Kasım 2018 Meclis Kararları

KARAR 70
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/10/2018 tarih ve E.3520 sayılı yazılarında Belediye Başkanlığımız norm kadrosu ile ilgili kadro değişiklik tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Hasan KÖYLÜ söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 71
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06/11/2018 tarih ve E.3630 sayılı yazılarında Belediye Başkanlığımıza ait maliki bulunduğumuz Adana İli, Karaisalı İlçesi, Karapınar Mahallesi kain, 2 pafta,- ada, 237 parsel sayılı, 1.206,00 m² alanlı arsa vasıflı malın/malların 1/1 hissesi, Adana İli, Karaisalı İlçesi, taşınmazı / taşınmazımızı T.C.Ziraat Bankası Karaisalı şubesi adı geçen Bankaya doğmuş ve doğacak 600.000,00-TL (ALTIYÜZBİNTÜRKLİRASI) 1. Derece 1. sırada kredi faiz oranı yıllık % 32 cari borçlarıma/borçlarımıza karşılık teminat olarak ipotek tesis edilmesi için yetki verilmesi hususunda; gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklif Belediyemiz Meclisince görüşüldü.Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabulüne
Belediye Başkanlığımıza ait maliki bulunduğumuz Adana İli, Karaisalı İlçesi, Karapınar Mahallesi kain, 237 pafta,- ada, 2 parsel sayılı, 1.206,00 m² alanlı arsa vasıflı malın/malların 1/1 hissesi, taşınmazı / taşınmazımızı T.C.Ziraat Bankası Karaisalı şubesi adı geçen Bankaya doğmuş ve doğacak 600.000,00-TL (ALTIYÜZBİNTÜRKLİRASI) 1. Derece 1. sırada faiz oranı yıllık % 32 cari kredi borçlarıma/borçlarımıza karşılık teminat olarak ipotek tesis edilmesine , Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜLĞÜNE

Yorum Kapalıdır.