Mayıs 2023 Meclis Kararları

KARAR 35
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/04/2023 tarih ve 8889 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye başkanlığımız Belediye kanunu 5393 sayılı Belediye kanunun 64. maddesi gereğince 2022 yılı Kesin Hesapları hazırlanmış yazımız ekinde sunulmuş olup Belediyemiz meclisince görüşülmek üzere havalesi hususunda; Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Üyelerden Cemal DEMİRDAĞ söz aldı. Teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 36
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 02/05/2023 tarih ve 8900 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlçemiz merkezine yönelik yaklaşık 500 hektar alanda Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 20.07.2022 tarih ve 140 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Belediyemizce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olup, Belediyemiz Meclisince görüşülerek gerekli Meclis Kararı alınması hususunda ; Olurlarınıza Arz ederim. Denilmekte olup, üyelerden Cemal DEKMİRDAĞ söz aldı. Teklifin İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 37
Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 2022 yılı Kesin Hesapları ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen; 5393 saylı Belediye Kanununun 64. maddesi uyarınca hazırlanan Belediyemiz 2022 yılı Kesin Hesabı maddeler halinde tek tek okunarak yapılan inceleme neticesinde 2022 yılı bütçesi 75.000.000,00­TL olup, 2022 yılı net geliri 53.498.830,72­TL olup, gerçekleşme oranı %71,33 , gider hesabı 63.480.631,53­TL olup, gerçekleşme oranı % 84,64 olduğu ,Gelirin gideri karşılama oranı % 84,27 olduğu incelenmiş, komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 38
Belediye Başkanlığımızın 02/05/2023 tarih ve 8903 sayılı yazıları ile gündeme alınan ; Belediye Başkanlığımızın ortak olarak girişiminde bulunduğu Pozantı Belediyesi tarafından yürütülen Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme­II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS­II) kapsamında Pozantı Belediyesi tarafından sunulan “Increasing Resilience of Local Authorities for Forest Protection and Wildfires­ Orman Koruma ve Yangınlara Karşı Yerel Yönetimlerin Dayanıklılığını Artırma” başlıklı ve TTGS­II/125 referans numaralı Projeye Kuruluşumuzun eş başvuran olarak katılmasına ve projenin hibe almaya hak kazanması durumunda uygulanmasına karar verilmiş; bahsi geçen Proje kapsamında Kuruluşumuzu temsil ve ilzama, ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.