmesine yardımcı olmak
d) Gençlerin okullarından ve ailelerinden aldığı eğitimine ek olarak destekleyici eğitimle, çocukların imkanlarını artırarak gelecek hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak
e) Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici eğitim, araştırma, sosyal-kültürel sanatsal faaliyetlere destek vermek.
YETKİ VE SORUMLULUK
1) İlçe bütününe hizmet verecek kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikler düzenlemek
2) Gençlerin ve bölge halkının kendilerinin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almaları ve kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri
3) YGS, YKS, DGS ve KPSS gibi sınavlara gençleri hazırlamak ve gelecekteki iş ve okul hayatlarında yardımcı olmak
4) Matematik , Türkçe, Fizik, Tarih, Coğrafya, İngilizce, Almanca ve gerek duyulan derslerinden kurslar açarak eğitimlerine yetişmiş personellerle destek vermek.
5) Bilgisayar , tasarım , resim, müzik , tiyatro, halkoyunları , yüzme , güreş , bağlama ,gitar, vb. her türlü kursları açmak ve sürdürmek.
6) Kitap okuma salonları açmak ve kitapların satın alımını gerçekleştirmek.
7) Belediye tarafından gerçekleştirilen yada desteklenen kültürel ve sanatsal her türlü etkinliğin organizasyonunu yapmak
8) Her yaştan insanın sağlıklı ve zinde kalmasına katkı yapacak sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek
9) Yaz tatillerinde yaz spor okulu açmak
10) Özel gün ve haftalarda günün önlem ve anlamına uygun etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek
11) Tarihine sahip çıkacak kültürel mirasın gelecek kuşaklara koruyarak ve yaşatarak taşınmasına önem vermek
12) Geleceğin şekillendirici olan çocukların sağlıklı bir kent parçasında , gelecek kaygılarını ortadan kaldırarak Vatanına Milletine faydalı birey olarak yetişmesini sağlamak
Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanununun 13,14 ve 60. Maddeleri doğrultusunda Gençlik ve Kültür Evlerini açmak Karaisalı Belediyesinin Sosyal Belediyecilik anlaşışı ile uyumlu bir proje olacağından konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunda havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Başkan söz aldı. Arkadaşlar teklifin Müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. oy birliği ile teklifin kabulüne karar verildi.
KARAR 64
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 03/12/2019 tarih ve E.3733 sayılı yazılarında , Belediyemizce yapılmakta olan imar plan çalışmalarında lise olarak görülen 523 ada 8 parselde imar planı değişikliği yapılarak söz konusu olan ada-parsel de Jandarma Karakolu binası yapımı için imarın uygun hale getirileceği hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 65
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 02/12/2019 tarih ve 3717 sayılı yazılarında ;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şartlı nakdi yardım yolu ile satın alınan 2019 model Hidromek marka HMK 102 S ALPHA A5 Motor No: NM75621U323949E Şasi No: HMK102S KP2S092912 İş Makinası üzerine Rehin ve Haciz işlemi yapılamayacağı hususun da gerekli Meclis Kararı alınması hususun da; OLUR’ larınıza arz ederim Denilmekte olup, teklif hakkında siz isteyen olup, olmadığı soruldu. Başkan söz aldı. teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Teklifin kabulüne oy birliği kabul edilmesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şartlı nakdi yardım yolu ile satın alınan 2019 model Hidromek marka HMK 102 S ALPHA A5 Motor No: NM75621U323949E Şasi No: HMK102S KP2S092912 İş Makinasının kamu hizmetlerimizde kullanıldığından dolayı üzerine Rehin ve Haciz işlemi yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 66
Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü 77633 sicilinde kayıtlı Karaisalı Belediyesi Personel Limited Şirketi % 100 iştirakimiz olup, tek ortak belediyemizdir. Söz konusu şirkette Belediye tüzel kişiliğini temsil etmeye şirket kararlarını belediye adına imzalamaya yetkili olarak Müdürler Kurulu Başkanı 13858256536 TC numaralı Saadettin ASLAN , şirket müdürü 20932020648 TC numaralı İbrahim ÖZCAN ile 15220213826 TC numaralı Kenan KÜÇÜK’ ün ayrı ayrı münferiden yetkilendirilmesi için Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar alınması hususunda,
O’ lurlarınızı arz ederim.Denilmekte olup, Başkan söz aldı. Teklifin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere Meclis gündeminde bırakılmasını teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 67
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunun 03/12/2019 tarih ve 3 nolu İmar Değişikliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 03/12/2019 tarih ve 64 sayılı kararı ile havale edilen  Belediyemizce yapılmakta olan imar plan çalışmasında lise olarak görülen Adana İli Karaisalı İlçesi Selampınar Mahallesi 523 ada 8 parsel de imar planı değişikliği yapılarak söz konusu olan ada – parsel de Jandarma Karakolu binası yapımı için imarın uygun hale getirileceği hususun da; gerekli Meclis Kararı alınmasını arz ederim. Denilmekte olup, Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonunca görüşüldü. Yapılan Görüşme neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine karar verilmiş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına karar verildi.” denilmektedir.Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar Komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine,  Belediyemizce yapılmakta olan imar plan çalışmalarında lise olarak görülen Adana İli Karaisalı İlçesi Selampınar Mahallesi 523 ada 8 parsel de imar planı değişikliği yapılarak Jandarma Karakolu binası yapımı için imarın uygun hale getirilmesine oy birliği ile karar verili.
KARAR 68
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 03/12/2019 tarih ve 13 nolu Komisyon Raporunun Görüşülmesine Karaisalı Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarih ve 62 Sayılı kararı ile Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havale edilen;
Belediye Başkanlığımızca 2020 yılı içerisinde çalıştırılacak olan geçici işçilerin belirlenmesi ile ilgili madde komisyonumuzca görüşülmek üzere 03/12/2019 tarihinde saat 11:00 ‘da toplandı ve görüşülmeye başlandı. Komisyonumuzca görüşülme neticesinde ;
Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Denilmekte olup, ilgili yönetmelik gereğince yapılan hesaplama neticesinde Belediyemizde 167 adet memur kadrosu bulunduğundan 167×20/100=34 34×12=408 adam/ay yapmakta olduğu hesaplanmış olup, Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda 2020 yılında belediyemizde çalıştırılacak olan geçici işçilerin 34×12=408 adam/ay olarak vize verilmesine oy birliği ile karar verildi.” denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Meclis Üyesi Abdullah KAÇAR söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 69
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 03/12/2019 tarih ve 13 nolu Komisyon Raporunun Görüşülmesine Karaisalı Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarih ve 61 Sayılı kararı ile Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havale edilen; Karaisalı Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarih ve 61 Sayılı kararı ile Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havale edilen;
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 29/11/2019 tarih ve E.3703 sayılı yazılarında; Görevi gereği Zabıta Hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için Ulusal Bayram ,Genel Tatil, Hafta Tatili ve günün 24 saatinde sürekli hizmet veren zabıtanın çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süresi ve saatlerine bağlı kalmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, yılı Bütçe Kanununun “K cetveli” ile belirlenen “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” ödenmektedir.
Belediyemiz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan zabıta personeline 2020 yılı için ödenecek mesai ücretinin Bakanlar Kurulunun belirleyeceği tavan üzerinden ödenmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 51.maddesi gereğince Belediye Meclisince gerekli kararın alınması hususunu arz ederim. Denilmekte olup, komisyonumuzca görüşüldü. Teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine komisyonumuzca karar verilmiş olup, komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup , olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah KAÇAR söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 70
dana Ticaret Sicil Müdürlüğü 77633 sicilinde kayıtlı Karaisalı Belediyesi Personel Limited Şirketi % 100 iştirakimiz olup, tek ortak belediyemizdir. Söz konusu şirkette Belediye tüzel kişiliğini temsil etmeye şirket kararlarını belediye adına imzalamaya yetkili olarak Müdürler Kurulu Başkanı 13858256536 TC numaralı Saadettin ASLAN , şirket müdürü 20932020648 TC numaralı İbrahim ÖZCAN ile 15220213826 TC numaralı Kenan KÜÇÜK’ ün ayrı ayrı münferiden yetkilendirilmesi için Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar alınması hususunda,
Olurlarınızı arz ederim.Denilmekte olup, Başkan söz aldı. Arkadaşlar Karaisalı Belediyesi Personel Limited Şirketinde Belediye tüzel kişiliğini temsil etmeye şirket kararlarını belediye adına imzalamaya yetkili olarak yukarıda TC numaraları ve isimleri yazılı 2 müdürün müştereken imzaya yetkili olmasını teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.