Aralık 2015 Meclis Kararları

KARAR 85
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/11/2015 tarih ve 842 sayılı yazılarında 2016 yılı içerisinde çalıştırılacak olan geçici işçilere ait vize teklifinin görüşülmesine geçildi. Teklifte aynen” Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince Belediyemizde 2016 yılı içerisinde çalıştırılacak olan geçici işçilere ait vize alınması için gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşmek üzere havale edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 86
Gündemde Bulunan Madde Gereği; Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Bayır Bucak Türkleri’ne yapılacak olan ayni ve nakti yardım ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi. 27/11/2015 tarih ve 840 sayılı yazılarında “Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak Suriye ve Irak Sınırları içerisinde saldırı ve zulüm altında bulunan Türkmen Kardeşlerimiz için 05/12/2015- 01/09/2015 tarihleri arasında Cumhuriyet Caddesi Beldiye Aile Çay Bahçesinde ayni yardım toplama kampanyası (Battaniye, yatak, yorgan, kıyafet, ayakkabı, gıda, ilaç, su, vb. ) düzenlenmesi için gerekli olurların verilmesi ve yardım toplama kampanyası için Belediyemizden bir personel görevlendirilmesi ayrıca maddi yardım yapılabilmesi amacıyla Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi hususunda evrakın Meclise havalesini arz ederim. denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Meclis Üyelerinde Abdullah SAKARYA söz aldı. Benim teklifim Belediyemizce 10.000 TL ye kadar nakti yardım yapılmasına ayrıca ayni ve nakti yardım toplanmasına , yapılacak olan yardım için Belediye Başkanı Saaddettin ASLAN’a yetki verilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 87
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütce ve Müşterek Komisyonunun 2016 yılı içerisinde çalıştırılacak olan geçici işçilere ait komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen ; Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı’nda Müşterek Komisyonu Belediyemiz Meclisinin 01/12/2015 tarih ve 85 Sayılı kararı ile komisyona havale olunan Belediyemizde 2016 yılı içerisinde çalıştırılacak olan geçici işçilere ait teklifin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme neticesinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/11/2015 tarih ve 842 sayılı yazılarında 2016 yılı içerisinde çalıştırılacak olan geçici işçilere ait vize teklifinde aynen Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince Belediyemizde 2016 yılı içerisinde çalıştırılacak olan geçici işçilere ait vize alınması için gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ederim. Denilmekte olup, Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda Belediyemizin iş yoğunluğu ve sahamızın geniş olduğundan Belediyemiz işlerinin aksamaması, sağlık ve hızlı hizmet verilebilmesi amacıyla 2016 yılı içerisinde çalıştırılacak olan geçici işçi sayısının 60 kişi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. ” denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 88
Gündemde Bulunan Madde Gereği; Belediyemiz Tarım Orman ve Mahalle Komisyonunu Başkanlığında Müşterek Komisyonunun Belediyemizce satılacak taşınır ve taşınmaz Malların satışlarına ait Kamisyon Raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen ” Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait atıl durumda bulunan ve ekonomik getirisi bulunmayan ekli listede yazılı taşınır ve taşınmaz malların belediye başkanlığımıza gelir getirmek amacıyla 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesi uyarınca satış kararı alınması ile ilgili teklifi ile Meclise sunulan ve Belediyemiz Meclisinin 04/11/2015 tarih ve 82 sayılı kararı ile komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait atıl durumda olan taşınır ve taşınmaz malların satış işlemleri ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme ve değerlendirme neticesinde Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların satılmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. ” denilmekte olup, komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 89
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 03/12/2015 tarih ve 849 saylı yazılarında İlçemiz Bekirli Mahallesi sakinlerinden Ali MECLİS’in Bekirli Mahallesi Kemer Mevkiinde bulunan 701 parsel numaralı 6700 m2 de 1/2 hisseli bağ cinsli taşınmazın Belediye Başkanlığımıza mezarlık olarak bağışlamak istediği dilekçeli talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi gereğince Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere havale edilmesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz İmar ve Bayındırlık komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.