Aralık 2017 Meclis Kararları

Karar 72
Gündemde Bulunan Madde Gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01/12/2017 tarih ve E.2072 sayılı yazılarında : Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Denilmektedir. İlgili yönetmelik gereğince Belediyemizde 167 adet memur kadrosu bulunduğundan Belediye Başkanlığımızca 2018 yılında 166×20/100= 34 34×12=408 adam/ay olarak geçici işçi çalıştırılmak üzere vize alınması hususunda karar alınmak üzere Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar okunan teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Karar 73
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 29/11/2017 tarih ve 2055 sayılı yazılarında ; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait satışı yapılacak olan 47 adet taşınmazların listesi ekte sunulmuş olup, satış işlemi yapılması planlanan 47 adet taşınmazlar hakkında gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ederim. Denilmekte olup, Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Satışı yapılacak olan taşınmazlar ile ilgili teklifi olan var mı diye soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Karar 74
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 2018 yılında Zabıta Memurlarına ödenecek maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi. Teklifte aynen ; Görevi gereği Zabıta Hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için Ulusal Bayram, Genel Tatil, Hafta Tatili ve günün 24 saatinde sürekli hizmet veren zabıtanın çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süresi ve saatlerine bağlı kalmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, yılı Bütçe Kanununun “K cetveli” ile belirlenen “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” ödenmektedir.
Belediyemiz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan zabıta personeline 2018 yılı için ödenecek mesai ücretinin bakanlar kurulunun belirleyeceği tavan üzerinden ödenmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 51.maddesi gereğince Belediyemiz Meclisince gerekli kararın alınması hususunu arz ederim. Denilmekte olup, Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SARARYA söz aldı. Arkadaşlar Teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Karar 75
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/11/2017 tarih ve 2063 sayılı yazılarında; Belediye Başkanlığımızca ilçemiz Güvenç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 0 ada 1281 parselde kayıtlı 16.265,68 m²’lik taşınmazın hayvan pazarı yeri olarak kamulaştırılması ve diğer faaliyetler ile Belediye Başkanlığımıza ait kamu kurumu ve firmalara olan borçlarımızı ödemek amacıyla 5.000.000 TL(5 milyon Türk Lirası) ‘nin 5393 sayılı Belediye Kanununun borçlanma başlıklı 68. maddesi ”e” bendi uyarınca Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden izin alınarak borçlanma yetkisinin verilmesi hususun da Belediyemiz meclisine havalesini O’ lurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Başkan Saadettin ASLAN teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Karar 76
Gündem Dışı gündeme alınan madde gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 05/12/2017 tarih ve 2091 sayılı tahsis konulu yazılarında İlçemiz Müftülüğünün Sadıkali, Körüklü, Çevlik, Kaledağ ve Hacılı Mahallesinde bulunan camii lojmanlarının kurumlarınca camii hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisini talep etmektedir. Söz konusu tahsis işleminin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Başkan söz aldı. Arkadaşlar Sadıkali, Körüklü, Çevlik, Kaledağ ve Hacılı Mahallesinde bulunan camii lojmanlarının bakım, onarım, elektrik , su ve diğer bütün giderleri Karaisalı ilçe Müftülüğünce karşılanmak şartıyla camii hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisinin kabulünü teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Karar 77
Gündem dışı gündeme alınan madde gereği; Belediyemiz Başkanı Saadetin ASLAN ‘ın Kosova Cumhuriyeti Glogovaç Şehri ile Karaisalı Belediye Başkanlığımız arasında Kardeş Şehir ilan edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi. Teklifte aynan “Belediyemiz Başkanlık Makamının ; Belediyemizce ekonomik işbirliğin güçlendirilmesi, hemşehrilerimizin istek ve ihtiyaçlarını yerin getirme çabamız içerisinde şehirlerimiz ve hemşehrilerimiz arasındaki karşılıklı ilişkiyi artırmak, şehirlerimiz arasındaki bağı güçlendirmek , aramızdaki diyaloğu geliştirmek , karşılıklı deneyim alışverişlerinde bulunmak , sorumluluk alanımıza giren ve birlikte gelişmemize katkı sağlayacak olan tüm konularda ortak faaliyetlerde bulunmak, hemşehrilerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve desteklemek üzere konukseverlik kurallarına uygun olarak farklılıklarımıza saygı göstermek güven ortamı içerisinde ve dayanışma ruhuyla davranarak hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin karşılıklı ilişkilerimize katılma olanağını güvence altına alarak özgürlük , demokrasi , ve hukukun üstünlüğü evrensel kurallarına ve ülkelerimiz arasındaki süregelen ilişkilere uygun olarak Kosova Cumhuriyeti Glogovaç Şehri ile Karaisalı İlçemizin Kardeş Şehir olunmasını teklif ediyorum. dedi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Başkan söz aldı. Arkadaşlar teklifin geldiği gibi kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Dedi. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Karar 78
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 07/12/2017 tarih ve 19 nolu komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğünün borçlanma yetkisi ile ilgili maddesi görüşülmek üzere Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda 07/12/2017 tarihinde toplanıldı. Teklifte aynen; Belediye Başkanlığımızca ilçemiz Güvenç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 0 ada 1281 parselde kayıtlı 16.265,68 m²’lik taşınmazın hayvan pazarı yeri olarak kamulaştırılması ve diğer faaliyetler ile Belediye Başkanlığımıza ait kamu kurumu ve firmalara olan borçlarımızı ödemek amacıyla 5.000.000 TL(Beş milyon Türk Lirası) ‘nin 5393 sayılı Belediye Kanununun borçlanma başlıklı 68. maddesi ”e” bendi uyarınca Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden izin alınarak borçlanma yetkisinin verilmesi talep edilmiş olup, Madde ile ilgili görüş ve düşüncelerin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde 9 oy red oyu 5 oy kabul oyu verilmiştir. Komisyonumuzca teklifin reddine oy çokluğu ile karar verilmiş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.