Ekim 2019 Meclis Kararları

KARAR 50
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/09/2019 tarih ve 3143 sayılı yazılarında; Belediye Bakanlığımız 2020 Yılı Bütçesi gelir ve gider tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince Belediyemiz Meclisinde görüşülmek ve onaylanmak üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa Ekici söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya konuldu. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 51
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 2020 Yılı Bütçesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere 01/10/2019 tarih ve 50 sayılı kararı ile havale edilen; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/10/2019 tarih ve E.3143 Sayılı yazıları ekindeki 2020 yılı Bütçesi gelir ve gider tablosu komisyonumuzca görüşülmek üzere Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda 02/10/2019 tarihinde toplanmış olup, Komisyonumuzca 2019 Yılı Bütçesi gelir ve gider tabloları tek tek incelenerek 32.000.000,00-TL ‘lik (OTUZİKİMİLYONTÜRKLİRASI) bütçenin uygunluğuna, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, Komisyon raporu hakkında söz isteyen olup , olmadığı soruldu. söz isteyen olmayınca Başkan söz aldı. Arkadaşlar okunan Belediyemize ait 2020 yılı bütçesi ile ilgili komisyon raporunun ve ekinde sunulan bütçe taslağının Belediyemiz meclisince görüşülmek değerlendirme ve karara bağlamak üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 52
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2020 Yılı fiyat tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi. teklifte Belediyemizce 2020 Yılında uygulanacak olan fiyat tarifeleri yazımız ekinde sunulmuş olup Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa Ekici söz aldı.Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan Oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar veridi.
KARAR 53
Kağıt ortamında meclis kararı olarak yazıldı.
KARAR 54
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 2020 yılı bütçesi ile ilgili 03/10/2019 tarih ve 11 nolu komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen””Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere 01/10/2019 tarih ve 50 sayılı kararı ile havale edilen; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/10/2019 tarih ve E.3143 Sayılı yazıları ekindeki 2020 yılı Bütçesi gelir ve gider tablosu komisyonumuzca görüşülmek üzere Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda 02/10/2019 tarihinde toplanmış olup, Komisyonumuzca 2020 Yılı Bütçesi gelir ve gider tabloları tek tek incelenerek 32.000.000,00-TL ‘lik (OTUZİKİMİLYONTÜRKLİRASI) bütçenin uygunluğuna, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, Komisyon raporu hakkında söz isteyen olup , olmadığı soruldu. Meclis Üyesi Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oymama neticesinde 2020 yılı Gelir ve Gider Bütçesinin 32.000.000,00-TL (OTUZİKİMİLYONTÜRKLİRASI) olarak belirlenmesine oy birliği ile kabulüne karar verildi.

Yorum Kapalıdır.