Mayıs 2016 Meclis Kararları

KARAR 39
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemizce hazırlanan 2015 yılı Kesin Hesaplarının görüşülmesine geçildi. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar hazırlanan 2015 yılı kesin hesaplarının görüşülmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığında Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 40
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünün 29/04/2016 Tarih ve 50 Saylı yazılarında; Belediyemiz norm kadrosunda bulunan Sosyal işler müdürlüğünü kaldırılarak yerine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kurulması ile ilgili teklifi okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 41
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2016 tarih ve 95 sayılı yazılarında ; 15/03/2016 tarihinde askıya çıkarılan ve 15/04/2016 tarihinde askıdan indirilen Belediyemizce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ekli dosyada sunulmuş olup, Beldeiyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin İmar ve Şehircilik komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 42
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğünün 29/04/2016 tarih ve 58 sayılı yazılarında Belediyemize ait toplantı ve düğün salonu ücretleri ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ek 6. Maddesinde gösterilen bina inşaat harçlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili telifin görüşülmesine geçildi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada teklifin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 43
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 2015 Yılı Kesin Hesapları ile ilgili 04/05/2016 tarih ve 11 nolu Komisyon Raporunun görüşüllmesine geçildi. Komisyon raporunda ; Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonu Belediyemizce hazırlanan 2015 yılı kesin Hesaplarını görüşmek üzere 04/05/2016 tarihinde saat 11,00 ‘da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplandı. 5393 saylı Belediye Kanununun 64. maddesi uyarınca hazırlanan Belediyemiz 2015 yılı Kesin Hesapları maddeler halinde tek tek okunarak yapılan inceleme neticesinde 2015 yılı bütçesinin 12.500.000,00-TL olduğu , 12.360.000,00-TL sinin kullanıldığı görülmekte 6360 Sayılı Kanun gereği mevcut bütçenin bundan dolayı yetmeyeceği göz önünde tutularak Belediyemiz Meclisinin 08/10/2015 tarih ve 77 nolu kararı ile 3.500.000,00-TL ek bütçe yapılarak 16.000.000,00-TL olarak yeniden belirlendiği görülmüştür. 2015 yılı net geliri 12.582.330,09-TL olup, gerçekleşme oranı % 78,64 gider hesabı 15.351.773,93-TL olup, gerçekleşme oranı %95,94 olduğu ,gelirin gideri karşılama oranı % 81,96 olduğu incelenmiş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.denilmekte olup, okunan rapor hakında söz isteyen olup, olmadığı sorudu. Söz isteyen olmayınca oylama yapıldı. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabulüne karar verildi.
KARAR 44
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 2016 Yılı fiyat tarifelerinde düğün ve toplantı salonu ile bazı imar harçlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili 04/05/2016 tarih ve 12 nolu Komisyon Raporunun görüşüllmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ; Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğünün 29/04/2016 tarih ve 58 sayılı yazılarında Belediyemize ait toplantı ve düğün salonu ücretleri ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ek 6. Maddesinde gösterilen bina inşaat harçlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili telifin görüşülmesine geçildi. Komisyonumuzca yapılan görüşmeler neticesinde Belediyemize ait toplantı ve düğün salonu ücretlerinin 2015 yılında hazırlanan ve 2016 yılı fiyat tarifelerinde belirlenen ücretlerin aynen kalmasına 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ek 6. Maddesinde gösterilen bina inşaat harçlarının ise aşağıda tablolar halinde çıkarılan ücretlerden alınarak 2016 yılı fiyat tarifesine eklenmesine , komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi
KARAR 45
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İmar Bayındırlık ve Müşterek Komisyonunun 05/05/2016 tarih ve 3 nolu komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen; Belediyemiz İmar Bayındırlık ve Müşterek Komisyonu, Belediyemiz Meclisinin 03/05/2016 tarih ve 41 sayılı Kararı ile komisyonumuza havale edilen ; Belediyemizce yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itiraz dilekçelerini görüşmek üzere 05/05/2016 tarihinde saat 08:00 da toplandı. Tek tek ad okunarak itiraz dilekçelerinin görüşülmesine geçildi.

Cavit NAMDAR’ın 27.04.2016 Tarihli Cavit Namdarın dilekçesinde belirtiği 439 ada 7 parselin planda 20 metrelik yola cephesi bulunmadığından ve 15.03.2016-15.04.2016 tarihleri arasında Belediye Başkanlığımızca askıya Çıkarılan 1/ 1000 Ölçekli uygulama İmar planına yaptığı itiraz askı süresinden sonra yapıldığından, dilekçeli talebinin reddine,oy birliği ile karar verilmişir.

Ayşe KÖYLÜ’nün 18.04.2016 Tarihli Ayşe KÖYLÜ’nün dilekçesinde belirtiği 473 ada 22 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 20 metrelik yola cephesi bulunmadığından ve 15.03.2016-15.04.2016 tarihleri arasında Belediye Başkanlığımızca askıya Çıkarılan 1/ 1000 Ölçekli uygulama imar planına yaptığı itiraz askı süresinden sonra yapıldığından, 05.05.2016 tarihinde yapılan imar komisyonunda görüşülerek dilekçeli talebinin reddine,oy birliği ile karar verilmişir.

Babacan DURAK’ın 12.04.2016 Tarihli Babacan DURAK’ın dilekçesinde belirttiği 25 ada 6 ve 8 parseller planda sanayi alanı olarak işlenmiş olup ve 24 metrelik yola cephesi bulunduğundan ve daha önce alınmış olan meclis kararına uygun olarak plan üzerinde düzeltilerek emsallerine göre değiştirilip 1/ 1000 Ölçekli uygulama imar planında 2 kattan 5 kata çıkarılması hakkında 05.05.2016 tarihinde yapılan imar komisyonunda görüşülerek dilekçeli talebinin kabulüne oy birliği ile karar verilmişir.

Özaslanlar Tarım ‘ın 04.04.2016 Tarihli Özaslanlar Tarim ve Orman Ürn. Zirai. İlaç Tur. Nak. Kut.Otom. San.ve Tic Ltd. Şti. dilekçesinde beliryilen Adana İli Karaisalı İlçesinde 15.03.2015 Tarihinde Askıya Çıkarılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planında Cumhuriyet Caddesinin yol Genişliği 24 Metreden 30 Metreye Çıkarılmıştır Mevcut yolda Cephesi Bulunan 258 ada 17 Parselin Deriniliği Azalmakta Olup yol Genişliğinin tekrardan 24 Metreye düşürülmesini ve planda Belediye hizmet alanı olarak görülmektedir aynı ada içerisinde cumhuriyet caddesine cephesi olan parsellerin ticaret+konut olarak plana işlenmiştir ayrıca 258 ada 18 parselde Belediye hizmet alanı olarak işlenmiş olup şahsıma ait parsellerin emsallerine göre planda değişiklik yapılmasına ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli nazım imar planının konusu olduğundan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında yapılacak olan revizyonla düzeltilerek tekrardan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılarak düzeltilmesi gerektiğinden 05.05.2016 tarihinde yapılan imar komisyonunda görüşülerek dilekçeli talebinin reddine,oy birliği ile karar verilmiştir.

Emrah COŞKUN’un 04.04.2016 Tarihli Emrah COŞKUN dilekçesinde belirtiği 441 ada 5 parselin 1/1000 Ölçekli uygulama İmar planında 20 metrelik yola cephesi bulunduğundan ve daha önce alınmış olan meclis kararına uygun olarak plan üzerinde düzeltilerek emsallerine göre değiştirilerek 1/ 1000 Ölçekli uygulama imar planında 5 kata çıkarılması hakkında 05.05.2016 tarihinde yapılan imar komisyonunda görüşülerek dilekçeli talebinin kabulüne,oy birliği ile karar verilmiştir.

Resul KAPLAN’ın 18.04.2016 Tarihli Resul KAPLAN’nın dilekçesinde belirttiği Adana İli Karaisalı İlçesinde 15.03.2015 tarihinde askıya çıkarılan 1/1000 lik uygulama imar planında Cumhuriyet Caddesinin yol genişliği 24 metreden 30 metreye çıkarılmıştır mevcut yolda uygulama görmüş parsellerin bulunmasından dolayı kamulaştırma alanı arttığından planda öngörülen yolun tekrardan 24 metreye çekilmesini ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planın ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasında uyuşumsuz olan donatı alanlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hale getirilmesi, yol yeşil alan ve belediye hizmet alanları yol terkleri ve yoldan ihdas yapılmış kısımlarım tekrardan düzeltilerek ilana çıkarılmasına ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli nazım imar planının konusu olduğundan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında yapılacak olan revizyonla düzeltilerek tekrardan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılarak düzeltilmesi gerektiğinden 05.05.2016 tarihinde yapılan imar komisyonunda görüşülerek dilekçeli talebinin reddine,oy birliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Geçioğlu ve Müş. Vekili Avk. Fadime Geçioğlu ‘nun dilekçeli talebi okundu. Dilekçesinde ; Karaisalı İlçesi Selampınar Mahallesi 228 ada 16-17-18-19-20-21 ve 22 parsel numaralı taşınmazlar, 230 ada 4 parsel numaralı taşınmaz, 231 ada 1-2-4-5-6-7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlar, 233 ada 10-11-12 ve 13 parsel numaralı taşınmazlar ile 234 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların malikleriyiz.
Belediyenizce askıya çıkan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında;
228 ada numaralı İmar adasının, Taban Alanı Katsayısı (TASK) = 0.30, Emsal (Yoğunluk) = 1.50 ve Ayrık Nizam, 5 Kat Ticaret alanı olarak planlandığı görülmektedir. 228 adanın, ana Yollardan Cephesinin bulunmaması, bulvara ikinci ada olması sebebiyle buranın Ticaret Alanı olarak Planlanması tarafımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeplerden dolayı 228 adanın sadece Ticaret Alanı değil, Konut ve Ticaret Alanı olarak planlanması,
230 ada Ayrık Nizam, 4 Kat Konut Alanı ve Resmi Kurum Alanı olarak, 231 ada Taban Alanı Katsayısı (TASK) = 0.30, Emsal (Yoğunluk) = 1.20 ve Ayrık Nizam, 4 Kat Konut alanı olarak, 234 ada Taban Alanı Katsayısı (TASK) = 0.30, Emsal (Yoğunluk) = 1.20 ve Ayrık Nizam, 4 Kat Konut alanı ve Resmi Kurum Alanı olarak ve 233 ada Ayrık Nizam, 4 Kat Konut Alanı olarak planlandığı görülmektedir.
Söz konusu İmar adalarının, Karaisalı İlçe Merkezinde olması, Resmi Kurum alanlarına yakınlığı, İlçe merkezinde bulunan Konut ihtiyacının karşılanması ve İlçemize daha Kaliteli ve daha Ucuz Konut üretilmesi amacıyla;
228 ada numaralı imar adasının Emsal (Yoğunluk) = 1.60, Hmax=21.50 Konut ve Ticaret Alanı olarak planlanması, 230 ada, 231 ada, 233 ada ve 234 ada numaralı İmar adalarının Emsal (Yoğunluk) = 1.60, Hmax=21.50 Konut Alanı olarak planlanması hususu ve 234 ada nolu İmar adasında bulunan parsellerimizin, Belediyenizce yapılan İmar Düzenlemesi neticesinde üçgen şeklinde parseller oluşturulmasından dolayı parseller üzerindeki tasarrufumuzun kısıtlanması sebebiyle; 234 ada numaralı İmar Adasında bulunan parsellerimiz İle 233 ada numaralı İmar adasının birleştirilmesi ve parsellerimiz üzerinde tasarrufta bulunmamızı sağlayacak imar parselleri haline getirilmesine ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli nazım imar planının konusu olduğundan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında yapılacak olan revizyonla düzeltilerek tekrardan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılarak düzeltilmesi gerektiğinden 05.05.2016 tarihinde yapılan imar komisyonunda görüşülerek dilekçeli talebinin reddine, oy birliği ile karar verilmiştir.
Sonuç olarak itiraz dilekçelerine alınan kararlar yukarıda açıklanmış olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı sorudu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklifi ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 46
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13/05/2016 tarih ve 68 sayılı yazılarında ; Belediyemiz sorumluluk sahasında , Kıralan Mahallesi sınırları içerisinde , Varda Köprüsü mevkiinde bulunan C tipi Mesire yerinin Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğünce 29 yıllığına kiraya verileceğinden Belediyemiz akaryakıt istasyonu işletmesinin bütçesine dahil edilmek üzere söz konusu işletmenin Belediyemizce kiralanması için her türlü evrakları imzalamaya , ihalelere katılmaya, sözleşme yapmaya ve sonuçlandırmaya Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi için Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Yapılan Varda köprüsü mesire yeri 1 1-5 yıldır boş duruyor. Gönül isterdi ki Belediye Başkanlığı olarak bu konu için birlikte bir istişare edilse idi. Daha iyi olurdu. Bu ihaleye bir çok şirketler işletmeler girecek . Belediye olarak da bu ihaleye girmek için cesaret gösterdiği için takdir ediyorum. Teklif için şahsım olarak evet vermeyi düşünüyorum. Ancak burada belli bir limit konulmamış. Bu konu hakkında da yarın belediyemizi yüksek bir fiyat vererek sıkıntıya girmesi de yerinde olmaz. Dedi. Başka söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini, kiralanması için 100.000-TL (YÜZBİNTÜRKLİRASI) ye kadar limit konularak söz konusu işletmenin kiralanmasını teklif ediyorum. Dedi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.