Eylül 2018 Meclis Kararları

KARAR 62
Belediyemiz Meclisinin 01/08/2018 tarih ve 59 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen teklif Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere 28/08/2018 tarihinde toplanıldı. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01/08/2018 tarih ve E.2177 sayılı yazılarında ; Belediye Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan projeler içerisinden 2018 yılı Çukurova Kalkınma Ajansı destek programı kapsamında verdiğimiz ‘karaisalı da varda huzur orada ‘ projemiz kabul edilmiş olup , proje bedeli 1.002.000,00+KDV olup proje beledimizin 650.000-TL ile 700.000-TL arasında olup proje bedelinin geri kalan kısmı Belediyemizce karşılanacaktır. Ayrıca Çukurova Kalkınma Ajansına 128.000- TL borcumuzu kapatmak, kadrolu 3 işçi personelin emeklilik hakkını doldurmasından dolayı tazminatlarının ödenmesi, GES enerji santraline 600.000-TL harcanmak üzere ve muhtelif borçlarımızı ödemek üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 68/d maddesi uyarınca Belediyemizin 2017 yılı gerçekleşen geliri 16.761.968,23-TL olup yüzde onu olan 1.650.000,00-TL (BİRMİLYONALTIYÜZELLİBİNTÜRKLİRASI) ‘nın İller Bankası ve diğer bankalardan kredi borçlanmasının 3 yıl vade borçlanma yetkisi verilmesi hususun da meclisimizce karar alınmak üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif komisyonumuzca görüşüldü. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Başkanlıktan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin ve borçlanmanın reddine (8) oya (5) oy kullanılmış , (2 oy çekimsiz kullanılmıştır.) borçlanma teklifinin reddine oy çokluğu ile karar verilmiş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, Meclis üyemizden Rıfat KÖROĞLU söz aldı. Konuyla ilgili komisyon raporunun reddine ve başkanlığından geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Başkan söz aldı. Teklifi oylamaya sunuyorum Dedi. Teklif oy çokluğu ile reddedildi.
KARAR 63
Çukur mahalle muhtarı. AIhmet KANTAR’ın dilekçeli talebinin görüşülmesine geçildi. Dilekçeli talebinde aynen İlçemiz Çukur mahallesi Kocaoluk (Galtak) yaylası olarak bilinen yaylamızın isminin bölgenin konumunu çağrıştıran Ötüken Sokak olarak değiştirilmesi hususunda ekte imzası bulunan vatandaşlarımızın talebi yönünde düzenlenmesi hususunda köy ihtiyar heyeti olarak gereğinin yapılmasını arz ederim. Denilmekte olup, Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Saadettin ASLAN söz alarak Arkadaşlar teklifin kabulünü, halk dilinde Galtak Yaylası olarak bilinen Kocaoluk Sokağın isim değişikliğinin Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülmek üzere teklif edilmesini oylarınıza sunuyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde telifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.