Kasım 2017 Meclis Kararları

Karar 66
Gündemde bulunan madde gereği:; Belediyemiz Meclisinin 31/10/2017 tarih ve E.1820 Sayılı yazılarında Belediyemiz Meclisinin 20/10/2017 tarihli toplantısında gündem dışı görüşülen ilçemiz sınırları yanında bulunan Kesiri Hanı’nı tamamlayan 4. Murat zamanında yapılan Kızlar Kulesi isimli tarihi yerin Dünya Kültür Mirasına yada kültürel mirasımıza alınması ile ilgili meclisimizce görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu . Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Eğitim, Kültür , Gençlik ve Spor Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Karar 67
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Eğitim Kültür , Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonunun 03/11/2017 tarih ve 1 nolu Kızlar Kulesi ile ilgili komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığında Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere 01/11/2017 tarih ve 66 sayılı kararı ile havale edilen; Kızlar Kulesi ‘nin Kültürel Mirasa kazandırılması ile ilgili konu için komisyonumuz 02-03/11/2017 tarihlerinde toplanmıştır. Teklifte aynen “Belediyemiz Meclisinin 31/10/2017 tarih ve E.1820 Sayılı yazılarında Belediyemiz Meclisinin 20/10/2017 tarihli toplantısında gündem dışı görüşülen ilçemiz sınırları yanında bulunan Kesiri Hanı’nı tamamlayan 4. Murat zamanında yapılan Kızlar Kulesi isimli tarihi yerin Dünya Kültür Mirasına yada kültürel mirasımıza alınması ile ilgili meclisimizce görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup komisyonumuzca konu ile ilgili söz konusu tarihi yerin Tarsus Belediyesi sınırları içerisinde olması nedeniyle Tarsus Belediyesi yetkilileri ve İlgili müze müdürlükleri ile görüşüldü. Yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde söz konusu Kızlar Kulesi isimli tarihi yerin 27/05/2010 tarihinde 1. Derece tarihi miras kaydına alındığı öğrenilmiş olup, söz konusu yerin tarihi ve kültürel mirasa kazandırıldığı kanaatine varılmıştır. Gerekli tanıtım ve çalışmaların yapılması için ilgili kurumlara kararın gönderilmesine , Kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, Komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Karar 68
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Meclis Üyelerinden Abdulcelil SAK’ın meclis üyeliğinin görüşülmesi ile ilgili teklif okundu. Teklifte aynen ; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01/11/2017 tarih ve E.1847 sayılı yazılarında “ Belediyemiz Meclis Üyesi Abdulcelil SAK’ın toplantılara üst üste 3 defadan fazla katılamadığından Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin Madde9?A-(Ek:RG-27/11/2014-29188) de “ Meclis üyeliği ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi Belediye Başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur. Özürsüz ve izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir” denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar bu konuyu daha önce meclis üyeliğinin devamı kararında konuşmuştuk ve karar almıştık. Önceki alınan kararımızın aynı şekli ile kabulünü Abdulcelil SAK ‘ın meclis üyeliğinin devam etmesini , teklifin geldiği müdürlüğüne iadesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde (11 oy olumlu 2 red oyu ile) oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
Karar 69
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planının görüşülmesi ve onaylanması ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Karar 70
Gündem dışı gündeme alınan madde gereği; Belediyemiz Meclis Üyesi Rifat KÖROĞLU ‘nun Azerbaycan Cumhuriyeti Cebrayıl Vilayeti ile Karaisalı Belediye Başkanlığımız arasında Kardeş Şehir ilan edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi. Teklifte aynan “Belediyemiz Başkanlık Makamının ; Belediyemizce ekonomik işbirliğin güçlendirilmesi, hemşehrilerimizin istek ve ihtiyaçlarını yerin getirme çabamız içerisinde şehirlerimiz ve hemşehrilerimiz arasındaki karşılıklı ilişkiyi artırmak, şehirlerimiz arasındaki bağı güçlendirmek , aramızdaki diyaloğu geliştirmek , karşılıklı deneyim alışverişlerinde bulunmak , sorumluluk alanımıza giren ve birlikte gelişmemize katkı sağlayacak olan tüm konularda ortak faaliyetlerde bulunmak, hemşehrilerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve desteklemek üzere konukseverlik kurallarına uygun olarak farklılıklarımıza saygı göstermek güven ortamı içerisinde ve dayanışma ruhuyla davranarak hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin karşılıklı ilişkilerimize katılma olanağını güvence altına alarak özgürlük , demokrasi , ve hukukun üstünlüğü evrensel kurallarına ve ülkelerimiz arasındaki süregelen ilişkilere uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Cebrayıl Vilayeti ile Karaisalı İlçemizin Kardeş Şehir olunması için yazımızın meclisimize havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Başkan söz aldı. Arkadaşlar teklifin geldiği gibi kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Dedi. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Karar 71
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonu Başkanlığında Müşterek Komisyonunun 1/1000 Ölçekli İmar Planı İle ilgili 15/11/2017 Tarih ve 4 Nolu Komisyon Raporunun Görüşürülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 06/11/2017 tarih ve 69 sayılı kararı ile havale edilen Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/08/2017 tarih ve 317 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Karaisalı İlçesi Nazım İmar Planına uygun olarak Belediye Başkanlığımızca 3194 İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planını görüşmek ve değerlendirme üzere komisyonumuz 07-08-09-10-13-14-15/11/2017 tarihlerinde toplanmış olup, yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, raporumuzun Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca oylamaya sunuldu. Yapılan Oylama neticesinde oy çokluğu ile (13 Kabul oyu, 1 red oyu kullanılmıştır.) kabulüne karar verildi.

Yorum Kapalıdır.