Eylül 2022 Meclis Kararları

KARAR 81
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğnün 31/08/2022 tarih ve 5791 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye
Meclisimizce 04/02/2022 tarihli ve 33 nolu meclis kararı ile Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Karapınar
Mahallesi 238 ada 6 parsele yapılacak olan Kapalı Semt Pazarı yapım işi için İller Bankası A.Ş.’den 2.000.000,00
TL (İkimilyonTürkLirası) borçlanma için Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmiştir. Verilen yetki ile
yapılan başvuru sonucunda İller Bankası 01.08.2022 tarih ve E.28950 sayılı yazıları ile Belediye Başkanlığımıza
2.000.000,00 TL (İkimilyonTürkLirası) kredi tahsis etmiştir. Covid­19 salgını, Rusya­Ukrayna savaşı nedeniyle
Dünya genelinde yaşanan tedarik zincirindeki aksaklıklar, hammadde ulaşımdaki zorluklar, petrol fiyatlarındaki
yüksek artışları, bütün dünyayı etkileyen enflasyon artışlarına bağlı olarak küresel piyasadaki artışlardan Ülkemizde
etkilemiş olup; bu nedenlerden dolayı İller Bankası tarafından tahsis edilen kredi ile bahse konu işin
yapılamayacağından ilave olarak İller Bankası A.Ş.’ den 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürkLirası) kredi kullanılması
gerekmektedir. Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret, v.s.
ödemelerin İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve
Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı
kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden
krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile
araç, gereç ve malzemenin , İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası
A.Ş. adına ipotek ve ya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her
türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye , Belediyemiz
mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve
alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.
ye rehin vermeye , İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik
çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.Maddesinde yer alan alan koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla
krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesi hususun da
gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup
olmadığı soruldu. Üyelerden Cemal DEMİRDAĞ söz aldı. Arkadaşlar okunan teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve
Müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 82
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonun İller Bankası A.Ş den Kredi kullanımı için Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki
verilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte
olup, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğnün 31/08/2022 tarih ve 5791 sayılı yazıları ile gündeme alınan ve komisyonumuza havale edilen teklifi
komisyonumuzca görüşülerek Belediye Meclisimizce 04/02/2022 tarihli ve 33 nolu meclis kararı ile Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait
İlçemiz Karapınar Mahallesi 238 ada 6 parsele yapılacak olan Kapalı Semt Pazarı yapım işi için İller Bankası A.Ş.’den 2.000.000,00 TL
(İkimilyonTürkLirası) borçlanma için Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmiştir. Verilen yetki ile yapılan başvuru sonucunda
İller Bankası 01.08.2022 tarih ve E.28950 sayılı yazıları ile Belediye Başkanlığımıza 2.000.000,00 TL (İkimilyonTürkLirası) kredi tahsis
etmiştir. Covid­19 salgını, Rusya­Ukrayna savaşı nedeniyle Dünya genelinde yaşanan tedarik zincirindeki aksaklıklar, hammadde ulaşımdaki
zorluklar, petrol fiyatlarındaki yüksek artışları, bütün dünyayı etkileyen enflasyon artışlarına bağlı olarak küresel piyasadaki artışlardan
Ülkemizde etkilemiş olup; bu nedenlerden dolayı İller Bankası tarafından tahsis edilen kredi ile bahse konu işin yapılamayacağından ilave
olarak İller Bankası A.Ş.’ den 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürkLirası) kredi kullanılması gerekmektedir. Krediden kaynaklanacak
anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret, v.s. ödemelerin İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz
gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti
oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin
ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin , İller Bankası
A.Ş.ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve ya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce
Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye
, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını
İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye , İller Bankası
A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.Maddesinde
yer alan alan koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘a
yetki verilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Kapalıdır.