Şubat 2018 Meclis Kararları

KARAR 12
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/01/2018 tarih ve E267 sayıl yazılarında ; 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Belediyemizde kurulacak olan Karaisalı Belediyesi Personel Limited Şirketine şirket yöneticilerinin atama yetkisinin Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a verilmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin plan bütçe komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 13
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/01/2018 tarih ve E263 sayıl yazılarında ; 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Belediyemizde kurulacak olan Karaisalı Belediyesi Personel Limited Şirketine alınacak olan işçi personellerin sözleşmeye alınma sınavının belirlenmesi için Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 14
Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünün 29/01/2018 tarih ve E.265 Sayılı yazılarında , Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezince yapılacak olan Kültür ve Tabiat Varlıkları koruma sınırları içerisinde kalan yerlere proje yapmak ve uygulamak üzere Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesi ile ilgili teklif.Okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 15
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/01/2018 tarih ve E.266 Sayılı yazılarında , Belediye Başkanlığımıza yurt içi ve yurt dışından yapılacak olan STK ve iş adamlarınca yapılacak olan hibe programları ile ilgili yapılacak olan protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 16
Adana Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 23/01/2018 tarih ve E.2831 sayılı yazıları ekindeki İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 18/01/2018 tarihli olurları ile Kosova Cumhuriyeti Glogovaç Şehri ile Kardeş Kent olunmuş olup, kardeş kent olarak kültürel, sosyal ve ekonomik işbirliği yapmak üzere 15 ŞUBAT 2018 – 25 ŞUBAT 2018 tarihleri arasında Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri , Belediyemiz Personellerinin ulaşım, barınma ve diğer harcırah ücretlerinin Belediye Başkanlığımız bütçesinden karşılanmak üzere Kosova Cumhuriyeti Glogovaç şehrine resmi görevli olarak görevlendirilmesi için Belediyemiz Meclisinde karar alınmak üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 17
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/01/2018 tarih ve E.269 sayılı yazılarında ; Belediyemiz Norm Kadrosunda daha önce ihdas edilen 2 adet inşaat mühendisi kadrosu Devlet Personel Başkanlığı veri tabanında yer almamaktadır. Bu nedenle 2 adet inşaat mühendisi kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet tekniker ile 1 adet programcı kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili kadro iptal-ihdas tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup,5393 sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince görüşülmek ve onaylanmak üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Cumali IŞIL söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 18
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/01/2018 tarih ve E.262 sayılı yazılarında ; Belediye Başkanlığımızda hazırlatılıp, Çukurova Kalkınma Ajansına, AB Programları Hibelerinde ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile hibe veren kuruluşlara Belediye Başkanlığımızca yapılacak olan proje başvurularımızı takip etmeye , ön fizibilite çalışmalarının desteklenmesi, turizmin geliştirilmesi küçük ölçekli alt yapı program desteği, rekabet gücünün geliştirilmesi , turizme yatırımı yapılacak projeler , kırılgan grupların güçlendirilmesi küçük ölçekli alt yapı projeleri ve diğer projeleri hazırlatmaya, proje ile ilgili olarak Belediyemizi temsile ve imzası ile Belediyemizi ilzama, proje belgelerini imzalamaya, Belediyemiz adına ilgili bankalardan proje hesabı açmaya , bu hesaba para aktarmaya, proje ile ilgili harcamaları yapmaya , AB Programları Hibeleri , Çukurova Kalkınma Ajansı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Proje Sözleşmesini imzalamaya , projeyi uygulamaya, Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ın yetkili kılınması için Belediyemiz Meclisince karar alınmak üzere havalesini ,O’lurlarınıza arz ederim.Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar okunan teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 19
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/01/2018 tarih ve E.268 Sayılı yazılarında Belediye Başkanlığımız adına Çukurova Kalkınma Ajansı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarımızı yapılandırmak üzere Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi için Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teklifin için içinden çıkarılarak sadece Çukurova Kalkınma Ajansına olan borçların yapılandırılmasını teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 20
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/01/2018 tarih ve E.271 sayılı yazılarında ; Belediye Başkanlığımızca ilçemiz Güvenç Mahallesi Dambozan Mevki 0 ada 1281 parselde bulunan imar planında mezbahane ve hayvan pazarı olarak yer alan taşınmaz Belediyemiz Encümeninin 04/01/2018 tarih ve (1) sayılı kararı ile , Kaymakamlık Makamının da 24/01/2018 tarihli O’nayı ile kamulaştırılması kararlaştırılmıştır.
Belediye Başkanlığımızca ilçe merkezine yapılacak olan kapalı semt pazarı yapılması, Kıralan Mahallesinde ve Dokuzoluk Mesire Alanlarına tesisler yapılması , Karapınar Mahallesi Mehmet GEÇİOĞLU Caddesi no:18 ‘de bulunan taşınmazın Kuva-yi Milliye Müzesi olarak inşaa edilmek üzere kamulaştırılması ve ilçemize kazandırılması planlanmaktadır. Söz konusu projelerimizin hayata geçirilmesi ile ilçemiz gerek turizm açısından gerekse sosyal ve ekonomik açıdan daha da güçlenecek , ilçemiz insanına ve ilçemize gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi halini alacağı bir konuma ulaşacaktır. Bu hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d bendi uyarınca 4.000.000-TL (DÖRTMİLYONTÜRKLİRASI) borçlanma yetkisi verilmesi hususunda,
Belediyemiz Meclisince karar alınmak üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Celalettin SÜRME söz aldı. Arkadaşlar okunan teklifin Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 21
Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun imar ve inşaat harçlarının belirlenmesi ile ilgili 10/01/2018 tarih ve (1) sayılı komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon kararında aynen ”
Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce 2018 yılında Belediye Başkanlığımızca alınacak olan imar ve inşaatlarla ilgili harçların görüşülmesine geçildi. Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirilmede Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğünce alınacak olan harçların müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine 2018 yılı fiyat tarifesinin “Bina İnşaat Harçları “ Başlıklı tarifenin aşağıdaki şekilde güncellenmesine , komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.BİNA İNŞAAT HARÇLARI
1. Konut İnşaatı:
m² başına (TL)
İnşaat Alanıa) 100 m² ye kadar
0,65
b) 101-120 m²
1,35
c) 121-150 m²
1,90
d) 151-200 m²
2,50
e) 200 m2’den yukarı
32. İşyeri İnşaatı:
m² başına (TL)
İnşaat alanıa) 25 m² ye kadar
2,5
b) 26-50 m²
3,75
c) 51-100 m²
5
d) 100 m2’den yukarı
6B )İMAR MEVZUATI GEREĞİNCE ALINACAK HARÇLAR
İlk parselasyon harcı (beher m² için) (Ticaret) 0,10 TL
İlk parselasyon harcı (beher m² için) (Konut) 0,07 TL
ifraz ve tevhid harcı (beher m² için) (Ticaret) 0,10 TL
ifraz ve tevhid harcı (beher m² için) (Konut) 0,07 TL
Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m2 için ) (Ticaret) 0,10 TL
Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m2 için ) (Konut) 0,07 TL
C.a) Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı (Ticaret)
1) Toprak (Beher m³ için) 0,27 TL
2) Kanal (Beher m³ için) 1,00 TL
b) Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı (Konut)
1) Toprak (Beher m³ için) 0,22 TL
2) Kanal (Beher m³ için) 0,80 TLD )Yapı Kullanma İzin Harcı( Beher İnşaat m² İçin)
Ticaret için 0,09 TL
Konut için 0,07 TL
E) Muayene Ruhsat Ve Rapor Harcı 7,00 TL

F) Sağlık Belgesi Harcı 1,75 TL

G) Kayıt ve Süret Harcı
1) Her sayfa başına 0,50 TL
2) Harita, Plan ve Krokilerin Beher m²sinden 6,00 TL ,
H) Kaynak suları harcı
1) Bir litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan(kap başına) 0,016 TL
2) Bir litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan (1 litre dahil) 0,009 TL

İMAR İLE İLGİLİ DİĞER GELİRLER
5393 Sayılı Belediye sayılı kanunun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.nci maddesini F fıkrası gereği ve 2464 sayılı belediye geliriler kanunun 97.nci maddesinde ‘ Belediler 2464 sayılı belediye gelirler kanununda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgilerin isteği üzerine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelerine göre hizmet karşılığı ücret almaya yetkilidir.’ Denildiğinden;

Proje İnceleme Ücreti
Onaylanan her proje için ( mimari, betonarme , tesisat, elektrik, peyzaj proleri için beher inşaat m² 0,08 TL
İmar Çapı Ücreti
Planlı Alanlarda 50 TL + bağımsız bölüm x 50,00 TL
Plansız Alanlarda Tarla 1,000,00 TL
Plansız Alanlarda Arsa 50 TL + bağımsız bölüm x 50,00 TL
Plankote Ücreti
Planlı Alanlarda Parsel alanı x 0,07 + 500 TL
Plansız Alanlarda Tarla Parsel alanı x 0,015 + 800 TL
Plansız Alanlarda Arsa Parsel alanı x 0,015 + 500 TL
Numarataj Ücreti
Her Bağımsız Bölüm İçin 50,00 TL
Temel Üstü Keşif Ücreti
İş yeri için bağımsız bölüm x 50,00 TL
Konut İçin bağımsız bölüm x 35 TL
Avan Proje Onay ücreti 100,00 TL
Kat İrtifakı Onay ücreti 100,00 TL
Proje aslı gibidir ücreti 100,00 TL
Adres Tespit ücreti 20,00 TL
Eksper ücreti 50,00 TL
Asansör tescil ücreti 300,00 TL
Onaylanan her tadilat projesi beher inşaat m² 0,15 TL
İskan raporu keşif ücreti
Konutlarda bağımsız bölüm x 200,00 TL
İşyerlerinde bağımsız bölüm x 300,00 TL
Cins değişikliği ücreti
Planlı alanlar iki kata kadar 50,00 TL
Planlı alanlar iki kattan fazla 200,00 TL
Plansız yapılı alanlarda 150,00 TL
Tarlalarda 100,00 TL
İfraz tevhit ve parselasyon ücreti
İfraz tevhit ihdas terk hale hazır ve parselasyon kontrollük ücreti 300,00 TL
18.Madde kontrollük ücreti 1.000,00 TL
Belediye meclisine intikal edecek her plan tadilatı için alınacak ücret
Plan alanı 0m² – 1.000m² arası 1,750,00 TL
1.001m² – 5.000m² arası 3,000,00 TL
5.001m² – 10.000m² arası 4.500,00 TL
10.001m² – 20.000m² arası 6.000,00 TL
20.001m² – 50.000m² arası 7.500,00 TL
50.001m² – Yukarısı beher m² X 0,16 TL
2) Plan ve tadilatların HES, GES ve RES alanları için beher m² 1,20 TL
denilmekte olup , okunan komisyon kararı hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Başkan okunan komisyon raporunun kabulü için oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

KARAR 22
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 05/02/2018 tarih ve 2 nolu komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/01/2018 tarih ve E267 sayıl yazılarında ; 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Belediyemizde kurulacak olan Karaisalı Belediyesi Personel Limited Şirketine şirket yöneticilerinin atama yetkisinin Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a verilmesi ile ilgili teklif okundu. Görüşüldü. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname de şirketin kurulması ve görevlendirilecek personel için Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a gerekli yetkiler verilmiş olup, yeniden yetki verilmesine gerek duyulmadığı kanaatine varılmıştır. Komisyonumuzca gerekli bilgilendirilme yapılmış olup, komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 23
Başkanlık Makamının 09/02/2018 tarih ve 53032148-517.03-E.390 Sayılı yazıları ile 06/02/2018 tarih ve 23 sayılı bu karar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 23. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 17. maddesi doğrultusunda salt çoğunluk sağlanamadığından 06/03/2018 tarihli Karaisalı Belediye Meclisinde görüşülmek üzere iade edilmiştir.
KARAR 24
Gündeme alınan madde gereği; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 05/02/2018 tarih ve E.334 sayılı yazılarında “ Belediye Başkanlığımız 06/06/2014 Tarih ve 46 sayılı meclis kararının d bendinde Sosyal Yardım komisyonu Belediye Başkanı yada görevlendireceği Başkan Yardımcısı Başkanlığımda Mali Hizmetler Müdürü ,Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve Belediye Meclisinin seçeceği 4 üyeden oluşur denilmektedir. Sosyal Yardım işlerinin değerlendirilmesi için Komisyonda görevlendirilecek 4 üye seçilmesi hususun da meclise havalesini arz ederim. Denilmekte olup madde hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu Başkan söz aldı. Evet arkadaşlar aday olmak isteyen arkadaşlar dedi. Üyelerden İsa DAVARCI , Hakan ARICI , Celalettin SÜRME ile Mehmet Akif COŞGUNOĞLU aday oldular. Başka aday olmayınca yapılan açık oylamada Üyelerden İsa DAVARCI (15) oy , Hakan ARICI (15) oy , Celalettin SÜRME (15) oy ile Mehmet Akif COŞGUNOĞLU (15) oy alarak Belediyemiz Sosyal Yardım Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 25
 Gündemin son ve dördüncü maddesini okuyorum dedi. Belediye Başkanlığımızca satışı yapılacak taşınmazlar ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonunun 23/01/2018 tarih ve 1 nolu komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “ Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile havale edilen Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait aşağıdaki listede belirtilen taşınmazlar yerinde gezilerek komisyonumuzca incelenmiş oy çokluğu taşınmazların satışında komisyonumuzca herhangi bir sakınca görülmeyerek satışına karar verilmiş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun kabulüne, mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda yazılı 43 kalem taşınmazın satışının yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.