Haziran 2022 Meclis Kararları

KARAR 66
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/05/2022 tarih ve 4397 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye
Başkanlığımız bünyesinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Eğitmen kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmak
üzere alınacak olan personellerin 2022 yılı ücretlerinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunda, gereğini arz ederim. Denilmekte olup,
teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek
Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy
birliği ile karar verildi.
KARAR 67
Belediye Başkanlığımızın 27/05/2022 tarih ve 4431 sayılı yazılarında; Adana Kadastro Müdürlüğünün 23/05/2022 tarih ve 5049991 sayılı yazıları
ile Kırıklı Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro kanunun hükümlerince yapılacak olan Kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere iki(2)
adet(kişi) bilirkişi belirlenmesi için Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz
isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonlarında
görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 68
Belediye Başkanlığımızın 30/05/2022 tarih ve 4455 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz Meclis Üyesi Mustafa
ÖZKAYA’ ın istifasından dolayı boşalan komisyonlara yeni komisyon üyesi belirlenmesi hususunda gereğini Olurlarınıza arz ederim.
Denilmekte olup, Belediyemiz Meclisince yapılan seçim sonucunda Meclis Üyesi Mustafa ÖZKAYA’ nın görev yaptığı boşalan ihtisas
komisyonları ile Çukurova Belediyeler Birliği Birlik üyeliğine meclis üyesi Özlem BİLGEN ‘in seçilmesine Belediyemiz Meclisinde oy birliği ile
karar verildi.
KARAR 69
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/05/2022 tarih ve 4461 sayılı yazıları ile gündeme alınan ; Toroslar Elektrik Dağıtım
A.Ş’nin 09.05.2022 Tarih ve 1921 Sayılı yazısın da ; İlçemiz Karapınar Mahallesinde 1 Selampınar Mahallesinde 1 adet alanda yatay­dikey
yapılaşmalardan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi ve direk üstü trafoların yetersiz kalması
nedeniyle, mevcut direk üstü trafoların 34,5 KV’lık monoblok köşk (kompact tip)trafoya dönüştürülerek enerji ihtiyacının yeniden
düzenlenebilmesi amacıyla trafo yerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle elektrik şebekesinin fiziki durumu göz önünde bulundurularak
zeminde ve planda yapılan inceleme neticesinde tespit edilen ve teknik olarak trafo tesisine uygun alan belirlenmiştir. Ekte planda gösterilen
alana Şirketimizce hazırlanan alt yapı yatırım projeleri kapsamında trafo yapılması öngörülmekte ve bu doğrultuda trafo yeri olarak talep
edilmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli kontrollerin yapılarak trafo yeri olarak plana işlenmesinin
uygunluğunun kontrol edilmesi uygun görüldüğü taktirde plan tadilatının yapılarak trafo yeri olarak tahsis edilmesi talep edilmektedir,
denilmekte olup ,
Söz konusu olan İlçemiz Karapınar Mahallesi 32 ada 65 parselin doğusunda kalan Park anında ITRF­96
Y:416467.78 X:4125527.23 Y:416469.34 X:4125517.91 Y:416461.45 X: 4125516.59 Y:416459.91 X:4125525.76
koordinatları içerisinde ve Selampınar Mahallesi 309 ada 2 parselin tamamı içerisine yapılması planlanan 2 adet trafo tesisi
için hazırlanan dosya ve paftalar Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucun da trafoların yapılmasında sakınca
bulunmamıştır. İlçemiz Karapınar Mahallesi 32 ada 65 parselin doğusunda park alanında kalan ve 309 ada 2 parselin tamamı üzerine
yapılması planlanan 2 adet trafo monoblok köşk ( kompact tip) yapılabilmesi için 01.04.2022 Tarih ve 52 Sayılı Belediyemiz Meclis
Kararının iptal edilmesi ve yeniden gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup
olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Teklifin İmar ve Şehircilik Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonlarda
görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar
verildi.
KARAR 70
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01/06/2022 tarih ve 4480 sayılı yazılarında ; Belediye Başkanlığımıza ait düğün salonu ve
toplantı salonunun fiyatının yeniden belirlenmesi hususunda ; Gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı
soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonlarda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif
oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesi teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 71
Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunun Eğitmen kadrosunda tam zamanlı çalıştıracak olan Sözleşmeli
personelin ücretinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunu görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine
havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, komisyon raporunda aynen; “Belediyemiz Meclisince
komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen; Belediye Başkanlığımız norm kadrosunda münhal bulunan
eğitmen kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan personelin aylık ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklif
komisyonumuzca görüşülmüş olup , aylık net 4.800,00­TL (DÜRTBİNSEKİZYÜZTÜRKLİRASI (Ek ödeme hariç)
ücret ödenmesine , 1 TEMMUZ 2022 memurlara yapılacak maaş artışlarından da faydalandırılmalarına , komisyon
raporunun Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup,
okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği
gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 72
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonunun Kırıklı Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro kanunun hükümlerince
yapılacak olan Kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere iki(2) adet(kişi) bilirkişi belirlenmesi ile ilgili
komisyon raporunu görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte
olup, komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen;
Adana Kadastro Müdürlüğünün 23/05/2022 tarih ve 5049991 sayılı yazılarında ; Adana ili Karaisalı ilçesi
Kırıklı Mahallesi sınırları içerisinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun hükümlerince yapılacak olan çalışmalarda
bilirkişi olarak görev yapmak üzere aşağıda açık kimliği ve iletişim numaraları yazılı kişilerin bilirkişi olarak görev
yapmalarına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya
sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile
karar verildi.
ADI SOYADI TC NO ADRESİ TELEFON NO
MUSA AYDIN 2036XXX1862 Kırıklı Mahallesi /KARAİSALI 5327406252
ŞÜKRÜ BEKMEZCİ 1339XXX4016 Kırıklı Mahallesi/ KARAİSALI 5396169867
KARAR 73
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonunun Trafo yeri tahsisi ile ilgili komisyon raporunu görüşülmesi ve onayı
için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, komisyon kararında aynen ;
Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen;Belediyemiz imar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 30/05/2022 tarih ve 4461 sayılı yazılarında; Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 09.05.2022 Tarih ve
1921 Sayılı yazısın da ; İlçemiz Karapınar Mahallesinde 1 Selampınar Mahallesinde 1 adet alanda yatay­dikey
yapılaşmalardan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi ve direk üstü trafoların
yetersiz kalması nedeniyle, mevcut direk üstü trafoların 34,5 KV’lık monoblok köşk (kompact tip)trafoya
dönüştürülerek enerji ihtiyacının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla trafo yerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle
elektrik şebekesinin fiziki durumu göz önünde bulundurularak zeminde ve planda yapılan inceleme neticesinde tespit
edilen ve teknik olarak trafo tesisine uygun alan belirlenmiştir. Ekte planda gösterilen alana Şirketimizce hazırlanan alt
yapı yatırım projeleri kapsamında trafo yapılması öngörülmekte ve bu doğrultuda trafo yeri olarak talep edilmektedir.
3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli kontrollerin yapılarak trafo yeri olarak plana
işlenmesinin uygunluğunun kontrol edilmesi uygun görüldüğü taktirde plan tadilatının yapılarak trafo yeri olarak tahsis
edilmesi talep edilmektedir, denilmekte olup ,
Söz konusu olan İlçemiz Karapınar Mahallesi 32 ada 65 parselin doğusunda kalan Park anında
ITRF-96 Y:416467.78 X:4125527.23 Y:416469.34 X:4125517.91 Y:416461.45 X: 4125516.59 Y:416459.91
X:4125525.76 koordinatları içerisinde ve Selampınar Mahallesi 309 ada 2 parselin tamamı içerisine yapılması
planlanan 2 adet trafo tesisi için hazırlanan dosya ve paftalar Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Yapılan incelemeler
sonucun da trafoların yapılmasında sakınca bulunmamıştır. İlçemiz Karapınar Mahallesi 32 ada 65 parselin doğusunda
park alanında kalan ve 309 ada 2 parselin tamamı üzerine yapılması planlanan 2 adet trafo monoblok köşk ( kompact
tip) yapılabilmesi için 01.04.2022 Tarih ve 52 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararının iptal edilmesi ve yeniden gerekli
Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza Arz ederim. Denilmekte olup, teklif komisyonumuzca görüşülmüş olup, teklifin
idareden geldiği gibi kabul edilmesine , 01.04.2022 Tarih ve 52 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararının iptal edilmesine ,
komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havale edilmesine komisyonumuzca oy birliği ile
karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon
raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 74
Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunun Belediye Başkanlığımıza ait Toplantı ve Düğün salonunun fiyatının
belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunu görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz
ederim. Denilmekte olup, komisyon kararında aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere
havale edilen; Belediye Başkanlığımıza ait düğün ve toplantı salonunun ücretinin yeniden belirlenmesi ile ilgili teklif
komisyonumuzca görüşülmüş olup, tek organizasyon, (düğün, nişan , kına vb.)için 2.000­TL iki organizasyon
(düğün, nişan , kına vb.) için 3.000­TL olarak güncellenmesine , resmi kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti
organizasyonlarından ücret alınmamasına, komisyon raporunun Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere
sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup okunan komisyon kararı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
sonucunda komisyon kararının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Kapalıdır.