Haziran 2023 Meclis Kararları

KARAR 39
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/05/2023 tarih ve 9203 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 09 Nisan 2023 tarihli ve 32158 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerde ( C ) Grubu Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde Belediye Başkanlığımızın yer aldığı C­7 grubu Belediyelerde “Afet İşleri Müdürlüğü” kurulmasının zorunlu hale gelmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri Madde 18’in l ) bendi : Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmaktadır. 09 Nisan 2023 Tarih ve 32158 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğe ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin ı) bendine istinaden Afet İşleri Müdürlüğü Kurulması için Belediye Meclisimizce gerekli kararın alınması hususunda; Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup üyelerden Cemal DEMİRDAĞ okunan teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 40
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/05/2023 9210 sayılı yazıları ile gündeme alınan ; Belediyemiz 2023 yılı içerisinde emekli olan işçi personellerimizin tazminatlarının ödenmesi ve belediyemiz iş makinalarının taşınması amacıyla kullanılmak üzere lowbed alımı için kredi kullanılması hususunda belediye başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi hususunda; Belediye Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup üyelerden Cemal DEMİRDAĞ teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 41
Belediye Başkanlığımızın 31/05/2023 tarih ve 9240 sayılı yazıları ile Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğü Adana ili Karaisalı ilçesi Kuzgun Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi belirlenmesi ile ilgili yazısı ekte sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince 6 adet bilirkişinin belirlenmesi hususunda Olurlarınızı arz ederim. denilmekte olup üyelerden Cemal DEMİRDAĞ okunan komisyon raporunun İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 42
Belediye Başkanlık Makamının 31/05/2023 tarih ve 9256 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Kıralan Mahallesi, Muhtarı Bekir YILMAZ’ın Kıralan Mahallesinin Hacıkırı mahallesi olarak isim değişikliği ile ilgili dilekçesi yazımız ekinde olup: Belediyemiz Meclisince isim değişikliği yapılması için Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup üyelerden Cemal DEMİRDAĞ okunan teklifin İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif etti, oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 43
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonun Afet İşleri Müdürlüğünün Kurulması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup okunan komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğünün 29/05/2023 tarih ve E.9203 sayılı yazıları; 09 Nisan 2023 tarihli ve 32158 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerde ( C ) Grubu Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde Belediye Başkanlığımızın yer aldığı C­7 grubu Belediyelerde “Afet İşleri Müdürlüğü” kurulmasının zorunlu hale gelmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri Madde 18’in L) bendi: Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmaktadır. 09 Nisan 2023 Tarih ve 32158 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğe ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin L) bendine istinaden Belediyemiz Norm Kadrosunda 2’ci derece Afet İşleri Müdürlüğü Kurulması için ile ilgili teklifi komisyonumuzca görüşülerek uygun bulunmuş olup, teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine, Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Gereği için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
KARAR 44
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonun Borçlanma için Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup okunan komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/05/2023 tarih ve E.9210 sayılı yazılarında Belediyemiz 2023 yılı içerisinde emekli olan 14 işçi personellerimizin toplam 1.467.000­TL (BİRMİLYONDÖRTYÜZALTMIŞYEDİBİNTÜRKLİRASI) tazminatlarının ödenmesi için kredi kullanılması hususunda belediye başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 45
Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen; İlçemiz Kıralan Mahallesi, Muhtarı Bekir YILMAZ’ın Kıralan Mahallesinin Hacıkırı mahallesi olarak isim değişikliği ile ilgili dilekçesi Belediyemiz Meclisince 5393 Sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi gereğince isim değişikliği yapılması için ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşülerek uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine İlçemiz Kıralan Mahallesi, Muhtarı Bekir YILMAZ’ın ve mahalle halkının imzalı dilekçeli taleplerine istinaden Adana ili Karaisalı ilçesi Kıralan Mahallesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesine istinaden Hacıkırı Mahallesi olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 46
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonun Kuzgun Mahallesinde 6 adet Bilirkişi belirlenmesi ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup okunan komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisinin komisyonumuzda görüşülmek üzere havale ettiği; Karaisalı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/05/2023 tarih ve 9240 sayılı yazısı ve Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 30/05/2023 tarih ve 17022752 sayılı yazılarında İstenilen Kuzgun Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro kanunun hükümlerince yapılacak olan Kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere aşağıda İsim, TC kimlik numaraları ve Telefon numaralı yazılı 6 kişinin belirlenmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verili.
KARAR 47
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08/06/2023 tarih ve 9378 sayılı yazıları ile olağanüstü gündeme alınan; Belediye başkanlığımıza ait iş makinalarının taşınması amacıyla kullanılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğünün 08.06.2023 tarih ve 9376 sayılı yazılarına istinaden Belediyemiz araçlarının ve iş makinalarının bakım ve onarımı için 1.000.000,00­TL kredi kullanılması hususunda belediye başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi hususunda; Belediye Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan araç ve iş makinalarının bakım ve onarımında kullanılmak üzere 1.000.000­TL (BİRMİLYONTÜRKLİRASI) kredi kullanılması için Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’ a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Kapalıdır.