Kasım 2022 Meclis Kararları

KARAR 88
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 6509 sayılı yazıları ile gündeme
alınan; 17/4/2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Belediye
ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte bir takım
değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerden en önemlisi büyükşehir belediyelerinde “İklim Değişikliği ve Sıfır
Atık Daire Başkanlığı”, il belediyeleri, C­6 grubu ve üstü ilçe belediyeleri ile D­10 grubu ve üstü belde belediyelerinde
“İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” kurulmasının zorunlu hale getirilmiştir. Belediyemiz C-7 Grubu
Belediyeler arasında bulunmasından dolayı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Birimi Kurulması Zorunlu Belediyeler
arasında sayılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri Madde 18’in ı ) bendi : Norm kadro
çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek Belediye
Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin ı) bendine istinaden
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Kurulması için Belediye Meclisimizce karar alınması hususunda; Olurlarınıza
arz ederim. Denilmekte olup, Başkan teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere havalesini
oylarınıza sunuyorum. Dedi. Teklif oy birliği ile kabul edildi
KARAR 89
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kurulması ile ilgili komisyon raporunun
görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, komisyon raporunda aynen ; “Belediyemiz İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 6509 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 17/4/2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte bir takım değişiklikler
yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerden en önemlisi büyükşehir belediyelerinde “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı”, il belediyeleri, C­6
grubu ve üstü ilçe belediyeleri ile D­10 grubu ve üstü belde belediyelerinde “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” kurulmasının zorunlu hale
getirilmiştir. Belediyemiz C­7 Grubu Belediyeler arasında bulunmasından dolayı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Birimi Kurulması Zorunlu
Belediyeler arasında sayılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri Madde 18’in ı ) bendi : Norm kadro çerçevesinde
belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin ı) bendine istinaden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Kurulması için Belediye
Meclisimizce karar alınması hususunda; Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif komisyonumuzca görüşüldü. Teklifin komisyondan geldiği
gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 90
Belediye Başkanlığımızın 16/11/2022 tarih ve 6735 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Karadağ Bar şehrinde 23­
25 KASIM 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bar’ ı ziyaret etme ve Bar Kurtuluş Gününü kutlamak üzere gönderilen
davet yazısına istinaden Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN, Meclis Üyelerimiz Abdullah KAÇAR ve Celalettin
SÜRME katılım sağlayacağından ulaşım giderlerinin ve barınma giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmak
üzere Belediyemiz Meclisinde görüşülerek ilgili Meclis Kararının alınması için Belediyemiz Meclisine Havalesini
Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin
Müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Gereği için Yazı İşleri Müdürlüğü

Yorum Kapalıdır.