Mayıs 2017 Meclis Kararları

KARAR 42
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/04/2017 tarih ve 351 sayılı yazılarında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2016 yılı kesin hesapları 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/a maddesi uyarınca Belediyemiz Encümeninin 27/04/2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddesi gereği hükümlerince Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi hususunda havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar 2016 yılı kesin hesaplarımızın incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığında Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 43
Gündemde bulunan madde gereği: Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/04/2017 tarih ve 347 sayılı yazılarında ; İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı tarafından çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 22 MAYIS 2016 Tarihli 29719 sayılı R.G. de yayımlanmıştır. Belediyemiz C-7 grubunda olup, daha önce kurulması zorunlu müdürlükler hariç diğer müdürlük sayısı 8 iken bu yönetmelik gereğince 9 ‘a yükselmiştir. Belediyemizce ilçemiz halkına ve dışarıdan gelen misafirlerimize daha kaliteli ve sağlıklı hizmet verebilmemiz amacıyla Belediyemiz Norm Kadrosuna Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hususunda, Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan Oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 44
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/04/2017 tarih ve 353 sayılı yazılarında , Belediyemiz Sınırları içerisinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescil edilen tabiat ve kültür varlıklarının bakım, onarım , restorasyon ve diğer çalışmalar ile ilgili yapılacak olan işlemler için protokol yapmaya Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi için Belediyemiz Meclisince karar alınması ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Osman KURDAK söz aldı. Arkadaşlar teklifin İmar Şehircilik Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Başka söz isteyen olmayınca teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 45
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/04/2017 tarih ve 350 sayılı yazılarında Belediyemiz Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 34 sayılı kararı ile Köpekli Sokak ismi Dokuzoluk olarak değiştirilmişti. Ancak Karaisalı Kaymakamlık Makamı’nın 20/04/2017 tarih ve E-518 sayılı yazıları ile sokak isim değişikliğinin 5216 Sayılı Büyükşehir Kanununun 7. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesince yapılacağı bildirilmiş olup, Belediyemiz Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 34 sayılı kararının iptal edilmesi hususunda Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Saadettin ASLAN söz alarak Arkadaşlar teklifin kabulünü ve söz konusu sokak isim değişikliğinin Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülmek üzere teklif edilmesini oylarınıza sunuyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde telifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 46
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 03/05/2017 Tarih ve 12 Nolu 2016 Yılı Kesin Hesapları ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi. Komisyon Raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonu Belediyemizce hazırlanan 2016 yılı kesin Hesaplarını görüşmek üzere 03/05/2017 tarihinde saat 11,00 ‘da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplandı. 5393 saylı Belediye Kanununun 64. maddesi uyarınca hazırlanan Belediyemiz 2016 yılı Kesin Hesapları maddeler halinde tek tek okunarak yapılan inceleme neticesinde , 2016 Kesin Hesaplarının 27/04/2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile görüşüldüğü, 2016 yılı bütçesinin 16.600.000,00-TL olduğu , 2016 yılı net geliri 13.365.630,76-TL olup, gerçekleşme oranı % 80,51 gider hesabı 16.008.360,09-TL olup, gerçekleşme oranı %96,43 olduğu ,gelirin gideri karşılama oranı % 83,49 olduğu incelenmiş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Meclis Başkanı Saadettin ASLAN tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 47
Gündemde bulunan madde gereği ;Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 03/05/2017 Tarih ve 13 Nolu Belediyemiz Norm Kadrosuna Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kadrosunun İhdası ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ; Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonu Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünce teklif edilen Belediyemiz Norm Kadrosuna Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kadrosu ihdas edilmesi ile ilgili maddeyi görüşmek üzere 03/05/2017 tarihinde saat 14,00 ‘da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplandı. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/04/2017 tarih ve 347 sayılı yazıları ekinde sunulan kadro ihdası ile ilgili belgeler komisyonumuzca incelendi. 22.05.2016 Tarih ve 29719 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli idare Brl. Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmelik ve ekinde bulunan cetvellere istinaden Belediyemizin C-7 grubunda bulunduğu , kurulması zorunlu müdürlükler haricinde kurulacak olan müdür kadro sayısının 9 ‘a yükseldiği görülmüştür. Belediyemiz Norm Kadrosuna Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürü Kadrosunun ihdas edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Meclis Başkanı Saadettin ASLAN oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 48
Gündemde bulunan madde gereği ;Belediyemiz İmar , Şehircilik ve Müşterek Komisyonunun 04/05/2017 tarih ve 2 nolu , Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a Protokol Yetkisi verilmesi ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/04/2017 tarih ve 353 sayılı yazılarında , Belediyemiz Sınırları içerisinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescil edilen tabiat ve kültür varlıklarının bakım, onarım , restorasyon ve diğer çalışmalar ile ilgili yapılacak olan işlemler için protokol yapmaya Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi teklifi görüşülmek üzere komisyonumuz 04/05/2017 tarihinde saat 10:00 ‘da toplandı. Belediyemiz Sınırları içerisinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescil edilen tabiat ve kültür varlıklarının bakım, onarım , restorasyon ve diğer çalışmalar ile ilgili yapılacak olan işlemler için ilgili kurumlar ile protokol yapmaya Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesine , komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Meclis Başkanı Saadettin ASLAN tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oymama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.