Kasım 2019 Meclis Kararları

KARAR 55
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/11/2019 tarih ve E.3461 sayılı yazılarında ; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan Adana İli Karaisalı ilçesi Tümenli Mahallesi Kahyalar sokak 0 ada 411 parselde bulunan kooperatif bina ve arsasına muhtarlık hizmetlerinde kullanılmak züre 5393 sayılı “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler ” başlıklı 75. maddesinin 1. fıkrasının d bendi gereğince 25 yıl tahsis edilmesi için Meclis te görüşülmesi hususunda havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan Adana ili Karaisalı İlçesi Tümenli Mahallesi Kahyalar Sokakta 0 ada 411 parselde bulunan binanın muhtarlık binası olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 maddesi 1. fıkrası de bendi gereğince 25 yıllığına tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 56
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/11/2019 tarih ve E.3480 sayılı yazılarında ; Karadağ Büyükelçiliğinden Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN ‘a 23-25 KASIM 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Bar’ın kurtarılması kutlamalarına davet mektubu gelmiş olup, yazımız ekinde sunulmuştur. Söz konusu davete turizm, çevre, altyapı, kültürel ve tarihsel doku vb. konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak ve yerel yönetimler olarak bilgi ve deneyimleri arttırarak ortak projeler üretmek amacıyla Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’ın davete katılacağından gidiş gelişleri esnasında ulaşım ve konaklama bedellerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Başkan Saadettin ASLAN söz aldı. Arkadaşlar söz konusu davete iki meclis üyesinin talebi ile bir de görevlendirilecek bürokrat personelin söz konusu davete gitmesine , gidiş gelişleri esnasında ulaşım ve konaklama bedellerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasını teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 57
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 08/11/2019 tarih ve E.3524 sayılı yazılarında Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün İlçemiz Beydemir Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapacak kişilerin belirlenmesi ile ilgili teklifinde ;
Adana İli, Karaisalı İlçesi Beydemir mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev alacak kişiler belirlenmiş olup aşağıdaki tabloda hazırlanmış olup Belediyemiz Meclisin de görüşülmek üzere O’lurlarınıza arz ederim.

Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Başkan söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 58
Gündem dışı gündeme alınan madde gereği; Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünün 08/11/2019 tarih ve 3525 sayılı yazılarında Adana İli, Karaisalı İlçesi Nergizlik mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında daha önce bilirkişi olarak seçilen Eren NERGİZ mahalle muhtarı olması nedeniyle kadastro ekibinde doğal üye olduğundan yerine bir (1) adet bilirkişi belirlenmesi istenmiştir. Eren NERGİZ in yerine görev alacak olan kişi belirlenmiş, olup aşağıdaki tabloda hazırlanmıştır. Belediyemiz Meclisin de görüşülmek üzere O’lurlarınıza arz ederim.

ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI – TELEFON NUMARASI

İsmail İRDİN – 10045386298 – 534 713 4251

Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Başkan söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 59
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08/11/2019 tarih ve E.3526 saylı yazılarında ; Belediyemiz sınırları içerisinde yer altı ve yer üstünden geçen GSM operatörlerinin kullanılmış olduğu geçiş işgaliyesi sabit ve mobil haberleşme altyapısına ait ücretlerinin belirlenmesi için meclise havalesini arz ederim. Denilmekte olup, Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Başkan söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Plan ve Bütçe Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar veridi.
KARAR 60
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütce ve Müşterek Komisyonunun 08/11/2019 tarih ve 12 nolu komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ;
KOMISYON İNCELEMESİ : Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan GSM operatörlerinin yeraltı ve yer üstünden geçen ve kabinlerin işgallerinin ücretlendirilmesi.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : 08/11/2019 tarihli olağan Meclis toplantısında Plan Bütçe ve Tetkik Komisyonu’na havale edilen GSM operatörlerinin yer altı ve yer üstünden geçen fiber optik kabloları ve bunların kabin ve menhollerin ücretlendirmesi görüşülmesinde,

Belediyemiz Mücavir alan sınırları içerisinde kalan Sorumluluk ve kullanım alanlarımızda bulunan yerlerde;
Gsm Baz İstasyonları ve Fiber Optik Altyapıları için ;
1-) Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda ve açık alanlarda kurulmuş olan GSM baz istasyonları, GSM operatörleri ve benzeri tüm servis sağlayıcıları için mevcut olan aktarma istasyonlarının (Baz istasyonları ve Small Cell planlamaları) incelemesinde, baz istasyonlarının kurulumlarının imar mevzuatına aykırı olduğu, 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre yapı olarak kabul edildikleri halde imar harçlarını ödemedikleri, fiber optik kabinlerin işgal ettiği alanlara ilişkin işgaliye bedellerinin ödenmediği; fiber optik kanallardan geçirilen kablolar için ilgili şirketlerden geçiş hakkı bedellerinin alınmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsama alınmayan işgaliye bedeli ve geçiş hakkı bedellerinin hesaplanması için gereken teknik çalışmaların yapılması, ilgili Anayasa Mahkemesi kararları Danıştay ve Sayıştay kararlarına aykırı konumlandırılmış baz istasyonlarının tespiti ve bunlarla ilgili yasal sürecin başlatılması, mevzuata kent estetiği ve kent dokusuna uygun yeni baz istasyonu sahalarının belirlenmesi konularında çözümler üretmek projeler hazırlamak ve belediyemiz personeline farkındalık yaratacak eğitimler vermek amacı ile konusunda uzman kişi, şirket ve hukuk büroları ile sözleşme yapılmasına dair Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ın yetkilendirilmesine,
2-) 3194 Sayılı İmar Kanununun 32 ve 42. Maddeleri gereği kaçak ve Ruhsatsız Gsm Baz İstasyonları, Fiber Optik Yeraltı Montajlı Saha Dolapları ( Menholler ), Yer üstü Montajlı Saha Dolapları ve Kabinler ve ilgili diğer yapılar için gerekli işlemlerin yapılmasına,

İşgal Harçları ve Ecrimisil için ;
3-) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun, Ek madde 6 . – 52 . ve 84. Maddeleri ile Belediye Meclisinin yetkisinde ve 97. Madde gereğince harç veya katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre ücret almaya yetkili olduğundan, 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 52. Maddesi ve 19/06/2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 85. Maddesi uyarınca ve Sayıştay 6. Dairesinin, Belediyeler ve Bağlı İdareler Hakkında 11.12.2014 Tarih ve 159 Sayı ve 54 İlam ve 12.02.2017 Tarih ve 227 İlam Numara ve 432 Karar Sayılı Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Zimmet Kararları, 01.09.2016 tarih ve 9818 sayılı 2.Mükerrer resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 674 sayılı KHK’nın 38. Maddesi uyarınca Kamu alacaklarının tahsili için gerekenlerin yapılmasına,

Fiber Optik Geçiş Hakkı Ücretleri için ;
4-) 27.12.2012 Tarih ve 28510 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanarak Yürürlüğe Giren,
SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYA ŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜ KABLO ve BENZERİ GERECİN TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK, 18 Mart 2011 Tarih ve 27878 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren ‘’ HÜCRESEL SİSTEM ANTEN TESİSLERİNİN TASARIMI, KURULUMU ve PAYLAŞIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA, 2 ARALIK 2010 Tarih ve 27773 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren ‘’ ORTAK YERLEŞİM VE TESİS PAYLAŞIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ ’’, 12.04.2013 Tarih ve 2013 / DK – ETD / 187 Karar Numaralı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun ‘’ TESİS PAYLAŞIMI VE UYGULAMALARI’’ Kararı, 11.10.2013 Tarih ve 13 – 055 Sayılı BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI’nın ‘’ Türk Telekom TESİS PAYLAŞIMI TARİFELERİ Kararı ve 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun Ek madde 6 . 52 . ve 84. maddeleri ile Belediye Meclisinin yetkisinde ve 97. Madde gereğince harç veya katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre ücret almaya yetkili olduğundan , Belediyemiz Mücavir sınırları içerisinde bulunan ve Belediyemiz Mülkiyetinde fuzulen işgalinizden dolayı herhangi bir İşgal Harcı Ödemesinin yapılmadığı ve işgalin halen devam ettiği, 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 52. Maddesi ve 19/06/2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 85. Maddesi uyarınca ve Sayıştay 6. Dairesinin, Belediyeler ve Bağlı İdareler Hakkında 11.12.2014 Tarih ve 159 Sayı ve 54 İlam ve 12.02.2017 Tarih ve 227 İlam Numara ve 432 Karar Sayılı Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararları, 01.09.2016 tarih ve 9818 sayılı 2.Mükerrer resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 674 sayılı KHK’nın 38. Maddesi uyarınca Belediyemiz meclisimizin alacağı kararı ile Kamu alacaklarının tahsili için Belediyemiz sınırları içerisinde yer altı ve yer üstünden geçen GSM Operatörlerinden Geçiş İşgaliyesi sabit ve mobil haberleşme alt yapısına ait ekteki ücret tarifesinin uygulanması komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.