Mart 2018 Meclis Kararları

KARAR 26
Gündemde buluna madde gereği ; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 03/03/2018 tarih ve E.636 sayılı yazılarında “Belediyemiz Meclisince 06/02/2018 23 karar sayılı Meclis Kararı, Başkanlık Makamının 09/02/2018 tarih ve 53032148-517.03-E.390 Sayılı yazıları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 23. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 17. maddesi doğrultusunda salt çoğunluk sağlanamadığından 06/03/2018 tarihli Karaisalı Belediye Meclisinde görüşülmek üzere iade edilmiş olup, Belediyemiz Meclisince tekrar görüşülmesi hususunda Meclise Havalesini arz ederim. Denilmekte olup okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Başkan söz aldı. Arkadaşlar teklifin tekrar komisyonda görüşülmek üzere komisyona gönderilmesini teklif ediyorum dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 27
Gündemde bulunan madde gereği : Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünün 03/03/2018 tarih ve E.634 Sayılı yazılarında ; Belediyemiz Meclis Üyelerinden Abdulcelil SAK 02/06/2017 tarihinden bu yana Meclis Toplantılarına mazeretsiz olarak katılmamış olup, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesinde  (Ek:RG-27/11/2014-29188) Meclis üyeliği ,ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur. Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine , savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.” denilmekte olup, Belediyemiz Meclisince değerlendirilmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Başkan söz aldı. Arkadaşlar Belediyemiz Meclis Üyesi Abdulcelil SAK’ın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 29. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 9. maddesine istinaden meclis toplantılarına mazeretsiz olarak Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmadığı hükmünce Meclis Üyeliğinin sona erdirilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne Meclis Üyesi Abdulcelil SAK’ın meclis üyeliğinin düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 28
Gündem dışı gündeme alınan madde gereği; Belediyemiz Meclis Üyesi Rifat KÖROĞLU’nun teklifinin görüşülmesine geçildi. Teklifte ; İlçemiz Çeceli Mahallesi 315 ile 319 ada üzerine Seyhan Belediyesi tarafından yaptırılan çocuk parkına Zeydan KARALAR Parkı isminin verilmesini teklif ediyorum. Dedi. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin İmar Şehircilik ve müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Başkan söz aldı. Arkadaşlar Abdullah Bey’in teklifini oylarınıza sunuyorum. Dedi. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
KARAR 29
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 05/03/2018 tarih ve E.657 sayılı yazılarında Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2018 tarih ve 28 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Adana -Karaisalı Durak Mahallesi 1017 parsel Afet Yerleşim Alanı imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Adana-Karaisalı Durak Mahallesi 1017 parsel Afet Yerleşim Alanı İmar Planı revizyonunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup okunan teklif hakkında Başkan söz aldı. Arkadaşlar okunan teklifin İmar ve Şehircilik Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 30
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İmar ,Şehircilik ve Müşterek Komisyonunun 07/03/2018 tarih ve 2 nolu komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 06/03/2018 tarih ve 28 sayılı kararı ile havale edilen İlçemiz Çeceli Mahallesi içerisinde Seyhan Belediyesi tarafından yaptırılan çocuk parkına Zeydan KARALAR Parkı isminin verilmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca 07/03/2018 tarihinde toplanarak görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Seyhan Belediye Başkanlığı tarafından İlçemiz Çeceli Mahallesi 315 ile 319 ada üzerine yaptırılan parka “Zeydan Karalar Parkı” isminin verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy çokluğu ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA park isminin Seyhan Belediye Parkı olarak konulması yolunda teklifte bulundu. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin reddine, komisyon kararının oy çokluğu ile kabulüne, Seyhan Belediye Başkanlığı tarafından İlçemiz Çeceli Mahallesi 315 ile 319 ada üzerine yaptırılan parka 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi uyarınca “Zeydan Karalar Parkı” isminin verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi gereğince Kaymakamlık Makamına O’naya sunulmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.