Eylül 2023 Meclis Kararları

KARAR 54
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/08/2023 tarih ve 10130 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye Başkanlığımız 2023 yılı bütçesi oluşan enflasyondan kaynaklı artışlardan dolayı (akaryakıt giderleri, personel giderleri, taşıt bakım ve onarım giderleri, malzeme alımı giderleri), 2023 yılı bütçesine 45.000.000,00­TL ek bütçe talebimizin Belediyemiz meclisince görüşülmek üzere; Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup teklif için Mustafa EKİCİ söz aldı. Teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 55
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01/09/2023 tarih ve 10237 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye Başkanlığımız petrol istasyonunda akaryakıt alımında kullanılmak üzere daha önce alınan teminat mektubu akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar dolasıyı ile yetersiz gelmektedir. Akaryakıt alımlarında mağdur olmamak ve belediyemiz hizmetlerinin aksamaması amacı ile İller Bankası A.Ş. den 700.000,00­TL tutarında süresiz ek teminat mektubu alınması hususunda Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi hususunda; Gereğini arz ederim. Denilmekte olup Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne, Belediye Başkanlığımız petrol istasyonunda akaryakıt alımında kullanılmak üzere daha önce alınan teminat mektubu akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar dolasıyı ile yetersiz geldiğinden Akaryakıt alımlarında mağdur olmamak ve belediyemiz hizmetlerinin aksamaması amacı ile İller Bankası A.Ş. den 700.000,00­TL (YEDİYÜZBİNTÜRKLİRASI) tutarında süresiz ek teminat mektubu alınması için Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 56
Başkanlık Makamının 05/09/2023 tarih ve 10295 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonun 2023 yılı ek bütçe talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup komisyon raporunda aynen ” 2023 yılı Ek Bütçe teklifi komisyonumuzca tek tek incelenerek görüşülmüş olup, 45.000.000­TL (KIRKBEŞMİLYONTÜRKLİRASI) ek bütçe konulmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 56
Belediye Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 05/09/2023 tarih ve 10282 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye Başkanlığımız norm kadrosunda boş bulunan 5. dereceli 1 adet Sağlık Memuru kadrosunun iptal edilerek yerine 7. dereceli 1 adet Sosyal Çalışmacı kadrosunun ihdas edilmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri 3.madde I fıkrası: Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, maddesine istinaden Belediyemiz Meclisince gerekli kararın alınması hususunda; Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup okunan teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Kapalıdır.