Şubat 2023 Meclis Kararları

KARAR 16
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/01/2023 tarih ve 7863 sayılı yazıları ile gündeme
alınan; 7433 sayılı devlet memurları kanunu ve bazı kanunlar ile 663 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik
yapılmasına Kanun, 26/01/2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan
Kanun’un 3’üncü maddesinde, İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı
Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak
çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, kurumlarınca atanacakları düzenlenmiştir. Belediye
Başkanlığımız bünyesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası tam zamanlı sözleşmeli personel
olarak Mühendis, Kimyager, Programcı, Tekniker, Mimar, Ekonomist, Eğitmen, Peyzaj Mimarı kadrosunda görev
yapan personellerin kadrolarına atanabilmesi için Belediyemiz norm kadro kütüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunun,
Belediye Meclisinin görev ve yetkileri 3.madde L fıkrası: Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı
kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, maddesine istinaden; 3. Derecede bulunan 1
adet Eğitmen kadrosunun 7. Dereceli Eğitmen Kadrosuna; 1. Derecede bulunan 4 adet Mühendis kadrosunun 7.
Dereceli Mühendis Kadrosuna; 1. Derecede bulunan 1 adet Kimyager kadrosunun 7. Dereceli Kimyager Kadrosuna;
1. Derecede bulunan 1 adet Tekniker kadrosunun 8. Dereceli Tekniker Kadrosuna; 1. Derecede bulunan 1 adet
Mimar kadrosunun 7. Dereceli Mimar Kadrosuna; 1. Derecede bulunan 1 adet Ekonomist kadrosunun 7. Dereceli
Ekonomist Kadrosuna; 1. Derecede bulunan 2 adet Programcı kadrosunun 8. Dereceli Programcı Kadrosuna; 1.
Derecede bulunan 1 adet Peyzaj Mimarı kadrosunun 7. Dereceli Peyzaj Mimarı Kadrosuna; Belediyemiz norm
kadro kütüğünün yukarıda belirtilen şekilde değiştirilmesi için gerekli meclis kararının alınması hususunda;
Olur’larınıza arz ederim. Denilmekte olup , teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Cemal
Demirdağ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere gönderilmesini
teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylanma neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar
verildi.
KARAR 17
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 31/01/2023 tarih ve 7877 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye
Meclisimizce 06/09/2022 tarihli ve 82 nolu meclis kararı ile Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Karapınar
Mahallesi 238 ada 6 parsele yapılacak olan Kapalı Semt Pazarı yapım işi için İller Bankası A.Ş.’den 4.000.000,00
TL (DörtmilyonTürkLirası) borçlanma için Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmiştir. Verilen yetki
ile yapılan başvuru sonucunda İller Bankası 07.11.2022 tarih ve E.45127 sayılı yazıları ile Belediye Başkanlığımıza
4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürkLirası) kredi tahsis etmiştir. Covid­19 salgını, Rusya­Ukrayna savaşı nedeniyle
Dünya genelinde yaşanan tedarik zincirindeki aksaklıklar, hammadde ulaşımdaki zorluklar, petrol fiyatlarındaki
yüksek artışları, bütün dünyayı etkileyen enflasyon artışlarına bağlı olarak küresel piyasadaki artışlardan Ülkemizde
etkilemiş olup; bu nedenlerden dolayı İller Bankası tarafından tahsis edilen kredi ile bahse konu işin
yapılamayacağından ilave olarak İller Bankası A.Ş.’ den 2.500.000,00 TL (İkiMilyonBeşYüzBinTürkLirası) kredi
kullanılması gerekmektedir. Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç,
ücret, v.s. ödemelerin İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile
Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı
kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden
krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile
araç, gereç ve malzemenin , İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası
A.Ş. adına ipotek ve ya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her
türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye , Belediyemiz
mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve
alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.
ye rehin vermeye , İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik
çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.Maddesinde yer alan alan koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla
krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesi hususun da
gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup okunan teklif hakkında söz isteyen olup
olmadığı soruldu. Üyelerden Cemal Demirdağ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda
görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 18
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 31/01/2023 tarih ve 7878 sayılı yazıları ile gündeme alınan ; Belediye Meclisimizce 05/04/2022 tarihli ve 60 nolu meclis kararı ile
Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Karapınar Mahallesi 238 ada 6 parsele yapılacak olan 153,6 kWp Güneş Enerji Santrali ve santralin kurulacağı yüksek çelik sehpanın
kurulumu için İller Bankası A.Ş.’den 4.500.000,00 TL (DörtmilyonBeşYüzBinTürkLirası) borçlanma için Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmiştir. Verilen yetki ile
yapılan başvuru sonucunda İller Bankası 13.06.2022 tarih ve E.22435 sayılı yazıları ile Belediye Başkanlığımıza 2.500.000,00 TL (İkiMilyonBeşYüzBinTürkLirası) kredi tahsis
etmiştir. Kuracağımız Güneş Enerji Santralinin gücü 153,6 kWp den 241.45 kWp ye yükseltildiğinden ve Covid­19 salgını, Rusya­Ukrayna savaşı nedeniyle Dünya genelinde yaşanan
tedarik zincirindeki aksaklıklar, hammadde ulaşımdaki zorluklar, petrol fiyatlarındaki yüksek artışları, bütün dünyayı etkileyen enflasyon artışlarına bağlı olarak küresel piyasadaki
artışlardan Ülkemizde etkilemiş olup; bu nedenlerden dolayı İller Bankası tarafından tahsis edilen kredi ile bahse konu işin yapılamayacağından ilave olarak İller Bankası A.Ş.’ den
2.500.000,00 TL (İkiMilyonBeşYüzBinTürkLirası) kredi kullanılması gerekmektedir. Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret,
v.s. ödemelerin İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan
kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin
ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin , İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği taktirde aynı
şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve ya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve
evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye , Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her
türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye , İller Bankası A.Ş’nin
mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.Maddesinde yer alan alan koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla
krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesi hususun da gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte
olup üyelerden Cemal DEMİRDAĞ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama neticesi teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 19
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun Belediye Norm Kadro Cetveli Değişikliği ile ilgili komisyon
raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup
komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ;Belediyemiz İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğünün 30/01/2023 tarih ve 7863 sayılı yazıarında; 7433 sayılı devlet memurları kanunu ve bazı
kanunlar ile 663 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına Kanun, 26/01/2023 tarih ve 32085 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun’un 3’üncü maddesinde, İl özel idaresi, belediye ve
bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası
çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi
devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,
kurumlarınca atanacakları düzenlenmiştir.
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrası tam zamanlı sözleşmeli personel olarak Mühendis, Kimyager,
Programcı, Tekniker, Mimar, Ekonomist, Eğitmen, Peyzaj Mimarı kadrosunda görev yapan personellerin kadrolarına atanabilmesi için Belediyemiz norm kadro
kütüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunun, Belediye Meclisinin görev ve yetkileri 3.madde L fıkrası: Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı
kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, maddesine istinaden;
3. Derecede bulunan 1 adet Eğitmen kadrosunun 7. Dereceli Eğitmen Kadrosuna;
1. Derecede bulunan 4 adet Mühendis kadrosunun 7. Dereceli Mühendis Kadrosuna;
1. Derecede bulunan 1 adet Kimyager kadrosunun 7. Dereceli Kimyager Kadrosuna;
1. Derecede bulunan 1 adet Tekniker kadrosunun 8. Dereceli Tekniker Kadrosuna;
1. Derecede bulunan 1 adet Mimar kadrosunun 7. Dereceli Mimar Kadrosuna;
1. Derecede bulunan 1 adet Ekonomist kadrosunun 7. Dereceli Ekonomist Kadrosuna;
1. Derecede bulunan 2 adet Programcı kadrosunun 8. Dereceli Programcı Kadrosuna;
1. Derecede bulunan 1 adet Peyzaj Mimarı kadrosunun 7. Dereceli Peyzaj Mimarı Kadrosuna;
Kadro ihdas cetvelinin onayı ile düzenlenmesine , komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere sunulmasına oy birliği ile karar
verildi. Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul
edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 20
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun Kapalı Semt Pazarı için İller Bankası A.Ş den Kredi Kullanılması için Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi
ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup komisyon raporunda aynen ;
Belediyemiz Meclisinin 31/01/2023 tarih ve 7878 sayılı yazıları ile gündeme alınan ;Belediye Meclisimizce 05/04/2022 tarihli ve 60 nolu meclis kararı ile Mülkiyeti
Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Karapınar Mahallesi 238 ada 6 parsele yapılacak olan 153,6 kWp Güneş Enerji Santrali ve santralin kurulacağı yüksek çelik sehpanın
kurulumu için İller Bankası A.Ş.’den 4.500.000,00 TL (DörtmilyonBeşYüzBinTürkLirası) borçlanma için Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmiştir. Verilen
yetki ile yapılan başvuru sonucunda İller Bankası 13.06.2022 tarih ve E.22435 sayılı yazıları ile Belediye Başkanlığımıza 2.500.000,00 TL (İkiMilyonBeşYüzBinTürkLirası)
kredi tahsis etmiştir. Kuracağımız Güneş Enerji Santralinin gücü 153,6 kWp den 241.45 kWp ye yükseltildiğinden ve Covid­19 salgını, Rusya­Ukrayna savaşı nedeniyle Dünya
genelinde yaşanan tedarik zincirindeki aksaklıklar, hammadde ulaşımdaki zorluklar, petrol fiyatlarındaki yüksek artışları, bütün dünyayı etkileyen enflasyon artışlarına bağlı
olarak küresel piyasadaki artışlardan Ülkemizde etkilemiş olup; bu nedenlerden dolayı İller Bankası tarafından tahsis edilen kredi ile bahse konu işin yapılamayacağından ilave
olarak İller Bankası A.Ş.’ den 2.500.000,00 TL (İkiMilyonBeşYüzBinTürkLirası) kredi kullanılması gerekmektedir. Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri,
komisyon, vergi, resim, harç, ücret, v.s. ödemelerin İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye
Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar )
karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç
ve malzemenin , İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve ya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce
Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye , Belediyemiz mülkiyetindeki
her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait
her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye , İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 68.Maddesinde yer alan alan koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN
‘a yetki verilmesi hususun da gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif komisyonumuzca görüşülerek teklifin idareden geldiği gibi kabul
edilmesine , kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 21
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun Güneş Enerjisi Santrali kurulması için İller Bankası A.Ş den Kredi Kullanılması için Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a
yetki verilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Komisyon Raporunda
aynen:
Belediyemiz Meclisinin 31/01/2023 tarih ve 7878 sayılı yazıları ile gündeme alınan ;Belediye Meclisimizce 05/04/2022 tarihli ve 60 nolu meclis kararı ile Mülkiyeti
Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Karapınar Mahallesi 238 ada 6 parsele yapılacak olan 153,6 kWp Güneş Enerji Santrali ve santralin kurulacağı yüksek çelik sehpanın
kurulumu için İller Bankası A.Ş.’den 4.500.000,00 TL (DörtmilyonBeşYüzBinTürkLirası) borçlanma için Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmiştir. Verilen
yetki ile yapılan başvuru sonucunda İller Bankası 13.06.2022 tarih ve E.22435 sayılı yazıları ile Belediye Başkanlığımıza 2.500.000,00 TL (İkiMilyonBeşYüzBinTürkLirası)
kredi tahsis etmiştir. Kuracağımız Güneş Enerji Santralinin gücü 153,6 kWp den 241.45 kWp ye yükseltildiğinden ve Covid­19 salgını, Rusya­Ukrayna savaşı nedeniyle Dünya
genelinde yaşanan tedarik zincirindeki aksaklıklar, hammadde ulaşımdaki zorluklar, petrol fiyatlarındaki yüksek artışları, bütün dünyayı etkileyen enflasyon artışlarına bağlı
olarak küresel piyasadaki artışlardan Ülkemizde etkilemiş olup; bu nedenlerden dolayı İller Bankası tarafından tahsis edilen kredi ile bahse konu işin yapılamayacağından ilave
olarak İller Bankası A.Ş.’ den 2.500.000,00 TL (İkiMilyonBeşYüzBinTürkLirası) kredi kullanılması gerekmektedir. Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri,
komisyon, vergi, resim, harç, ücret, v.s. ödemelerin İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye
Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar )
karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç
ve malzemenin , İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve ya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce
Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye , Belediyemiz mülkiyetindeki
her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait
her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye , İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 68.Maddesinde yer alan alan koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN
‘a yetki verilmesi hususun da gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif komisyonumuzca görüşülerek teklifin idareden geldiği gibi kabul
edilmesine , kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 22
Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 03/02/2023 tarih ve 7895 sayılı Adana ili Karaisalı ilçesi
Karapınar Mahallesi 1520 ada 20 parsel 6111,44 m2 alan üzerinde küçükbaş­ büyükbaş kesimhane (mezbahane)
yapımı ile yine Adana ili Karaisalı ilçesi Karapınar Mahallesi 1520 ada 21 parsel 6321,52 m2 alan üzerine hayvan
pazarı yapımı için Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında imzalanacak iş yapım
sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’ a yetki verilmesi için Belediyemiz Meclisine
Havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.