Temmuz 2016 Meclis Kararları

KARAR 52
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 09/06/2016 tarih ve 666 sayılı yazıları ekinde gönderilen Karaisalı ilçesi Demirçit Mahallesi 48,49,126 ve 127 no lu parseller için hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi ve onaylanması ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi. Teklifte aynen “ Adana İli Karaisalı İlçesi Demirçit mahallesi 48,49,126,127 no lu parseller için hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliğine ait teklif Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.02.2016 Tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak Demirçit Mahallesi 48,49,126,127 no lu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.1/1000 ölçekli uygulama imar planının Belediyemiz Meclisinde görüşülüp karar alınması hususunda; gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar gündem maddesinin İmar ve Şehircilik Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyona havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 53
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 30/06/2016 tarih ve 724 sayılı yazıları ile Karaisalı ilçesi Nergizlik Mahallesi 228 ve 229 nolu parseller için hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi ve onaylanması ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi. Teklifte aynen “Adana İli Karaisalı İlçesi Nergizlik mahallesi 228 ve 229 parsellerde GES ( Güneş enerjisi Santrali) için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisince 11.06.2015 Tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar alınması hususunda gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar gündem maddesinin İmar ve Şehircilik Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyona havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 54
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 11/07/2016 tarih ve 727 sayılı yazılarında “Karaisalı ilçesi Kuzgun Mahallesi 281 ada 4 parsel için hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı müzekkere ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu.
Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar gündem maddesinin İmar ve Şehircilik Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyona havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi
KARAR 55
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonunun Karaisalı ilçesi Demirçit Mahallesi 48,49,126 ve 127 nolu parseller için hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Raporda aynen” Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonu, Belediyemiz Meclisinin 11/07/2016 tarih ve 52 sayılı Kararı ile komisyonumuza havale edilen ; Karaisalı ilçesi Demirçit mahallesi sınırları içerisinde 48,49,126,127 parsellere ait 1/1000 ölçekli imar planının görüşülmesi için komisyonumuz 12-13-14/07/2016 tarihlerinde toplanmış olup;
Belediyemiz, Demirçit mahallesi sınırları içerisinde , N34-d-01-c ve N34-d-01-d 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan paftaları ve N33-c-05-c-2-c , N34-d-01-d-1-d, N34-d-01-d-1-c, N18-b-11-c-4-b, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında bulunan 0 ada 48,49,126,127 parsellerin Güneş Enerjisi elektrik üretim santrali olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığı tespit edilmiştir.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2016 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre incelenmiş olup, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (GES) olarak tesis edilmesi. Bu parsellerin kuzey bölümünde 150-1150 mt mesafeler arasında maden ocağı ruhsatı olduğundan maden ocağının çalışmasını göz önüne alınarak herhangi bir itirazın yapılmaması koşulu ile imar komisyonumuzca uygun görüşülmüştür.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 56
Gündemde bulunan madde gereği ;Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14/07/2016 tarih ve 113 saylı yazılarında Belediyemiz Akaryakıt İstasyonuna LPG (otogaz) alımında kullanılmak üzere 50.000-TL (ELLİBİNTÜRKLİRASI) lik teminat mektubu alınması ve Belediye Başkanı Saadettin ASLAN a yetki verilmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Cumali IŞIL söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabulünü teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Belediyemiz Akaryakıt İstasyonuna LPG (otogaz) alımında kullanılmak üzere 50.000-TL (ELLİBİNTÜRKLİRASI) lik teminat mektubu alınması ve Belediye Başkanı Saadettin ASLAN a yetki verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 57
Gündem dışı gündeme alınan madde gereği; Belediye Başkan Yardımcısı Recep AK’ın gündem dışı vermiş olduğu teklifi Belediyemiz Meclis Katibi Hasan KÖYLÜ tarafından okundu. Teklifte aynen “ 07/01/2016 tarih ve 2016-23 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet lastik tekerlekli kazıcı yükleyici ile ataşmanları, 1 adet paletli ekskavatör ile ataşmanları, 1 adet arazöz, 3 adet hidrolik kırıcı , 1 adet çok amaçlı küçük silindir, 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 2 adet mobil yol süpürgesi alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması , krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ı yetkilendirilmiştir. denilmekte iken , Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere başka araçlara da ihtiyaç duyulduğundan 07/01/2016 tarih ve 2016-23 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek 1 adet hidrolik kırıcı, 1 adet çok amaclı silindir, 1 adet mobil yol süpürge aracı, 1 adet kompresör, alımından vazgeçilmiş olup, bunların yerine , 1 adet damperli kamyon, 1 adet arazöz, 2 adet çift kabinli pikap, 1 adet çift kabin kamyonet, 2 adet camlı koltuklu kamyonet alınması ayrıca 2 adet lastik tekerlekli kazıcı yükleyici ve ataşmanları , 1 adet paletli ekskavatör ile ataşmanları ,1 adet paletli ekskavatör hidrolik kırıcı, 1 adet kazıcı yükleyici iş makinesi hidrolik kırıcısı, 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet mobil yol süpürgesinin İller Bankası tarafından Belediye Başkanlığımıza verilecek olan krediyi aşmamak kaydı ile yeniden Meclis kararı alınması hususunda gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Rifat KÖROĞLU söz aldı. Teklifin Müdürlüğünden geldiği gibi , Başkanlığından geldiği gibi kabul edilmesini, 1 adet damperli kamyon, 1 adet arazöz, 2 adet çift kabinli pikap, 1 adet çift kabin kamyonet, 2 adet camlı koltuklu kamyonet , 2 adet lastik tekerlekli kazıcı yükleyici ve ataşmanları , 1 adet paletli ekskavatör ile ataşmanları ,1 adet paletli ekskavatör hidrolik kırıcı, 1 adet kazıcı yükleyici iş makinesi hidrolik kırıcısı, 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet mobil yol süpürgesinin İller Bankası tarafından Belediye Başkanlığımıza verilecek olan krediyi aşmamak kaydı ile satın alınmasına ,
07/01/2016 tarih ve 23 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine,
Satın alıncak olan araç ve iş makineleri için krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ın yetkilendirilmesini teklif ediyorum. Dedi. Oylama yapıldı. Teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.