Eylül 2015 Meclis Kararları

KARAR 69
Belediyemiz Fen i?leri Müdürlü?ünün 04/08/2015 tarih ve 902 say?l? yaz?lar?nda Belediyemiz 2015 y?l? Plan Tasdik Harçlar?n?n yeniden belirlenmesi ile ilgili yaz?lar? belediyemiz Meclisince görü?üldü. Teklif hakk?nda söz isteyen olup, and olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan ve Bütçe komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif hakk?nda söz isteyen olup olmad??? soruldu. söz isteyen olmay?nca teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 70
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Tar?m Orman Mahalle ve Mü?terek komisyonunun 11/08/2015 tarih ve 2 nolu Raporunun görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporu okundu.Raporda aynen; Karaisal? Belediye Meclisimizin 04/08/2015 Tarih ve 59 Say?l? Karar? ile komisyonumuza havale edilen ; ?lçemiz Yenimahalle Muhtar? Mustafa SAPMAZ’?n vermi? oldu?u Yenimahalle isminin Çeceli Mahallesi olarak de?i?tirilmesi ile ilgili dilekçeli talebi komisyonumuzca incelenmi? , Mahalle Muhtar?n?n ve Mahalle sakinlerinin dilekçeli talepleri yerinde bulunmu? olup, ?lçemiz Yeni Mahalle isminin Çeceli Mahallesi olarak de?i?tirilmesine ve Belediyemiz Meclisine sunulmas?na komisyonumuzca oy birli?i ile karar verilmi?tir. Denilmekte olup, komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Söz isteyen olmay?nca Komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde komisyon raporunun kabulüne oy birli?i ile verildi.
KARAR 71
Gündemde bulunan madde gere?i; 12/08/2015 tarih ve 3 say?l? Belediyemiz Tar?m Orman Mahalle ve Mü?terek komisyon raporunun görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporu okundu. Komisyon raporunda aynen Belediyemiz Meclisinin 07/08/2015 tarih ve 68 nolu karar? ile Tar?m, Orman, Mahalle ve Mü?terek Komisyonumuza havale edilen , ?lçemiz A?a??yirikler Mahalle Muhtar? Mehmet EREN’?n vermi? oldu?u A?a??yirikler Mahalle isminin A?a??yörükler Mahallesi olarak de?i?tirilmesi ile ilgili dilekçeli talebi komisyonumuzca incelenmi? , Mahalle Muhtar?n?n dilekçeli talepleri yerinde bulunmu? olup, ?lçemiz A?A?IY?R?KLER Mahalle isminin A?A?IYÖRÜKLER Mahallesi olarak de?i?tirilmesine ve Belediyemiz Meclisine sunulmas?na komisyonumuzca oy birli?i ile karar verilmi?tir. Denilmekte olup, Komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Söz isteyen olmad???ndan Komisyon raporu oylamaya sunuldu Yap?lan oylama neticesinde komisyon raporunun kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 72
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün 02/09/2015 tarih ve 693 say?l? yaz?lar? ile Belediyemiz Meclisine havale edilen ?lçemiz Demirçit Mahalle sakinlerinden Müdami EKER’ in Demirçit Mahallesi 356 adan?n içkili yerler bölgesi olarak belirlenmesi için vermi? oldu?u dilekçeli talebi ve ekleri okundu. Ek te yer alan Kaymakaml?k Makam?’n?n 22/10/2014 tarih ve 987 say?lar? ile de uygun görü? verdi?i okunarak talep hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu.Söz isteyen olmay?nca oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde 8 kabul 6 red oy kullan?lm?? olup, ilçemiz Demirçit mahallesi 356 ada n?n ??yeri Açma ve Çal??ma Ruhsat?na ?li?kin Yönetmeli?in 30. Maddesine istinaden içkili yerler bölgesi olarak belirlenmesine oy birli?i ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.