Eylül 2017 Meclis Kararları

KARAR 56
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/09/2017 tarih ve E.1302 sayılı yazılarında “ Belediyemiz Meclis ÜYESİ Abdulcelil SAK’ın toplantılara üst üste 3 defadan fazla katılamadığından dolayı Belediyemiz Meclisince kendisinden savunma istenilmesi için daha önce 01/08/2017 tarihli Meclis Toplantısında görüşülmüştü. Belediyemizce kendisine savunma vermesi için tebligat yapılmış olup, tebligat adresinde bulunamamış, dairemize vermiş olduğu telefon numarasından aranmış ama ulaşılamamıştır. Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin Madde9?A-(Ek:RG-27/11/2014-29188) de “ Meclis üyeliği ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi Belediye Başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur. Özürsüz ve izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir” denilmekte olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu Üyelerden Mustafa DURAK söz aldı. Arkadaşlar Meclis Üyesi Abdulcelil SAK‘ın meclis üyeliğinin devam ettirilmesini teklif ediyorum. Dedi. Mustafa DURAK ‘ın teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Belediyemiz Meclis Üyesi Abdulcelil SAK’ın Meclis üyeliğinin devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.