Nisan 2019 Meclis Kararları

KARAR 23
5393 Sayılı Belediye Kanununun ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesine istinaden Meclis Birinci Başkan Vekili ve İkinci Başkan Vekili seçimine geçildi. Yapılan gizli oylama neticesinde üyelerden MUSTAFA EKİCİ (14) OY alarak 1. Meclis Başkan vekilliğine seçildi. İkinci Başkanvekilliği seçimi sonucunda ESAT KÖSE (14) alarak 2. Meclis Başkanvekilliğine seçildi.
KARAR 24
k iki yıl görev yapmak üzere 2 adet meclis zabıt katipliği seçimine geçildi. Yapılan gizli oylama sonucunda meclis katipliğine TURGAY BULUT (16) oy, MUSTAFA ÖZKAYA (16) Oy alarak 2 yıl süre ile meclis zabıt katipliğine seçildiler.
KARAR 25
Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere 2 adet encümen üyeliği seçimine geçildi. Yapılan gizli oylama neticesinde üyelerden AYDIN NERGİZ (16) oy, CELALETTİN SÜRME (16) oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçildiler.
KARAR 26
5 adet imar ve şehircilik komisyon üyeliği için seçim yapıldı. Yapılan açık oylama sonucu üyelerden RİFAT KÖROĞLU (16) oy, ESAT KÖSE (16) oy, OSMAN KURDAK (16) oy, TURGAY BULUT (16) oy, AYHAN IŞIK (16) oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna seçildiler.
KARAR 27
5 adet Plan ve Bütçe Komisyon üyeliği için seçim yapıldı. Yapılan açık oylama sonucu üyelerden ABDULLAH KAÇAR (16) oy, CEMAL DEMİRDAĞ (16) , CELALETTİN SÜRME (16) MUSTAFA EKİCİ (16) oy , RECEP KOCA (16) alarak 1 yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine seçildiler.
KARAR 28
5 adet Tarım Orman ve Mahalle Hizmetleri Komisyon üyeliği için seçim yapıldı. Yapılan açık oylama sonucunda üyelerden AHMET GELEN (16) , SANİYE USTA (16) oy, MUSTAFA ÖZKAYA (16) KUDRET DEMİRCİOĞLU (16) oy, AYHAN IŞIK (16) oy , alarak 1 yıl görev yapmak üzere Tarım Orman ve Mahalle Komisyonuna seçildiler.
KARAR 29
5 adet Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon üyeliği için seçim yapıldı. Yapılan açık oylama sonucunda üyelerden RİFAT KÖROĞLU (16) , MUSTAFA ÖZKAYA (16) TURGAY BULUT (16) OSMAN KURDAK (16) , RECEP KOCA (16) alarak 1 yıl görev yapmak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna seçildiler.
KARAR 30
5 adet Çevre ve Sağlık Komisyon üyeliği için seçim yapıldı. Yapılan açık oylama sonucunda üyelerden SANİYE USTA (16) oy, AHMET GELEN (16) oy, KUDRET DEMİRCİOĞLU (16) oy , AYDIN NERGİZ (16) oy , AYHAN IŞIK (16) oy alarak 1 yıl görev yapmak Çevre ve Sağlık Komisyonuna seçildiler.
KARAR 31
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11/04/2019 tarih ve E.1083 sayılı yazılarında Belediye Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan projeler ve muhtelif borçlarımızı ödemek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/D maddesi uyarınca Belediyemizin 2018 yılı gerçekleşen geliri 18.692.950,27-TL olup yüzde onu olan 1.869.295,00-TL borçlanma yetkisi verilmesi hususunda meclisimizce karar alınmak üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup , teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Başkan söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 32
Gündemde bulunan madde gereği ; 2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Meclis 1. Başkanvekili Mustafa EKİCİ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘ın yerine geçerek Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. 1. Başkanvekili Mustafa EKİCİ Belediyemizce hazırlanan 2018 yıl faaliyet raporunun okunmasını teklif etti. Hazırlanan faaliyet raporu tek tek okundu. Okunan 2018 Yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Belediyemiz 2018 yılı Faaliyet Raporunun kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 33
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Denetim Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince hazırlamış olduğu 2018 yılı Denetim Raporu tek tek okunarak görüşüldü.
KARAR 34
Gündemde bulunan madde gereği Çukurova Belediyeler Birliğinin 21/03/2019 tarih ve 142 sayılı yazılarında Çukurova Belediyeler Birliği tüzüğünün 8. maddesi gereği birlik meclisine seçilecek 2 asil 1 yedek üyenin belirlenmesi ile ilgili yazıları Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Çukurova Belediyeler Birliği birlik meclisinde görev yapmak üzere yapılan seçim sonucunda Osman KURDAK (15 oy) , Mustafa ÖZKAYA (15) oy alarak asil üye Celalettin SÜRME (15) oy alarak yedek üye olarak seçildiler.
KARAR 35
Gündemde bulunan madde gereği; Türk Dünyası Belediyeler Birliğinde görev yapmak üzere 1 adet asil 1 adet yedek üye seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Aydın Nergiz (15) oy alarak ASİL üye Turgay BULUT (15) oy alarak YEDEK Üye olarak seçildiler.
KARAR 36
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12/04/2019 tarih ve E:1099 sayılı yazılarında Belediye Meclis üyelerinden Başkan Yardımcılığı görevine atanan Belediye Başkan Yardımcısının aylık maaşının belirlenmesi ile ilgili teklifi görüşüldü. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar Belediye Başkan Yardımcılığı aylık maaşının net 5.000,00-TL olarak belirlenmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 37
Gündemde bulanan madde gereği; Belediyemiz Meclisinin tatil gününün belirlenmesi ile ilgili teklif görüşüldü. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar meclisimizin tatil yapmamasını teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 38
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 15/04/2019 tarih ve 8 nolu Borçlanma ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ; Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11/04/2019 tarih ve E.1083 sayılı yazılarında Belediye Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan projeler ve muhtelif borçlarımızı ödemek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/D maddesi uyarınca Belediyemizin 2018 yılı gerçekleşen geliri 18.692.950,27-TL olup yüzde onu olan 1.869.295,00-TL borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/D maddesi uyarınca Belediyemizin 2018 yılı gerçekleşen geliri 18.692.950,27-TL olduğu komisyonumuza sunulan belgelerden anlaşılmış olup, Belediyemizin proje ve muhtelif borçlarını ödemek üzere yüzde onu olan 1.860.000,00-TL (BİRMİLYONSEKİZYÜZALTMIŞBİNTÜRKLİRASI) borçlanma yetkisi verilmesine oy çokluğu ile (12 Kabul oyu, 2 red oyu (Recep Koca, Ayhan Işık) komisyonumuzca karar verilmiş olup, komisyon raporunun Belediyemiz Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Başkan söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Teklif oylamaya sunuldu, Yapılan oylama sonucunda Belediye Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan projeler ve muhtelif borçlarımızı ödemek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/D maddesi uyarınca Belediyemizin 2018 yılı gerçekleşen geliri 18.692.950,27-TL olup yüzde onu olan 1.860.000,00-TL (BİRMİLYONSEKİZYÜZALTMIŞBİNTÜRKLİRASI) borçlanma yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.