Aralık 2016 Meclis Kararları

KARAR 75
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlğünün 25/11/2016 tarih ve 606 sayılı yazılarında Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 24. maddesi gereğince Belediyemizde 2017 yılı içerisinde çalıştırılacak olan geçici işçilere ait vize alınması için gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ederim. denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup,olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 76
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Yazı İŞleri Müdürlüğünün 28/11/2016 tarih ve 609 sayılı yazılarında İlçemize geldiği günden bu yana gece gündüz hizmet veren Karaisalı Kaymakam’ı Sayın Mehmet TUNÇ Bey’e yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/r maddesi gereğince Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi için Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar söz konusu verilecek olan Fahri Hemşehrilik Belgesinin ilçemize geçmişte hizmet veren diğer Kaymakamlara ve belirlenecek kişilere toplu olarak verilmek üzere , teklifin geldiği müdürlüğüne iade edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde tekifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 77
Gündemde bulunan madde gereği; Karaisalı Belediyesi olarak Çukurova Kalkınma Ajansına sunduğumuz ve sunacak olduğumuz Varda (Alman) Köprüsü çevresinde yapılacak olan Turizme yönelik çalışmalarla ilgili Doğrudan Faaliyet Desteği ve diğer destekler için Proje sunmaya, kabulü halinde Belediyemizi temsile , ilzama ve sözleşme ve faaliyet belgelerini imzalamaya Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’nın yetkilendirilmesi için Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne Belediyemizce Çukurova Kalkınma Ajansına sunduğumuz ve sunacak olduğumuz Varda (Alman) Köprüsü çevresinde yapılacak olan Turizme yönelik çalışmalarla ilgili Doğrudan Faaliyet Desteği ve diğer destekler için Proje sunmaya, kabulü halinde Belediyemizi temsile , ilzama ve sözleşme ve faaliyet belgelerini imzalamaya Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’nın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 78
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonunun 05/12/2016 tarih ve 17 nolu 2017 yılında çalıştırılacak olan geçici işçilere ait vize ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporu okundu. Komisyon raporunda aynen “ Karaisalı Belediye Meclisinin 02/12/2016 tarih ve 75 sayılı kararı ile Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilen Belediye Başkanlığımızca 2017 yılı içerisinde çalıştırılacak olan geçici işçilerin belirlenmesi ile ilgili madde komisyonumuzca görüşülmek üzere 05/12/2016 tarihinde saat 11:00 ‘da toplandı ve görüşmeye başlanıldı. Komisyonumuzca görüşülme neticesinde Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Denilmekte olup, ilgili yönetmelik gereğince yapılan hesaplama neticesinde Belediyemizde 166 adet memur kadrosu bulunduğundan 166×20/100= 34 34×12=408 adam/ay yapmakta olduğu hesaplanmış olup, komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda 2017 yılında belediyemizde çalıştırılacak olan geçici işçilerin 34×12=408 adam/ay olarak vize verilmesine oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu.Okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 78
Gündemde bulunan madde gereği: Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/11/2016 tarih ve 200 sayılı yazılarında 2016 yılı bütçesinde yer alan harcama kalemlerinden 635.000-TL (ALTIYÜZOTUZBEŞBİNTÜRKLİRASI) bütçe aktarımı ile ilgili tablo tanzim edilerek yazımız ekinde sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye kanununun 18/b maddesi uyarınca bütçe aktarma işlemlerinin yapılması için Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Teklif oylamaya sunuldu, Yapılan oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.