Ekim 2015 Meclis Kararları

KARAR 73
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü?ünün 01/10/2015 tarih ve 87 say?l? yaz?lar? ekinde Belediyemiz Meclisine sunulan 2016 y?l? Bütçesinin görü?ülmesine geçildi. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar Belediyemiz 2016 y?l? Bütçesinin Plan Bütçe Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 74
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Mali Hizmetler müdürlü?ünün 01/10/2015 tarih ve 85 say?l? yaz?lar? ekinde Belediyemiz Meclisine sunulan 2016 y?l? fiyat tarifelerinin görü?ülmesine geçildi. Teklif hakk?nda söz isteyen olup, sovaldi olmad??? soruldu. . Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Teklifin Plan Bütçe Komisyonu Ba?kanl???nda mü?terek komisyona havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 75
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün 29/09/2015 tarih ve 18 say?l? yaz?lar? ile Belediyemizce ekonomik i?birli?in güçlendirilmesi ad?na Karada? Berane Belediyesi ile Karde? Kent olunmas? için yaz?m?z?n meclisimize havalesini arz ederim. denilmekte olup, pills teklif hakk?nda söz isteyen varm? diye soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar maddenin müdürlü?ünden geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde Belediyemiz ile Karada? Berane Belediyesi ile Karde? Kent olunmas?na oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 76
Gündemde bulunan madde gere?i, Belediyemiz Mali Himetler Müdürlü?ünün 01/10/2015 tarih ve 86 say?l? yaz?lar? ekinde sunulan Belediyemiz 2015 y?l? bütçe harcamas? bütçeyi a?t???ndan dolay? 3.500.000,00-TL lik ek bütçe yap?lmas? ile ilgili teklifi okundu. Teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan Bütçe Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Söz isteyen olmay?nca oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde tekilifin kabulüne oy blirli?i ile karar verildi.
KARAR 77
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 07/10/2015 tarihli ve 38 nolu karar?n?n görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporu okundu. Komisyon raporunda aynen ; “Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonu Ba?kanl???’nda Mü?terek Komisyonu Belediyemiz Meclisinin 06/10/2015 tarihli 76 Say?l? karar? ile komisyona havale olunan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü?ünce haz?rlanan 3.500.000,00-TL lik 2015 y?l? ek bütçesi ile ilgili maddeyi görü?mek üzere 07/10/2015 tarihinde saat 10,00 ‘da Belediyemiz Meclis Toplant? salonunda topland?.
Komisyonumuzca Mali Hizmetler Müdürlü?ünce haz?rlanan 2015 y?l? ek bütçesi incelenerek 3.500.000,00-TL lik ek bütçesi ile ilgili görü? al?nmak üzere Mali Hizmetler Müdürü Günay YÜCE ça?r?larak bilgi al?nd?. Vermi? oldu?u bilgiye göre 2015 y?l? bütçesi 12.500.000-TL olarak yap?lm??t?. Haz?rlanan bütçemiz bu gün itibari ile 12.316.000,-TL si gerçekle?mi? olup, önümüzde 3 ay oldu?u ve 12.500.000-TL lik bütçenin yetmeyece?i göz önünde bulundurularak 3.500.000-TL ek bütçe haz?rlanm??t?r. Dedi. Komisyonumuzca aç?klamalar do?rultusunda haz?rlanan 3.500.000,00-TL lik ek bütçesin uygun bulunarak, 2015 y?l? bütçesinin 16.000.000,00-TL (ONALTIM?LYONTÜRKL?RASI) olarak yap?lmas?na oy birli?i ile karar verildi. Denilmekte olup, komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Söz isteyen olmay?nca komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde komisyon raporunun aynen kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 78
Gündemde bulunan madde gere?i; Mali Hizmetler Müdürlü?ü’nün 09.10.2015 tarihli talebi ile Belediye Meclisinin 07/08/2015 tarih ve 66 say?l? karar?na istinaden Belediye Ba?kan? Saadettin ASLAN’ verilen 300.000,00-TL borçlanma yetkisi verilmesi karar?n?n iptal edilerek, Belediye Ba?kan? Saadettin ASLAN’a Belediyenin çe?itli yat?r?m giderlerinin finansman? amac?yla ?ller Bankas? veya herhangi bir bankadan 250.000,00- TL’lik borçlanma yetkisi verilmesi istendi?i anla??ld?.
Gündem maddesinin görü?ülmesine geçildi.
“Belediye Meclisinin 07/08/2015 tarih ve 66 say?l? karar?na istinaden Belediye Ba?kan? Saadettin ASLAN’ verilen 300.000,00-TL borçlanma yetkisi verilmesi” karar?n?n iptal edilmesinin oylanmas?na geçildi. Söz konusu Meclis Karar?n?n iptal edilmesine oy birli?i ile karar verildi.
Meclis Üyelerinden Abdullah Sakarya söz alarak “Daha önceki borçlanma yetkisi teklifine kar??yd?k. Gerekçemiz de nerelerde kullan?laca?? ile ilgiliydi. Ayn? durum söz konusu ise biz yine kar??y?z.” dedi. Yap?lan aç?klamalar do?rultusunda,
Belediye yat?r?mlar?nda kullan?lmak üzere T.C. ?ller Bankas? veya bir ba?ka bankadan 250.000,00-TL (?K?YÜZELL?B?NTÜRKL?RASI)’lik borçlanma yapmak üzere Belediye Ba?kan? Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi teklifi oy çoklu?u ile kabul edilmi?tir.
GERE?? ?Ç?N MAL? H?ZMETLERR MÜDÜRLÜ?Ü
KARAR 79
Gündemde Bulunan Madde gere?i; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 2016 y?l? Bütçesi ile ilgili Komisyon raporunun görü?ülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen ; Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonu Ba?kanl???’nda Mü?terek Komisyonu Belediyemiz Meclisinin 06/10/2015 tarihli 73 Say?l? karar? ile komisyona havale olunan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü?ünce haz?rlanan 16.000.000,00-TL lik 2016 y?l? bütçesi ile ilgili maddeyi görü?mek üzere 09-12-13/10/2015 tarihlerinde Belediyemiz Meclis Toplant? salonunda topland?.
Komisyonumuzca Mali Hizmetler Müdürlü?ünce haz?rlanan 2016 y?l? bütçesi incelenerek 16.000.000,00-TL lik bütçenin 5393 Say?l? Belediye Kanununun 62. Maddesi gere?ince Belediyemiz Encümenince 27/08/2015 tarih ve 61 say?l? karar? ile görü?ülerek kabul edildi?i incelendi. Bütçe ile ilgili olarak görü? al?nmak üzere Mali Hizmetler Müdürü Günay YÜCE toplant?ya davet edildi. Bütçe komisyonumuzca tek tek okunarak incelendi. Bütçemize Fen ??leri Müdürlü?üne ba?l? Toplum Refah? Hizmetleri bütçesine 600.000,00-TL bütçe eklenerek 2016 y?l? bütçesinin 16.600.000,00-TL (ONALTIM?LYONALTIYÜZB?NTÜRKL?RASI) ) olarak yap?lmas?na oy birli?i ile karar verildi. Denilmekte olup, komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Söz isteyen olmay?nca komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde Komisyon Raporunun kabulüne oy birli?i ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.