Aralık 2022 Meclis Kararları

KARAR 91
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 29/11/2022 tarih ve 6875 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Görevi gereği
Zabıta Hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için Ulusal Bayram, Genel Tatil, Hafta Tatili ve günün 24 saatinde sürekli
hizmet veren zabıtanın çalışma süresi ve saatleri 657 Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süresi ve
saatlerine bağlı kalmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Zabıta
Hizmetlerinde görev yapan personele, Bütçe Kanununun “K cetveli” ile belirlenen “Aylık Maktu Fazla Çalışma
Ücreti” ödenmektedir. Belediyemiz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan zabıta
personeline 2023 yılı için ödenecek mesai ücretinin Bakanlar Kurulunun belirleyeceği tavan üzerinden ödenmesi için
5393 sayılı Belediye Kanununun 51.maddesi gereğince Belediye Meclisince gerekli kararın alınması hususunu arz
ederim. Denilmekte olup teklif hakkında üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı . Teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve
Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan
oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 92
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun Zabıta Personeline 2023 yılı için ödenecek mesai ücreti ile
ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim.
Denilmekte olup, Komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 29/11/2022 tarih ve 6875 sayılı
yazılarında Görevi gereği Zabıta Hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için Ulusal Bayram, Genel Tatil, Hafta Tatili ve
günün 24 saatinde sürekli hizmet veren zabıtanın çalışma süresi ve saatleri 657 Devlet Memurları Kanununda
belirtilen çalışma süresi ve saatlerine bağlı kalmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde
düzenlenmiştir. Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, Bütçe Kanununun “K cetveli” ile belirlenen “Aylık
Maktu Fazla Çalışma Ücreti” ödenmektedir. Belediyemiz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak görev yapan zabıta personeline 2023 yılı için ödenecek mesai ücretinin Bakanlar Kurulunun belirleyeceği tavan
üzerinden ödenmesi ilgili teklifi komisyonumuzca görüşülerek uygun bulunmuş olup, teklifin müdürlüğünden geldiği
gibi kabul edilmesine, Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte
olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan
geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 93
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/12/2022 tarih ve 6931 sayılı yazılarında ; Adana Büyükşehir
Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17.11.2022 tarih ve 275893 sayılı yazısında söz konusu
olan ; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan, Adan İli, Karaisalı İlçesi, Selampınar Mahallesi 1965 ada 2 parsel
sayılı 7.554,35 m2 yüzölçümlü taşınmazın mezarlık olarak kullanılması için tahsisi talep edilmektedir. Kamu
idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkında yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci
maddesinin (h) bendine göre Söz konusu 1965 ada 2 parsel sayılı taşınmazın Mezarlık olarak tahsisi yapılabilmesi için
Belediye Başkanlığımız Meclisinde görüşülerek Meclis kararı alınması hususunda Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte
olup üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Okunan teklifin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunda
görüşülmek üzere havalesini talep ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin
kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.