Ağustos 2018 Meclis Kararları

KARAR 57
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 25/07/2018 tarih ve E.2138 Sayılı yazılarında ; Karaisalı ilçesi Kuyucu mahallesi Kemer Mevki 220 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği Adana Büyükşehir Belediyesinin 11.05.2018 tarih ve 284 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı müzekkere ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere O’lur’larınızı arz ederim. Denilmekte olup Başkan Saadettin ASLAN söz aldı. Arkadaşlar bu konu hakkında her hangi bir görüş teklif eden var mı dedi. Meclis üyelerinden Rıfat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan teklifin görüşülmek üzere İmar ve Şehircilik Müşterek komisyonuna gönderilmesi teklif ediyorum dedi. Başkan Saadettin ASLAN söz aldı. Teklifi oylamaya sunuyorum dedi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 58
Belediyemiz Yazı İŞleri Müdürlüğünün 08/01/2018 tarih ve E.2174 Sayılı yazılarında Belediyemiz adına Adana İli Karaisalı İlçesi hudutları içerisinde tesis edilecek olan güneş enerjisi santralleri, yüksek gelirim , orta gelirim ve düşük gelirim enerji nakil hatları proje ile ilgili olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı , (YEGM) Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü ,Enerji işleri Genel Müdürlüğü , EPDK Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. , Yerel dağıtım şirketleri TEDAŞ , ilgili Tapu Sicil Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatları, Tarım İl Müdürlükleri , Nüfus Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları , Özel İdareler ve Tüm Hakiki ve hükmü şahıslar , resmi daireler ve özel daireler ve bunların ilgili birimlerinde müracaatla yapılması gereken iş ve işlemleri yapmaya evraklarını imzalamaya, muavafakatnameler vermeye , elden evrak alıp vermeye her türlü belgeleri ön izinler almaya, bu hususta talep ve müracaatlarda bulunmaya, dilekçe ve tanzim ve imza ederek mercilere vermeye ölçümleri yaptırmaya ilgili merciler tarafından istenecek gerekli beyanlarda bulunmaya onaylanan projeleri teslim almaya, tesisin geçici ve kesin kabulünü yaptırmaya, izin ve ruhsatlar almaya bilgi ve belge almaya , bağlantı ve devir işlemlerine ilişkin olarak süreçlerini takip etmeye gerekli olabilecek harç gider ve belgeleri ödemeye teslim ve tesellüm evraklarını imzalamaya, teminat ve depozito ödemeye , Tedaş ve ilgili dağıtımı şirketleri nezdinde ön kabul ve geçici kabul işlemlerini yapmaya, takip etmeye evrak alıp vermeye sonuçlandırmaya , bu konularda ilgili olarak Belediyemizce yapılması gereken tüm iş ve işlemleri işin başından sonuna kadar takibe Belediyemiz temsile bu yetkileri kullanırken bir kısmi ile tamamı ile başkalarında tevkil , teşrik ve azle birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya yetkili olmak üzere Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’ yetki verilmesi hususunda Meclis Kararı alınması için Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup Başkan teklif hakkında söz isteyen varmı diye sordu. Üyelerden Mustafa DURAK söz aldı. Arkadaşlar teklifin İmar , Şehircilik ve Müşterek Komisyonunda görüşmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu.. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 59
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01/08/2018 tarih ve E.2177 sayılı yazılarında ; Belediye Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan projeler içerisinden 2018 yılı Çukurova Kalkınma Ajansı destek programı kapsamında verdiğimiz ‘karaisalı da varda huzur orada ‘ projemiz kabul edilmiş olup ; proje bedeli 1.002.000,00+kdv olup proje beledimizin 650.000-TL ile 700.000-TL arasında olup proje bedelinin geri kalan kısmı Belediyemizce karşılanacaktır.Ayrıca Çukurova Kalkınma Ajansına 128.000- TL borcumuzu kapatmak, kadrolu 3 işçi personelin emeklilik hakkını doldurmasından dolayı tazminatlarının ödenmesi ve muhtelif borçlarımızı ödemek üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 68/d maddesi uyarınca Belediyemizin 2017 yılı gerçekleşen geliri 16.761.968,23-TL olup yüzde onu olan 1.650.000,00-TL borçlanma yetkisi verilmesi hususun da meclisimizce karar alınmak üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Cumali IŞIL söz aldı. Arkadaşlar teklifin görüşülmek üzere Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 60
Belediyemiz İmar, Şehircilik ve Müşterek Komisyonunun 02/08/2018 tarih ve 5 nolu kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon kararında aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 01/08/2018 tarih ve 57 sayılı kararı ile havale edilen “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 25/07/2018 tarih ve E.2138 Sayılı yazılarında ; Karaisalı ilçesi Kuyucu mahallesi Kemer Mevki 220 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği Adana Büyükşehir Belediyesinin 11.05.2018 tarih ve 284 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca incelenmiş olup, uygun bulunmuştur. Komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisince sunulmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 61
Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/08/2018 tarih ve 8 nolu kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisinin 01/08/2018 tarih ve 58 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen teklif Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere 03/08/2018 tarihinde toplanıldı. ” Belediyemiz Yazı İŞleri Müdürlüğünün 08/01/2018 tarih ve E.2174 Sayılı yazılarında Belediyemiz adına Adana İli Karaisalı İlçesi hudutları içerisinde tesis edilecek olan güneş enerjisi santralleri, yüksek gelirim , orta gelirim ve düşük gelirim enerji nakil hatları proje ile ilgili olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı , (YEGM) Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü ,Enerji işleri Genel Müdürlüğü , EPDK Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. , Yerel dağıtım şirketleri TEDAŞ , ilgili Tapu Sicil Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatları, Tarım İl Müdürlükleri , Nüfus Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları , Özel İdareler ve Tüm Hakiki ve hükmü şahıslar , resmi daireler ve özel daireler ve bunların ilgili birimlerinde müracaatla yapılması gereken iş ve işlemleri yapmaya evraklarını imzalamaya, muavafakatnameler vermeye , elden evrak alıp vermeye her türlü belgeleri ön izinler almaya, bu hususta talep ve müracaatlarda bulunmaya, dilekçe ve tanzim ve imza ederek mercilere vermeye ölçümleri yaptırmaya ilgili merciler tarafından istenecek gerekli beyanlarda bulunmaya onaylanan projeleri teslim almaya, tesisin geçici ve kesin kabulünü yaptırmaya, izin ve ruhsatlar almaya bilgi ve belge almaya , bağlantı ve devir işlemlerine ilişkin olarak süreçlerini takip etmeye gerekli olabilecek harç gider ve belgeleri ödemeye teslim ve tesellüm evraklarını imzalamaya, teminat ve depozito ödemeye , Tedaş ve ilgili dağıtımı şirketleri nezdinde ön kabul ve geçici kabul işlemlerini yapmaya, takip etmeye evrak alıp vermeye sonuçlandırmaya , bu konularda ilgili olarak Belediyemizce yapılması gereken tüm iş ve işlemleri işin başından sonuna kadar takibe Belediyemiz temsile bu yetkileri kullanırken bir kısmi ile tamamı ile başkalarında tevkil , teşrik ve azle birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya yetkili olmak üzere Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’ yetki verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.”Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.