Ağustos 2015 Meclis Kararları

KARAR 59
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/07/2015 tarih ve 653 sayılı yazılarında “İlçemizin ismi uzun yıllar önce Çeceli iken Karaisa Bey’liği zamanında Karaisalı olarak değişikliğe uğramıştır. Çeceli isminin önümüzdeki nesillere anımsatmak ve unutulmasını önlemek , tarihimizi hatırlamak amacı ile İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yenimahalle isimli mahallenin de bir çok ilçede bulunması nedeni ile Yenimahalle isminin Çeceli Mahallesi olarak değiştirilmesi için Meclise havalesini arz ederim . denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Teklif hakkında söz isteyen olup. Olmadığı sorudu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Teklifin Tarım Orman ve Mahalle Komisyonu Başkanlığında Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile teklifin kabulüne karar verildi.
KARAR 60
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Karaisalı Kırsalında yoksulluğun azaltılmasına yönelik koyun ve keçi destekleme projesi kapsamında protokol yapmaya, bu proje kapsamında borçlanmaya ve her türlü protokol ve belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi. Teklifte aynen;
a) Karaisalı Kırsalında Yoksulluğun Azaltılmasına Yönelik Koyun ve Keçi Destekleme Projesi
b) Belediyemizle TC Ziraat Bankası arasında akdedilmiş 04/05/2015 tarihli Karaisalı Kırsalında Tarımsal Üretime Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesine Dair Protokol kapsamında Belediye Meclisimizin 06/02/2015 tarih ve 24 sayılı Kararı ile Büyükşehir Belediyesinden talep edilen ve Büyükşehir Belediye Meclisince Belediyemize tahsis edilen 1.500.000,00-TL (BİRMİLYONBEŞYÜZBİNTÜRKLİRASI) ‘ye ek olarak, proje kapsamında kredi kullanan üreticilerin kredilerine hesapta bloke şeklinde teminat olmak üzere oluşturulan ‘Kredi Karşılık Fonu’ na Belediyemiz katkısı olarak aktarılmak ve Kamu Hazinedarlığı Genel Tebliği esaslarına göre değerlendirilmek üzere İller Bankasından ya da diğer bankalardan 1.000.000,00-TL (BİRMİLYONTÜRKLİRASI) borç alınması , borçlanma konusundaki işlemleri katiple sonuçlandırmak üzere Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesi hususunda meclise havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığında Müşterek komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 61
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Kırsal hizmetler Müdürlüğünün Karaisalı Kırsalında yoksulluğun azaltılmasına yönelik;
a) Karaisalı Kırsalında Yoksulluğun Azaltılmasına Yönelik Koyun ve Keçi Destekleme Projesi,
b) Belediyemizle TC Ziraat Bankası Arasında Akdedilmiş 04.05.2015 tarihli Karaisalı Kırsalında Tarımsal Üretime Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesine Dair Protokol ve
c) Belediyemizle projeye katılacak üreticiler arasında düzenlenecek Karaisalı Kırsalında Yoksulluğun Azaltılmasına Yönelik Koyun-Keçi Destekleme Projesine Dair Sözleşme metinleri ek’te sunulmuştur.
Projenin Belediye Meclisince incelenmesi, Projeyi yürütmek üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesi,
Proje uygulamasında bloke karşılığı kredi teminatı olarak kullanılmak üzere T.C.
Ziraat Bankası Karaisalı Şubesi’nde “Kredi Karşılık Fonu” adıyla bir mevduat hesabı açılması; bu amaçla Adana Büyükşehir Belediyesi’nden Belediyemize tahsis edilen 1.500.000 (bir milyon beş yüz bin) TL ile Belediyemiz kaynaklarından bu amaçla tahsis edilecek meblağın bu hesaba aktarılması; hesabın Maliye Bakanlığı Kamu Hazinedarlığı Genel Tebliği esaslarına göre değerlendirilmesi,
Projede önerilen, uygulama öncesi hazırlık döneminde üç aylık bir süre için, Proje tanıtımı, hazırlıkları, hayvan seçimi, nakliyesi ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerin ihaleyle satın alınması ve bu dönemdeki harcamaların Belediye Bütçesinden karşılanması,
Proje uygulamalarında kullanılmak üzere, arazi şartlarına uygun bir adet taşıtın şoförü ile birlikte Projeye tahsisi; tahsis edilen taşıtın yakıt giderlerinin Belediye Bütçesinden karşılanması,
Proje uygulama ekibinin rahat çalışabileceği hacimde bir işyerinin Projeye tahsisi,
Projede önerilen, Projenin birinci yılı sonunda tahakkuk edecek “üretici yatırım kredileri faizinin” üreticiye destek şeklinde, Belediye Bütçesinden karşılanması,hususlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 7.nci maddesine 6360 sayılı kanunun 7.nci maddesi ile getirilen Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md. “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.” Hükmü gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi ve gereği hususunda, arz ederim denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 62
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/07/2015 tarih ve 78 sayılı yazılarında ; Belediye Başkanlığımız Norm kadrosunda boş bulunan Zabıta Memurluğu kadrosunun 2 adedinin 3. Dereceden ihdas edilmesi için Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, Tekli hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 63
Gündeme alınan madde gereği; Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Rifat KÖROĞLU’nun teklifinin görüşülmesine geçildi. Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN ‘a Belediyemizce yapılacak olan kalkınma projelerinde kullanılmak üzere 800.000.-TL (SEKİZYÜZBİNTÜRKLİRASI) kredi borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili teklifin Plan bütçe ve müşterek komisyonda görüşülmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 64
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun Karaisalı Kırsalında Kalkınma projesi kapsamında koyun ve keçi desteklemesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “ Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonu Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Karaisalı Kırsalında Yoksulluğun Azaltılmasına Yönelik Koyun Keçi Destekleme Projesi kapsamında yapılacak işlerle ilgili maddeyi görüşmek üzere 06/08/2015 tarihinde saat 10,00 ‘da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplandı.

Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün müzekkere ekinde Proje Dosyası, Belediyemizle TC Ziraat Bankası arasında akdedilmiş 04.05.2015 tarihli Karaisalı Kırsalında Tarımsal Üretime Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesine Dair Protokol ve Karaisalı Kırsalında Yoksulluğun Azaltılmasına Yönelik Koyun-Keçi Destekleme Projesine Dair Sözleşme metinlerinin sunulduğu;

1 Projenin Belediye Meclisince incelenmesi, Projeyi yürütmek üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesi,
2 Proje uygulamasında bloke karşılığı kredi teminatı olarak kullanılmak üzere T.C.
Ziraat Bankası Karaisalı Şubesi’nde “Kredi Karşılık Fonu” adıyla bir mevduat hesabı açılması; bu amaçla Adana Büyükşehir Belediyesi’nden Belediyemize tahsis edilen 1.500.000 (bir milyon beş yüz bin) TL ile Belediyemiz kaynaklarından bu amaçla tahsis edilecek meblağın bu hesaba aktarılması; hesabın Maliye Bakanlığı Kamu Hazinedarlığı Genel Tebliği esaslarına göre değerlendirilmesi,
3- Projede önerilen, uygulama öncesi hazırlık döneminde üç aylık bir süre için, Proje tanıtımı, hazırlıkları, hayvan seçimi, nakliyesi ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerin ihaleyle satın alınması ve bu dönemdeki harcamaların Belediye Bütçesinden karşılanması,
4- Proje uygulamalarında kullanılmak üzere, arazi şartlarına uygun bir adet taşıtın şoförü ile birlikte Projeye tahsisi; tahsis edilen taşıtın yakıt giderlerinin Belediye Bütçesinden karşılanması,
5- Proje uygulama ekibinin rahat çalışabileceği hacimde bir işyerinin Projeye tahsisi,
6- Projede önerilen, Projenin birinci yılı sonunda tahakkuk edecek “üretici yatırım kredileri faizinin” üreticiye destek şeklinde, Belediye Bütçesinden karşılanması,

Hususlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir ve ilçe
belediyelerinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 7.nci maddesine 6360 sayılı kanunun 7.nci maddesi ile getirilen Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md. “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.” Hükmü gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi ve gereğinin takdiri, istendiği ve yazının ekleriyle birlikte Belediye Başkanınca Meclise havale dildiği;

Belediye Meclisinin 05.08.2015 tarihli 61 sayılı kararıyla da görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı’nda Müşterek Komisyona gönderildiği anlaşılmıştır.

Konu Komisyonumuzca görüşüldü. Müzakere olundu. Komisyon görüşmelerinde proje açıklamalarında ve aydınlatma konusunda İlçemiz Eski Kaymakamı ve Proje Müellifi Yılmaz AYDOĞAN davet edilerek proje hakkında komisyonumuz bilgilendirildi. Yapılan bilgilendirmede özetle projenin uygulanması halinde ilçemizde geçmişten beri yoğun biçimde yapılmakta olan küçükbaş hayvancılığın oluşturulacak bir teknik heyet nezaretinde ve bilimsel kriterlere göre yapılacağı; ileri aşamada üretici gelirlerinin artırılması için melezleme çalışmalarına ek olarak süt değerlendirme ve kavsara peyniri üretimine ve Karaisalı’da Et Pazarı ihdasına yönelik çalışmalar yapılacağı; böylece ilçe halkının kalkınmasının , işsizliğin önlenmesinin, yöremizde proje konusu koyun ve keçi yetiştiriciliğinin geliştirilmesinin planlandığını belirtti. Komisyonumuzca varılan müzakere sonucunda:

1. Projenin Belediye Meclisince kabulünün ve Projeyi yürütmek üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesinin,
2. Proje uygulamasında bloke karşılığı kredi teminatı olarak kullanılmak üzere T.C. Ziraat Bankası Karaisalı Şubesi’nde “Kredi Karşılık Fonu” adıyla bir mevduat hesabı açılmasının; bu amaçla Adana Büyükşehir Belediyesi’nden Belediyemize tahsis edilen 1.500.000 (bir milyon beş yüz bin) TL ile Belediyemiz kaynaklarından bu amaçla tahsis edilecek meblağın bu hesaba aktarılmasının; hesabın Maliye Bakanlığı Kamu Hazinedarlığı Genel Tebliği esaslarına göre değerlendirilmesinin,
3. Projede önerilen, uygulama öncesi hazırlık döneminde üç-dört aylık bir süre için, Proje tanıtımı, hazırlıkları, hayvan seçimi, nakliyesi ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerin ihaleyle satın alınmasının ve bu dönemdeki harcamaların Belediye Bütçesinden karşılanmasının,
4. Proje uygulamalarında kullanılmak üzere, arazi şartlarına uygun bir adet taşıtın şoförü ile birlikte Projeye tahsisinin; tahsis edilen taşıtın yakıt giderlerinin Belediye Bütçesinden karşılanmasının,
5. Proje uygulama ekibinin rahat çalışabileceği hacimde bir işyerinin Projeye tahsisinin,
6. Projenin birinci yılı sonunda tahakkuk edecek “üretici yatırım kredileri faizinin” üreticiye destek şeklinde, Belediye Bütçesinden karşılanmasının,
Uygun bulunmasına;
⦁ Tüm bu çalışmaları yürütebilmesi için Belediye Başkanı’na Belediye Bütçesi’nden 90.000 (doksan bin) TL’ye kadar harcama yapma yetkisi verilmesine;
⦁ Projede belirlenen üretici seçimi kriterleri arasında “vakıf arazisi sebebiyle zirai kredi kullanma hususunda sıkıntı yaşayan köylerin” tamamının öncelikli köyler arasına alınmasına;
⦁ Projeden yararlanacak Üreticilerin belirlenmesi ile görevli komisyona Belediye Meclisi üyelerinden bir kişinin de alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
denilmekte olup, komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Leyhte ve aleyhte söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Üreticilerden borçlarına karşılık senet alınacağı belirtilmişti ama yapılan sözleşmede böyle bir şey olmadığını gördüm. Bankayla da görüştüm. Biz belediyeyi muhattap alırız. Üretici bizi bağlamaz dediler bundan dolayı bu sözleşmeye bununda eklenmesi lazım diye düşünüyorum dedi. Başkan söz aldı. Borca karşılık senet alınacak senet alınmazsa zaten olmaz. Üretici bu seneti yapmazsak aldığı malı satar biz de söz sahibi olamayız. Dedi. Abdullah SAKARYA söz aldı. Bu sözleşmeye ek olarak bu hususunda konulmasını teklif ediyorum. Dedi. Çiftçilerden yada üreticilerden senet alınması ve aynı zamanda bankaya teminat verilmesini ve komisyon raporuna eklenmesini , ve komisyon raporunun kabulünü teklif ediyorum. Dedi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Abdullah SAKARYA’ nın teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 65
Gündemde bulunan madde gereği ; Karaisalı Kırsalında Yoksulluğun Azaltılmasına yönelik Koyun ve Keçi Destekleme projesi kapsamında Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili komisyon raporu okundu. Komisyon Raporunda aynen “Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı’nda Müşterek Komisyonu Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Karaisalı Kırsalında Yoksulluğun Azaltılmasına Yönelik Koyun Keçi Destekleme Projesi kapsamında yapılacak borçlanma ile ilgili maddeyi görüşmek üzere 06/08/2015 tarihinde saat 10,00 ‘da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplandı.
Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün müzekkere ekindeki Proje Dosyası, Belediyemizle TC Ziraat Bankası arasında akdedilmiş 04.05.2015 tarihli Karaisalı Kırsalında Tarımsal Üretime Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesine Dair Protokol metinlerinin sunulduğu;

Proje kapsamında kredi kullanan üreticilerin kredilerine hesapta bloke şeklinde teminat olmak üzere oluşturulan “Kredi Karşılık Fonu”na Belediyemiz katkısı olarak aktarılmak ve Kamu Hazinedarlığı Genel Tebliği esaslarına göre değerlendirilmek üzere İller Bankası’ndan 1.000.000 (bir milyon) TL borç alınması istendiği ve yazının ekleriyle birlikte Belediye Başkanınca Meclise havale dildiği;
Belediye Meclisinin 04.08.2015 tarihli 60 sayılı kararıyla da görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı’nda Müşterek Komisyona gönderildiği anlaşılmıştır.
Konu Komisyonumuzca görüşüldü. Müzakere olundu.
Proje uygulamasında kredi teminatı olarak kullanılmak üzere oluşturulan Kredi Karşılık Fonu Hesabına yatırılmak üzere TC İller Bankası veya diğer uygun görülen bankalardan 500.000 (beş yüz bin) TL’lik borçlanma yapmak üzere Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki verilmesinin uygun olacağına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.denilmekte olup, Komisyon raporu hakkında söz isteyen, leyhte ve aleyhte konuşmak isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 66
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonunun Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ a 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 /d maddesi ile 68/e maddelerine dayanılarak 300.000-TL borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.Komisyon raporu okundu. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı’nda Müşterek Komisyonu Belediyemiz Meclisinin 04.08.2015 tarihli 63 Sayılı kararı ile komisyona havale olunan “borçlanma” ile ilgili maddeyi görüşmek üzere 06/08/2015 tarihinde saat 10,00 ‘da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplandı.
Belediye Başkanlığının 04.08.2015 tarihli Meclis toplantısında gündeme getirdiği belediyenin çeşitli yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla İller Bankası veya herhangi bir bankadan 300.000-TL (ÜÇYÜZBİNTÜRKLİRASI) borçlanmasının istendiği anlaşıldı.
Konu Komisyonumuzca görüşüldü. Müzakere olundu. Meclis üyesi Rifat KÖROĞLU tarafından açıklama yapıldı. Meclis üyesi Abdullah SAKARYA “alınan borcun nerede kullanılacağının açıklanmasını” istedi. Yapılan açıklamalar doğrultusunda ,
Belediye yatırımlarında kullanılmak üzere TC İller Bankası veya başka bir bankadan 300.000 (üç yüz bin) TL’lik borçlanma yapmak üzere Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki verilmesinin uygun olmadığına katılanların oy çokluğuyla karar verilerek talep reddedildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. . Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporuna aykırı teklif veriyorum. dedi. Aykırı teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde aykırı teklif için . 8 üye kabul oyu 7 üye red oy vermiş olup, aykırı teklifin kabulüne oy çokluğu ile kabul edildi.
KARAR 67
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz imar bayındırlık ve müşterek komisyonunun 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporu aynen “Belediyemiz Meclisinin 07/07/2015 tarih ve 54 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar ve Bayındırlık komisyonu başkanlığında müşterek komisyonumuza havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının görüşülmesi için 13-14-15-16-17-20-21-22-23-24 /07/2015 tarihlerinde toplanmış olup, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12/06/2015 Tarih ve 211 sayılı meclis kararı ile kesinleşen ilçemizin 1/5000 ölçekli imar planına uygun olarak; 26.09.2014 tarih ve2014/119716 İKN ile ihalesi yapılan ve YÜKSELİŞ İMAR İNŞ. SAN. TİC. LMT. ŞTİ. Yaptrılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı imar komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda incelenerek uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmekte olup, okunan Komisyon Raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun ve teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 68
Gündem dışı gündeme madde gereği; Üyelerden Esat KÖSE’nin Aşağıyirikler Mahallesi isminin Aşağıyörükler Mahallesi olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesine geçildi. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Tarım Orman ve Mahalle Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.