Ekim 2023 Meclis Kararları

KARAR 58
Belediye Başkanlığımız Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/09/2023 tarih ve 10664 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye Başkanlığımız 2024 yılı bütçesi gelir ve gider tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/n maddesi gereğince Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini; Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup okunan teklif hakkında üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 59
Belediye Başkanlığımız Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/09/2023 tarih ve 10665 sayılı yazıları ile gündeme alınan ; Mali Hizmetler Müdürlüğünce 2024 yılı fiyat tarifesi hazırlanmış olup yazımız ekinde sunulmuştur. Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini; Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya konuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 60
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/10/2023 tarih ve 10690 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlçemiz merkezine yönelik yaklaşık 500 hektar alanda Adana Büyükehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında N34N34a22d paftasında yer alan Selampınar Mahallesi 432 ada 16 ve 17 parseller ile 428 ada 1 parsele itiraz olmuştu , Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisisin 11.08.2023 tarih ve 119 sayılı kararı ile itiraz dilekçesi red olmuştur. Söz konusu Selampınar Mahallesi 432 ada 16 ve 17 parseller ve 428 ada 1 parselin Belediyemizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olup, Belediyemiz Meclisince görüşülerek gerekli Meclis Kararı alınmasını ; Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. okunan teklifin İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi
KARAR 61
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun 2024 yılı Bütçesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/09/2023 tarih ve E.10664 sayılı yazıları ekinde komisyonumuza sunulan 2022 yılı Bütçesi gelir ve gider tablosu komisyonumuzca görüşülmek üzere Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda 05/10/2023 tarihinde toplanmış olup, 2024 Yılı Bütçesi gelir ve gider tabloları tek tek incelenerek 180.000.000,00TL ‘lik (YÜZSEKSENMİLYONTÜRKLİRASI) bütçenin uygunluğuna, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 62
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun 2024 yılı Fiyat Tarifesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03/10/2023 tarih ve E.10763 sayılı yazıları ekinde komisyonumuza sunulan 2024 yılı fiyat tarifesi komisyonumuzca görüşülmek üzere Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda 05/10/2024 tarihinde toplanmış olup, 2024 Yılı Fiyat Tarifeleri tek tek görüşülerek aşağıdaki tablolar halinde tarife uygulanmasına, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi

Yorum Kapalıdır.