Mayıs 2022 Meclis Kararları

KARAR 61
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05/05/2022 tarih ve 4252 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 5393 sayılı Belediye
kanunun 64. maddesi gereğince 2021 yılı Kesin Hesapları hazırlanarak yazımız ekinde sunulmuş olup Belediyemiz meclisince görüşülmek
üzere havalesi hususunda, Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa
EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi.
Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 62
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03/05/2022 tarih ve 4250 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye Başkanlığımız petrol
istasyonunda akaryakıt alımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den 300.000,00­TL (ÜÇYÜZBİNTÜRKLİRASI) tutarında süresiz
teminat mektubu alınması hususunda Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi ile ilgili teklif görüşüldü. Teklif hakkında söz
isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Cemal DEMİRDAĞ söz alarak teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere
havale edilmesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 63
Belediye Başkanlığımızın 09/05/2022 tarih ve 4292 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz Meclis Üyesi Mustafa ÖZKAYA’ nın
istifasından dolayı boşalan katip üye yerine yeni katip üye belirlenmesi hususunda gereğini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Yapılan
gizli oylama sonucunda Üyelerden Abdullah KAÇAR (14) oy alarak Belediye Meclis Katip Üyeliğine seçildi.
KARAR 64
Belediye Başkanlığımızın 09/05/2022 tarih ve 4283 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunun 2021
yılı kesin hesabı ilgili komisyon raporunun görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup,
komisyon kararında aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen; Belediyemiz Mali Hizmetler
Müdürlüğünce hazırlanan 2021 Yılı Kesin Hesapları komisyonumuzca tek tek okunarak incelenmiştir. Okunan 2021 Yılı Kesin Hesabı
Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere sunulmasına oy birliği ile karar verildi.” Denilmekte
okunan komisyon kararı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul
edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 65
Belediye Başkanlığımızın 09/05/2022 tarih ve 4284 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunun
Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisine havalesini
Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale
edilen; Belediye Başkanlığımıza ait petrol istasyonunda akaryakıt alımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den 300.000,00­TL
(ÜÇYÜZBİNTÜRKLİRASI) tutarında süresiz teminat mektubu alınması ile ilgili Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesi ile
ilgili teklif komisyonumuzca görüşülmüş olup, teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine, Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere
sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu komisyon
raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi

Yorum Kapalıdır.